DANSKE RUNEINNSKRIFTER FRA SLESVIG BY


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.DK SlB 1 - SLESVIG-STEN - SLESVIG, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på kalksten ved Slesvigs domkirke. Det fremgår av ornamentikken at stenen er ristet av en svenske. Stenen oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen.

Innskriften lyder:

... l(i)t (:) r(i)(s)(a) : stain : e...
...-an : s(u)(l)...
... ...(a)uþr : ...
...(n) : auk : kuþmuntr : þaR [:] [r]... ...[(a)R]

: a enklanti : i skiu (:) -uilis : kr... ... ...

... lét reisa stein e[ptir]... ... ... dauðr ... ... ok Guðmundr þeir r[istu rún]ar. Á Englandi í Skíu hvílisk. Kr[istr](?) ... ...

Norsk: "... lot reise stenen e(tter) ... døde ... og Gudmund, de r(istet runene?). (Han) hviler i Skia i England. Kr(istus?) ..."

English: "... had the stone raised in memory of ... ... ... dead ... ... and Guðmundr, they carved the runes. (He) rests at Skía in England. Christ ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 6, SlB 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SlB 2 - SLESVIG-DØRBESLAG - SLESVIG, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en dør med jernbeslag. Innskriften er tapt.

Innskriften lyder:

[æfli me -esit]

Efli me [f]ecit.

Norsk: "Elvi laget meg"

English: "Efli made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 5, SlB 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SlB 3 - SLESVIG-KÆVLE - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en trepinne. Runeteksten er en fullstendig ljóðdaháttr. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 376.003).

Runene lyder:

runaR ÷ iak ÷ risti ÷ a ÷ r(i)kiata ÷ tre sua
reþ ÷ saR ÷ riki ÷ møgR ÷ asiR ÷ a ÷ artakum
hulaR ÷ auk ÷ bulaR ÷ meli ÷ þeR
ars ÷ sum ÷ magi

Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré.
Svá réð sá ríki môgr: Æsir á árdagum!
Hullar ok bullar mæli þér
ars sem magi.

Norsk: "Runer jeg ristet på drivende/herskende(?) tre, så[ledes] rådet (=tydet) den rike/megtige unge mann: Æser i urtid, "huller" og "buller", for deg skal tale rumpe som mave."

English: "I carved runes on (the) driving/ruling(?) tree, thus interpreted the powerful young man: Æsir in days of yore, "hurlys" and "burlys", for you may speak arse as stomach."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Aag 1988:17ff (Maal og Minne).
¤ Alternativ signum: DR EM85;484, DR Schl 3, Schl 3, SlB 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SlB 4 - SLESVIG-SPADSERESTOK - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en spasserstokk. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 376.104a-d).

Runene lyder:

* krist : haba suia ' harbara '
kiirnmirih-(l)
(u)(k)iþkhmk-(t)...
kris- × hialb × su(e)in × harbara '

Kristr hjalpi Svein Harpara. ... ... Kristr hjalpi Svein Harpara.

Norsk: "Kristus hjelpe Svein Harpespiller. ... Kristus hjelpe Svein Harpespiller."

English: "May Christ help Sveinn Harper. ... May Christ help Sveinn Harper."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR Schl 4, Schl 4, SlB 4, DR EM85;480C
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SlB 5 - SLESVIG-RING (fragment) - 1)

Innskriften er ristet på en ring. Kun et fragment er bevart.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 5, Schl 5, SlB 5

DK SlB 6 - SLESVIG-BENNÅL 1 - 1)

Innskriften er ristet på en nål av ben.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 6, Schl 6, SlB 6

DK SlB 7 - SLESVIG-BENNÅL 2 - 1)

Innskriften er ristet på en nål av ben.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 7, Schl 7, SlB 7

DK SlB 8 - SLESVIG-BENSTYKKE 2 - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet ristet på en benbit (Slesvig-benstykke 2).

Innskriften lyder:

lamu=ku/lampu

???/???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;478B, SlB 2, DR Schl 8, Schl 8
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften

Foto: natmus.dk

DK SlB 9 - SLESVIG-BENSTYKKE 1 - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 374.084).

Runene lyder:

reib

reip

Norsk: "rep"

English: "rope"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR Schl 9, Schl 9, SlB 9, DR EM85;478A
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SlB 10 - SLESVIG-BENSTYKKE 3 - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 374.085).

Runene lyder:

fuþ ars b fuikþ

Fuð ars ... ...

English: "Cunt, arse ..."

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, særlig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Nationalmusets "runer.ku.dk" skriver: "Indskriften hører snarest til gruppen af *obskøne indskrifter (jf. Seim 1997). Ordene "fuþ" og "ars" er beslægtet med "Fotze" og "Arsch" kendt i moderne tysk vulgærsprog (jf. også engelsk: "arse"). Den anden sekvens opfattes af Moltke som sprogligt ikke meningsgivende. Man kunne evt. forudsætte metatese af det oldislandske ord "fuki" 'stank', som ville gå tematisk godt i spænd med de allerede nævnte ord. Indskriften er sikkert tvetydig med reference til fuþark-rækken."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR Schl 10, Schl 10, SlB 10, DR EM85;478C
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SlB 11 - SLESVIG-BENSTYKKE 7 - SLESVIG, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 374.097).

Runene lyder:

...(k)r ' fuþork
hni as tbmli

fuþork hnias tbml[R]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;480B, Schl 11, DR Schl 11, SlB 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SlB 12 - SLESVIG-BENSTYKKE 5 - SLESVIG, PLESSENSSTRASSE, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 380.003).

Runene lyder:

÷ f÷u÷þ÷ø÷r÷k÷h÷n÷i÷a÷s÷t÷b÷m÷l÷R
(kþk)

fuþorkhniastbmlR ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;479B, Schl 12 , DR Schl 12, SlB 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SlB 13 SLESVIG-BENSTYKKE 4 - SLESVIG, PLESSENSSTRASSE, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Opbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 380.144).

Runene lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;479A, Schl 13, DR Schl 13, SlB 13
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SLB 14 - SLESVIG-BENSTYKKE 6 - SLESVIG, PLESSENSSTRASSE, SLESVIG-HOLSTEIN, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit (Slesvig benstykke 6). Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 380.157).

Runene lyder:

lh * Rbk * æhbR(e)(þ)(ð)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;480A, DR Schl 14, Schl 14, SlB 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SlB 15 - SLESVIG-BENSTYKKE 13 - 1)

Innskriften er ristet på et stykke ben.


Litteratur:
¤ Alternativ signum: SlB 15, DR Schl 15, Schl 15

DK SlB 16 - SLESVIG-BENSTYKKE 14 - 1)


Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 16, Schl 16, SlB 16

DK SlB 17 - SLESVIG-BENSTYKKE 15 - 1)


Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 17, Schl 17, SlB 17

DK SlB 18 - SLESVIG-BENSTYKKE 10 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum:DR Schl 18, Schl 18, SlB 18

DK SlB 19 - SLESVIG-BENSTYKKE 11 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 19, Schl 19, SlB 19

DK SlB 20 - SLESVIG-BENSTYKKE 12 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 20, Schl 20, SlB 20

DK SlB 21 - SLESVIG-BENSTYKKE 16 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 21, Schl 21, SlB 21

DK SlB 22 - SLESVIG-KNIVSKAFT - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 22, Schl 22, SlB 22

DK SlB 23 - SLESVIG-KARBUND 1 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 23, Schl 23, SlB 23

DK SlB 24 - SLESVIG-KARBUND 3 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 24, Schl 24, SlB 24

DK SlB 25 - SLESVIG-KARBUND 2 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 25, Schl 25, SlB 25

DK SlB 26 - SLESVIG-KARBUND 4 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 26, Schl 26, SlB 26

DK SLB 27 - Slesvig-karbund 5 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 27, Schl 27, SlB 27

DK SlB 28 - SLESVIG-BENSTYKKE 8 OG 9 - 1)

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR Schl 28, Schl 28, SlB 28


Noter:
1)


Begrepet Nørrejylland, beskriver den delen av Den Jyske Halvøy som ligger nord for Kongeåen, og utgjør sammen med området nord for Limfjorden "Nord-, Midt- og Sydjylland". Denne underinndeling stammer fra tiden før Genforeningen i 1920. "Sydjylland" utgjør historisk sett området syd for Kongeåen og nord for Ejderen, og må ikke forveksles med det vi i dag kalder "Sønderjylland", dvs den sydlige del av det danske Jylland.

Den danske gjenforening av Sønderjylland heter på tysk Teilung, dvs delingen av Slesvig, og ble avgjort ved en folkeavsteming i grenseområdet i 1920 om hvor riksgrensen mellom Danmark og Tyskland slulle trekkes. I dag er det et tyskt mindretall som bor på den danske side av grensen, og et danskt mindretall som bor på den tyske side av grensen.

Nørrejyske Ø er vanligvis ansett som integreret del av Den Jyske Halvøy, selvom området geografisk sett har vært en øy siden en stormflod i 1825 adskilte dette område fra resten af Den Jyske Halvø.

Sønderjylland eller De Sønderjyske Landsdele (tysk: Nordschleswig) var en integrert del av Danmark i vikingetid og tidlig middelalder, og utskilt som særskilt hertugdømme Slesvig som len av Danmark fra 1200-tallet indtil 1864. Tysk fra 1864 til 1920, men dansk igjen fra 1920.

Sydslesvig var en integrert del av Danmark i vikingetid og tidlig middelalder , og utskilt som særskilt hertugdømme Slesvig som len av Danmark fra 1200-tallet indtil 1864. Tysk siden 1864. Historisk set en del av Sønderjylland, men sidstnevnte navn henviser nå oftere til det tidligere Sønderjyllands Amt. Nå en del av Region Syddanmark.

Hedby lå i Sydshleswig og danene bygget forsvarsverket Danevirket her.

Holstein og mindre tilgrensende områder. Noen ganger ansett som del av Den Jyske Halvyø. Omtrentlig avgrrnsning fra Europa ved Elben og Elben-Lübeckkanalen.
Danevirke museum
Haithabu - Hedeby museum
Opdateret d. 4.11.2022