BYRUNER FRA NORSK MIDDELALDER

Innskrifter fra Bergen -- Innskrifter fra Trondheim -- Innskrifter fra Tønsberg -- Innskrifter fra Oslo


Etter vikingtidens slutt ser det ut til at runene ble mer og mer allemannseie. En mengde runefunn fra slutten av 1100-tallet, 1200 og 1300-tallet, de såkalte byrunene, viser at det i hvert fall ikke var profesjonelle skrivekarler som ristet disse runene, men helst enkle alminnelige mennesker som hadde lært seg den skrive- og lesekunst som lettest og enklest lot seg tilegne, for en del kanskje som ledd i deres yrkesutøvelse.

Såkalte øvelsespinner nyttet ved opplæring i bruk av runer, viser at folk flest kunne lese og skrive i langt større grad enn man hittil har regnet med. Det pussige er at kunnskap om runer ikke ble dosert ved tidens skoler, som lå under kirken og klostervesenet. Kirkens og klostervesenets utdannelse var dessuten forbeholdt de få som ved egen eller venners hjelp kunne stille de nødvendige midler. Derfor ser det ut til at vanlig folks skrive- og lesekunnskaper ble overlevert fra mann til mann eller kvinne om man vil.

Tallrike runefunn fra de senere års bygravinger i Bergen, Trondheim, Tønsberg og Oslo har ikke bare åpnet for oss en ny verden av tanker og forestillinger, de har i særlig grad brakt oss i kontakt med småhandelen og ervervslivet på det lavere plan.

Runeinnskriftene inngår som et tilsynelatende regulært innslag i vareomsetningen og bidrar trolig etter hvert til en viss rasjonalisering og spesialisering. Det gamle eiersymbolet, bumerket, kunne suppleres eller erstattes av skrevne navnetrekk, tredjemann kunne mer effektivt enn tidligere koples inn i forretningstransaksjoner, gjeld og annet mellomværende kunne registreres og heves inn av stedfortreder.


N 287 - BERGEN, HORDALAND

Innskriften er datert til 1150-1200 og er ristet på en gravsten av marmor. Oppbevares på Bergens Universitets Oldsaksamling.

Innskriften lyder:

+ þo=r(b)erker ÷ erlens÷son ...
...nuo=ru ÷ ko=no ÷ sna
÷ þri÷m nottom ÷ æftir ÷ b(o)... ...
...(r)ar : en fi(þ)r gerþi +

Þorbergr Erlendssonr ...[Gu]nnvôru, konu sína. Þrim nóttum eptir Bó[tulfsmessu](?) ... [Gunnva]rar. En Finnr gerði.

Norsk"Torberg Erlendsen [lot legge (eller lignende) denne sten etter Gu]nnvor, sin kone. Tre netter etter Bo[tolvsmesse (17. juni) er sjeledag for Gunnvo]r. Men Finn gjorde (stenen eller ristningen)".

English: "Þorbergr Erlendr's son ... Gunnvôr, his wife. Three nights after Bótulfr's-mass(?) ... Gunnvôr. But Finnr made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 44.
¤
Bilde av runestenen.

N 288 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en spillebrikke av valben. Oppbevares på Bergens museum (nr. 6029).
Innskriften lyder:

uikigr-

Víkingr

Oversatt til norsk blir det mannsnavnet "Viking".

English: "Víking"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 46.

N 289 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND
Innskriften er datert til andre halvdel av 1200-tallet og er og er ristet på en gjenstand av tre. Oppbevares på Bergens museum (nr. 6601).
Innskriften lyder:

(t)rotin=n : um a=lla : fram ÷ o=k þu styrk : mik : til a=l=lra go=þra : lut...
...otin=n : iis÷us krist=ur ÷ sa (i)r bæþe : er guþ o=k : maþa=r : høyr : a=kal=l mit : -...
... þik : o=k biþia mer : miskuna=r : uiþa=r : þi(k) o=k ma=riu (:) mo=þ(o)(r)

Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. [Dr]óttinn Jésús Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok Maríu, móður.

Oversatt til norsk blir det "Herre fremfor alle - og styrk du meg til alle gode ting. Herre Jesus Krist, som både er gud og menneske, hør min bønn [...lovprise] deg og be for meg og miskunn fra deg og Maria, [din] moder".

English: "Lord above all! and You strengthen me for every good lot. Lord Jesus Christ, who is both God and man, hear my invocation ... ... You and pray for mercy for me from You and Mary, (Your) mother. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 48.

N 290 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND
Innskriften er datert til 1100-tallet og er og er ristet på et benkam. Oppbevares på Bergens museum (nr. 7097b).
Innskriften lyder:

× rani ×
fuþork hnias t

Hrani. fuþork hnias t[bmly]

Hrani er mannsnavnet Rani. En Futhork innskrift hvor de siste 4 runer mangler.

English: "Hrani fuþork hnias tbmly"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 52.

N 291 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trekniv Oppbevares på Bergens museum (nr. 7097d).

Innskriften lyder:

runeinnskrift
hagon ræist mig o=g en suæinen a mig
ba=rþ a mæ(g) mart a fa=n n þææm er ræist mig

Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.

Oversatt til norsk blir det "Håkon risstet meg, men sveinen eier meg. - Bård eier meg. Meget fant han å utsette på den som ristet meg".

English: "Hákon carved me, but the lad owns me. Bárðr owns me. He found much to put upon him(?) who carved me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 54.
¤ Bilde av runene

N 292 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en høvel av tre. Oppbevares på Bergens museum (nr. 7097e).
Innskriften lyder:

fuþo

fuþo[rk]

Dvs. en fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 57.

N 293 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trepinne. Oppbevares på Bergens Universitets Oldsaksamling (nr. 10266c).
Innskriften lyder:


isakr þor(e)-r a mik i ro=ni
--
isakr
fuþork hnisa

Ísakr. Þórir á mik í Rónni. ... Ísakr. fuþork hnisa.

Oversatt til norsk blir det "Isak. Tore i "Rónni" eier meg. Isak". Siste del av innskriften er en Futhork, hvor den som har skrevet runer, underlig nok, har avsluttet Futhorken med isa, da isa er de tre første runer i Isak.

English: "Ísakr. Þórir in Róin(?) owns me. ... Ísakr fuþork hnisa"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 58.

N 294 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trepinne. Oppbevares på Bergens Universitets Oldsaksamling (nr. 10266b).
Innskriften lyder:

fuþor

fuþor[k]

Dvs. en fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 61.

N 295 - BRYGGEN, BERGEN, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trepinne. Bergens Universitets Oldsaksamling (nr. 10266d).
Innskriften lyder:

-(o)(k)(k)(f)(a)---æ(f)-/-(o)(k)i(m)(a)---æ(g)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 61.

N 603 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN


Innskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/31265).

Innskriften lyder:

... -g(r)(e):gie : igni:bus : ka=l(e)sko : æius : koti:die : in amo=re : græs:ko ...
...--(s) : agam : teneri : uirgo : sik * agamus : ambos : (s)umus ...
...-n--a : lusis : agone : Yilum*ena : kuæruli : tæria (r)-... ...

[Virginis eg]regie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... ... lucis agone. Philomena querule Terea r[etractat], ...

Runeteksten er skrevt på latin, og har paraleller til to sanger, "Amor habet superos" og "Axe Phebus aureo" i Carmina Burana, en samlingen av vagantviser fra Benediktbeuernklosteret i Bayern.

English: "I am becoming inflamed with the fires (of love) for the exquisite maiden, and grow daily (more) in love with her ... ... ... with life's(?) despondency. Philomena lamenting struggles with Tereus ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 1.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Alterativt signum: N B330
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 604 - SØRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN


Innskriften er datert til efter ca år 1200 ristet på en runekjevle (BRM 0/30315). >Innskriften lyder:

d=ucite ÷ diskrete : uita=m ÷ ku=e ÷ --(n)-...
uæst=ra ÷ salus ÷ mete : siþ : næcia : ...

ducite discrete vitam, que ... vestra salus mete sit nescia ...

Oversatt fra latin til norsk blir det "Før (de) på en forstandig måte det livet som ....! Måtte deres helse (hell og lykke) våre grenseløs (uten kjenskap til grenser)...! ".

English: "Lead a life discreetly, which ... May your (good) health know no bounds .."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 9.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B296
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
N 605 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til siste del av 1200-tallet og er ristet på en runekjevle (BRM 0/13033).

Innskriften lyder:

amoruin

amor vin[cit]

Runeteksten er en strofe hentet fra et kjent dikt i middeladren, Bucolica, Ecloga 10, vers 69: "Omnia vincit Amor; et nos cedamus Amori". Strofen er fundet flere ganger, og ofte som her, er rekkefølgen av ordene ombyttet.

Oversatt fra latin til norsk blir originalteksten "Amor vinner på alt; la oss gi etter for kjærligheten".

English: "Love conquers".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 11.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database
¤ Alterativt signum: N B71

N 606 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/84381).

Innskriften lyder:

÷
× al=len uar ek
(a)l
dekor : amenita : flos : amoris

Alinn var ek ... decor amenita[s], flos amoris

Første linje af runeteksten er på norrønt, og den sidste på latin.

Oversatt til norsk blir den norrøne teksten "Født/fostret var jeg".

Oversatt til norsk blir den latinske teksten "pryd for det vakre (landskapet), kjærlighets blomst".

English: "I was born. ... A charm of delightfulness, a flower of love."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 13.
¤ Tidligere signum: N B563
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 607 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/10568).

Innskriften lyder:

ru*ma * kapud * mundi
ut ÷ uar ÷ ek i kær

Roma, caput mundi. Út var ek í gær.

Første linje er skrevet på latin. Oversatt til norsk blir hele teksten "Roma er hovedstaden i verden. Der ute var jeg i går".

English: "Rome, capital of the world. I was out (there) yesterday"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 16.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B36

N 608 - Søre Søstergården, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til siste del av 1300-tallet og er ristet på en runekjevle (BRM 0/15203).

Innskriften lyder:

midet ÷ h(u)c
(i)on :

medeor(?) huic(?) Jón

Norsk: "Hel dette(?) Jon (?)".

English: "Heal this(?). John(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 17.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B84.

N 609 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til erter år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/41163).

Innskriften lyder:

÷ (o)n=n(o)=(r) deo (u)en-aþ meo

Honor(?) Deo [v]en[i]at(?) meo.

Norsk: "La ære(?) komme(?) til min(?) Gud(?)"

English: "Let honour(?) come(?) to my(?) God(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 19.
¤ Tidligere signum: N B440.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 610 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til andre halvdel av 1200-tallet og er ristet på en runekjevle (BRM 0/12886).

Innskriften lyder:

fæcumisi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 20.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B69

N 611 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til begynnelsen av 1300-tallet og er ristet på et trepinne (BRM 0/29305).

Innskriften lyder:

÷ furin=ns uita=lis paritir

furens(?) vitalis(?) pariter(?)

Norsk: "raste (?) - vital (?) - i like grad (?)".

English: "raging(?)- vital(?) - in like measure(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 21.
¤ Tidligere signum: N B270
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 612 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til erter år 1198 og er ristet på et treplate.

Innskriften lyder:

uenit

venit

Norsk: "Han kom".

English: "He came."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 22.
¤ Tidligere signum: N B285
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.


N 613 - SØRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på trespon (BRM 0/19326).

Innskriften lyder:

oleæ

olea

Norsk: "Olje"

English: "Oil"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 23.
¤ Tidligere signum: N B159.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 614 - SØRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på trespon (BRM 0/35508).
Innskriften lyder:

aria
santi : ula=b(r)...

Ari á. Sendi/Sancti Ólafr/Olavi.

Norsk: "Ari eier. St. Olav's / Slav må sende"

English: "Ari owns. Saint Ólafr's / Ólafr may send ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 24.
¤ Tidligere signum: N B389.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 615 - SØRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/33747).

Innskriften lyder:

pater ÷ noster ÷ kui| |is in selo ÷ santaf(i)setur ÷ nomen tum ÷ aþf(e)n(i)aþ reno-

Pater noster, qui es in celis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnum

Teksten er begynnelsen på Fader Vår i latinsk form.

Norsk: "Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. [Thy] rike komme"

English: "Our Father who art in Heaven, hallowed be Thy name. [Thy] kingdom come."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 26.
¤ Tidligere signum: N B375.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 616 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/11214).

Innskriften lyder:

÷ þo=rgisl : ut=løa=ubr ÷ ma=(n)us : sihurþr : ha=r(o)=ld=r : --...
...- : a=rnuþr ÷ sihurþr : iøn : sihurþr : klumr :
b batær : nøstær

Þorgísl Úthlaupr, Magnús, Sigurðr, Haraldr, ... ... Arnviðr, Sigurðr, Jón, Sigurðr, Glúmr ... Pater Noster

Norsk: "Torgisle, Úthlaupr(?), Magnus, Sigurd, Harald ... ... Arnvid, Sigurd, Jon, Sigurd, Glúmr ... Fader vår."

English: Thorgísl, Úthlaupr(?), Magnus, Sigurd, Harald ... ... Arnvid, Sigurd, John, Sigurd, Glumr ... Our Father"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 28.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B42.

N 617 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/69064).

Innskriften lyder:

a(u)e (m)aria gracia (p)lena tominus tekom
benetikta t=u in mulieribus æþ benetikt=us
fruktus uentris tui amen

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen.

Norsk: ""Hellige Maria, full av nåde Herren er med dig. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv. Amen."

English: "Hail Mary, full of grace. The Lord is with Thee: blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of your womb. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 32.
¤ Tidligere signum: N B543.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database

N 618 - SØRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på et fragment av runekjevle (BRM 0/18094).

Innskriften lyder:

...s : æt : benedikdus : fruktus :
...(k)us : uilelmus

[mulieribu]s et benedictus fructus ... Vilhelmus

Runeinnskriften er skrevet på latin

Norsk: "blant kvinner og velsignet er frukten ... Vilhelmus".

English: "among women and blessed is the fruit ... Vilhelmus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 35.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B130.

N 619 - MARIAKYRKJE-ALLMENNINGEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/32891).

Innskriften lyder:

aue maria kracia blena

Ave Maria, gracia plena.

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "Ave Maria, full av nåde".

English: "Hail Mary, full of grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 36.
¤ Alterativt signum: N B370.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
N 620 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1413 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/26041).

Innskriften lyder:

aue maria

Ave Maria

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 36.
¤ Alterativt signum: N B233.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 621 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1332 og er ristet på et trepinne (BRM 0/15301).
Innskriften lyder:

aue maria

Ave Maria

Norsk: "Ave Maria".

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 37.
¤ Alterativt signum: N B85.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 622 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1413 og er ristet på en bunn til et laggkar. (BRM000/09242)

Innskriften lyder:

÷ au=e ma=ria

Ave Maria

Norsk: "Ave Maria".

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 38.
¤ Bilde av innskriften fra Nasjonalbibliotekets database.
¤ Tidligere signum: N B7.

N 623 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1476 og er ristet på en bunn til et laggkar (BRM 0/23851).

Innskriften lyder:

a=ue ma=ria
{K}b/b{K}

Ave Maria ...

Norsk: "Ave Maria".

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 39.
¤ Tidligere signum: N B577.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 624 - SØRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til ca år 1413 og er ristet på en bunn til et laggkar (BRM 0/13796).

Innskriften lyder:

a=u=e ma

Ave Ma[ria]

Norsk: "Ave Maria".

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 40.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B75.

N 625 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til andre halvdel av 1200-tallet og er ristet på en runekjevle (BRM 0/12883).

Innskriften lyder:

aue

Ave

Norsk: "Ave".

English: "Hail"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 40.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B33.

N 626 - SØRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en bunn til et laggkar (BRM 0/1244).

Innskriften lyder:

ma=ria

María

Norsk: "Maria".

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 31.
¤ Tidligere signum: N B573
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 627 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN


Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/30711).

Innskriften lyder:

kiri alæisun : krist alæison

Kyrie eleison, Christe eleison.

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "Herre vis nåde; Kristus, miskunn".

English: "Lord, have mercy; Christ, have mercy."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 43.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Tidligere signum: N B310.

N 628 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/43754).
Innskriften lyder:

sisisisisesilsisiþaniralat
dihsse dominos domios sede a dæhstris m(e)oe

??? ... Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis

Andre linje er begynnelsen på en av Davids salmer, Ps 109, i Vulgata. Første linje er formontlig en slags magisk formel. Den minner om to andre innskrifter i fra Bergen (B404 og B524) og den fra Narssaq i Grønland.

Norsk: "Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd".

English: "... The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 44.
¤ Tidligere signum: N B471.

N 629 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til straks etter år 1248 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/31525).

Innskriften lyder:

+ ka=ute : tie * kinit=r * suermo: in*mokulata * ga=ute
k-- ...
ga=ute : kue : genuisti : eterni * lumi(n)-
k[l]-... ...

Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. G[aude,] q[uae] ... Gaude, quae genuisti aeterni luminis cl[aritatem] ...

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "Gled dere, Guds Mor, ulastelig Virgin, gleder ... Gled dere, du som skapte klarhet fra evig lys(?)".

English: "Rejoice, Mother of God, immaculate Virgin, rejoice ... Rejoice, Thou who created clarity from eternal light ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 47.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Tidligere signum: N B341.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 630 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en del av trekors (BRM000/09241).

Innskriften lyder:

rec iudeorum in nomini patris nacarenus

Rex Judæorum. In nomine Patris. Nazarenus

English: "King of the Jews. In the name of the Father, Nazareth."

Norsk: "Kogen av jødene. I Faderens navn, Nasaret"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 49.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B5.

N 631 - SØRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1393 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/13894).

Innskriften lyder:

maria ÷ peperit ÷ cristum ÷ elisabet ÷ peperit ÷ iohan=nem ÷ baptistam ÷ in ÷ illarum
u=(e)nerac(i)o-(e) ÷ sis ÷ absoluta ÷÷ æcsi ÷ inkalue ÷ dominus te ÷ uacat ÷ ad ÷ lu

Maria peperit Christum, Elisabet peperit Johannem Baptistam. In illarum veneratione sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te voca år t ad lu[cem]/lu[men].

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "Maria fødte Kristus, Elisabeth fødte Johannes Døperen. Motta innløsning i ærbødighet for dem. Gå ut, hårløse ett (= barn). Herren kaller deg inn i lyset.".

English: "Mary bore Christ, Elisabeth bore John the Baptist. Receive redemption in veneration of them. Go out, hairless one (= child). The Lord calls you into the light."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 50.
¤ Tidligere signum: N B73.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 632 - MARIAKYRKJE-ALLMENNINGEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/27316).

Innskriften lyder:

÷ in nomne (p)at=ric æ=þ fi(l)i æ=þ cprit=uc| |ca=nti am=en : surraa
pia sruc æ=þ pasio sricte ??i m(a) pacmauit æ=þ casrobat
?(a)=l(r) ?i?(e) (d)(e)i cin medisina cin medisina mii o
cagine la=uit febrac (a)(d)(i)(k)oui(a)(d) fu(i) (m)(a) ueccare lr

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Currat(?) pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånd, Amen. Må Guds fem sår være (min) medisin. Kan min medisin være hellige kors og Kristi lidelse. Han som svøpte og vasket meg med hellig blod. Måtte han utvise feberen som bestreber seg på å plage meg.".

English: "In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen 'currat' May God's Five Wounds be (my) medicine. May my medicine be Holy Cross and Christ's passion. He who moulded and washed me with Holy Blood. May he expel the fever which strives to torment me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 55.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Tidligere signum: N B248.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 633 - MARIAKYRKJE-ALLMENNINGEN, BRYGGEN, BERGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/28202).

Innskriften lyder:

? uiþauhum : to=bias : sannat : okulus : istas ominnis f(a)-?fau?fao??
sidra=k : missa=k : æ=þ og : benagog myl o=gum : eomos uiþb(l)o=þ

Við augum. Tobias sanat oculus istius hominis ... Sidrak, Misak et auk Abdenago. ... ... ... ...

Norsk: "Med øynene. Tobias heler øynene med denne person. Shadrach, Meschach og Abdenago ... ... ... ... "

English: "For the eyes. Tobias heals the eyes of this person. ... Shadrach, Meschach and Abdenago ... ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 63
¤ Alterativt signum: N B251.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 634 - SØRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en runekjevle (BRM 0/16904).

Innskriften lyder:

o a=lfa kristu=s et a=lfaie
sus et ma=ria ma=rcus
mateus lucas
iohannes mateus lucas

O Alpha, Christus et Alpha Jesus et Maria. Marcus Mattheus, Lucas Johannes, Mattheus, Lucas.

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "O Alpha, Kristus og Alpha. Jesus og Maria. Markus, Matheus, Lukas, Johannes, Matteus, Lukas".

English: "O Alpha, Christ and Alpha. Jesus and Mary. Mark, Matthew, Luke, John, Matthew, Luke."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 66.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Alterativt signum: N B106.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 635 - GULLSKOEN (LAVRANSKYRKJEGARDEN?), BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er ristet på en gullring og datert til middelalderen, men etter år 1332 (BRM 0/68384).

Innskriften lyder:

{M}(a){THEU}c {M}(a){RCUS LUS}? ??a{NNE}c

{M}a{ttheu}s {M}a{rcus, Luc}[as, Joh]a{nne}s.

I denne innskriften er bare fem tegn er runer, resten er latinske bokstaver.

Norsk: "Matheus, Markus, Lukas, Johannes".

English: "Matthew, Mark, Luke, John."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 68.
¤ Tidligere signum: N B544.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 636 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/37293).
Innskriften lyder:

÷ a÷g÷l÷a ÷ guþt ÷ sateor ÷ a(r)(e)...
rafael : gabriel : (m)---...
uasus krst : mariua : gæt min (f)...

Agla. Guð. Sator, are[po]...... Raphael, Gabriel M[ichael] Jesus Kristr. María gæt mín. ...

Innskriften starter med det kjente trylleordet "agla", som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk:

"atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!, og fortsetter med formelen "sator-arepo-tenet-rotas", som er kjent som palindromen i "Faens firkant":

S A T O R
A R E P A
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Et annet og lignende palindrom er:

S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S

English: "Agla. ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord). God. Sator, arepo.(= from the 'Devil's Square' palindrome: Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas). Raphael, Gabriel, Michael. Jesus Christ. Mary , protect me ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 70.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Tidligere signum: N B407
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.


N 637 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENNInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en amulett av tre (BRM 0/31413).

Innskriften lyder:

teo=nesius * ioha=nes * serafiho=n
--us masifia=nesus : tenisius o
sussbissusbirumæþano=le

Dionysius, Johannes, Serapion [Malch]us, Maximianus, Dionysius ... ...

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "Dionysius, Johannes, Serapion, Malkos, Maximianus, Dionysius... ... ...".

English: "Dionysius, Johannes, Serapion, Malchus, Maximianus, Dionysius ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 73.
¤ Tidligere signum: N B337.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 638 - ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1413 og er ristet på et blybånd (BRM 0/65550).

Innskriften lyder:

suspissuspiriure(s)(n)=oli ok a=r
ton ÷ iio[h]a=nis ma=rkus ma=þios lukas o=ræei

þ(o)(y)s(o)(i)(p)ie(æ)eþnnkoapnac(s)ia
a=ue ma=ria (t)isus kristr a=ue ma=ria


... ok arreton. Johannes, Marcus, Mattheus, Lucas. Orate. ... Ave Maria, Jesus Kristr. Ave Maria.

Norsk: "... og Arreton (guddommelige). Johannes, Markus, Matteus, Lukas. Be! ... Ave Maria. Jesus Kristus. Ave Maria". "

English: "... and arreton (divine). John, Mark, Matthew, Luke. Pray! ... Hail Mary. Jesus Christ. Hail Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N B541.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 639 - DREGGEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/61702).

Innskriften lyder:

suebsicuisubiriumeþo=n(l)(i)um
agla delaon *

... agla ...
Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!

English: "... agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 81.
¤ Tidligere signum: N B528.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 640 - SØRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er ristet på en runekjevle (BRM 0/36584).

Innskriften lyder:

sator ÷ arebo ÷ teneþ ÷ obera ÷ rotas
æekræ r÷kre ærman numænsiknumt æram r
æekræ r:kre ærman numænsiknumt æram
koncummatum æct
klas a


sator arepo tenet opera rotas Acre, acre ærnem ... ærnem ... Acre, acre ærnem ... ærnem Consummatum est. Klas á

Første linje inneholder ordene i palindromen som kaldes "faens firkant", dog med noen skrivefeil (se også N 636):

S A T O R
A R E P A
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Andre og tredje linje, som er nesten identiske, kan være en magisk tekst med gammelengelske forbilder med røtter tilbake til 8-900-tallet. Fjerde linje er latin og betyder Det er fullført. Femte linje kan være en eie form, det kan være snakk om en NN eier.

Et annet og lignende palindrom er:

S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S

English: "Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas (= from the 'Devil's Square' palindrome). 'acre acre ærnem' ... 'ærnem' ... 'acre acre ærnem' ... 'ærnem' It is fulfilled. Klas owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 82.
¤ Tidligere signum: N B394.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 641 - SØRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/23504).

Innskriften lyder:

...--(a)--(n)pan(t)=kno ÷ kae ÷ amen in(q)=ninikolaia ÷ nknaa
...n-- (u)a-ete in domino
onalcuilia

... ... Amen. Nikolai(?) ... ... Valete in Domino ...

Runeinnskriften er skrevet på latin.

Norsk: "Amen. Nikolai (?) ... ... Far godt i Herren!".

English: "... ... Amen. Nikolai(?) ... ... Fare well in the Lord! ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 86.
¤ Tidligere signum: N B207.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 642 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på et kors av tre (BRM000/07529).

Innskriften lyder:

benatit ÷
÷ marhret
÷ a÷g÷l÷a÷l agla ÷ -l=nbastii

÷ ag÷l÷a ÷÷÷ (b)a * flkarel ÷
÷ a÷g÷la
÷ (b)ara=þoles ÷


Benedit Margret. Agla, agla ... Agla ... agla ... ...

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk:

"atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!

English: "Benedit, Margret. Agla, agla ... agla ... agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord) ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 87.
¤ Bilde av innskriften fra Nasjonalbibliotekets database.
¤ Tidligere signum: N B6

N 643 - SØRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/22368).

Innskriften lyder:

÷ a÷g÷l÷a ÷ a÷g÷l÷a ÷
÷ a÷g÷l ÷ laua : loahki

Agla, agla agla ... ...

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk:

"atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

English: "agla agla agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord) ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 90.
¤ Alterativt signum: N B201
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 644 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en pinne (BRM 0/12090).

Innskriften lyder:

þu irt ør
bo(b)(i)nafibobæshaf(i)(b)(o)...

Þú ert œr/œrr. ...

Oversatt til norsk blir første linje "du er vettløs". Andre linje er antakelig en eller annen magisk formel.

English: "You are crazy. ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 91.
¤ Tidligere signum: N B50
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 645 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/41612).

Innskriften lyder:

...(r)(o)(a)s * u * uas * r * bas : la=ua=re : ma=riuas
na=u=þ

...

... ... vas ... ... lavare ... nauð(?) ...

Norsk: "..fartøyet ... ... for å vaske ... trenger".

English: "... ... vessel ... ... to wash ... need(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 93.
¤ Tidligere signum: N B444
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 646 - GULLSKOEN/(NORDRE SØSTERGÅRDEN), BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert før år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/28771).

Innskriften lyder:

amoþ : oþo : oþum : roma
lus : rota : kyua : mus

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 94.
¤ Tidligere signum: N B258
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 647 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/29706).
Innskriften lyder:

...-(o)=r(e)aa * þn(i) : tsemut(o)muinok : ioigannisabsic(a)=msic

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 95.
¤ Tidligere signum: N B284
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 648 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til begynnelsen av 1300-tallet og er ristet på en runekjevle (BRM 0/21919).

Innskriften lyder:

÷ hau÷grimi : felag ÷ sinum ÷ sen÷dir ÷ þorer ÷ fagr ÷ (k)æiþ÷iu ÷ guþs ÷ ok ÷ si÷nn=a ÷ san:na=n : flaskap ÷ ok uinato mart skorter
mik felag eki : er * mun:gatet æin÷ki : fis:ka=r:nir ÷ uil ÷ ek : at ÷ þu * uitir ÷ en ÷ ægi : kræf
þu biþ : bondan=n koma suþr til=l uar ok sia hut os liþr egga ha=n til en kræf þu eiskis luta mer ok ægi la þu
þostæin lan=k uita sen mer hacka nokora eu ÷ sigriþ þæru nokos þa bioþ henne hiit þu mer ekki ueta hyþ ua=laþi

Hafgrími, félag sínum, sendir Þórir Fagr kveðju Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú Þorstein Lang vita. Send mér hanzka nôkkura. Ef Sigríðr þarf nôkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.

Oversatt til norsk blir det "Til Havgrim sin felage, sender Tore fager Guds og sin hilsen, sant felagskap og vennskap. For meg mangler det meget i felaget. Ikke har jeg fatt tak i ølet, heller ikke fisken. Jeg vil at du skal vite det og ikke kreve meg. Be bonden komme sør til oss og se hvordan vi har det. Egg ham til det, og krev meg ikke for noen ting; og la ikke Torstein lang få vite noe. Send meg noen hansker. Dersom Sigrid trenger noe, sa be henne til deg. Lov meg at jeg ikke vil få noen vansker for denne fattigdommen".

English: "Thorir the Fair sends to Hafgrímr his partner his own and God's greeting, and true partnership and friendship. I am lacking much, partner; there is no beer, nor fish. I want you to know this, and not make demands. Order the husbandman to come south to us and see how we are suffering. Urge him to it, and don't make demands for more lots from me; and do not let Thorsteinn Long know. Send me some gloves. If Sigríðr is in need of anything, then offer her. Promise that you will not beat me (at all) for my poverty!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 97.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av runekjevlen..
¤ Alterativt signum: N B195
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 649 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1413 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/26374).

Innskriften lyder:

÷ lun(a)næyu hu(i)spræyiu sinni sint-... ...
guþs ok sinna ek uil at otu kapp-... ...
skreiþar er þu fær nokkora mor...---... ----
eigi er oftyr

Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... Guðs ok sína. Ek vil at Óttu Kapp[a]/Kap[alein] ... skreiðar, er þú fær nôkkura mór[enda(?) váð(?)] eigi er ofdýr.

Oversatt til norsk blir det "Lunaney, sin husfrue, sender N.N. Guds og sin hilsen. Jeg vil at Otto kappe får utlevert hundre skrei, som du får noe brunstripet vadmel for, hvis det ikke er for dyrt".

English: "... sends to Lunaney, his wife, ... his and God's. I want Ótto the champion / chaplain ... stock-fish, (for) which you will get some russet(?) cloth(?) ... is not overpriced."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 106.
¤ Tegning av runekjevlen.
¤ Tidligere signum: N B238
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 650 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/40325).

Innskriften lyder:

÷ æin=nriþi ÷ þeta ÷ at| |tu mer at gia=l=lda ÷ tua mæla ok ÷ þriu sa=lld ÷ en ahngarstihi ÷ sihta=n mæla
en þu ska=l=lt ÷ æin=ndriþi ÷ taka ÷ þat ko=nn ÷ sem ÷ berþor ÷ a mer at luka ÷ eihi min=na ÷ en sehsta=n mæla
ska=l=lt| |tu ta=ka ÷ eþa ÷ el=lihar : tak þu ehi ÷ en ÷ fa=þur min=n ÷ biþ ek ÷ a(t) ha=n=n kil=lti ÷ mer ÷ þriu sa=l=ld ÷ i

Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. En þú skalt, Eindriði, taka þat korn sem Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fôður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...

Oversatt til norsk blir det "Einride. Dette skylder du meg å levere som betaling: to mæler og tre såld, og ---- (dessuten?) seksten mæler. Og du skal, Einride, ta imot det kornet som Bergtot er skyldig å betale mig. Ikke mindre enn seksten mæler skal du ta imot, men ellers skal du ikke ta imot (noe). Og min far ber jeg om at han leverer meg tre såld som betaling."

English: "Eindriði! This you owe in payment: two measures and three casks, or else(?) sixteen measures. And you should, Eindriði, take the corn which Bergþórr has to discharge. (You should take) no less than sixteen measures or otherwise take nothing. And I order my father that he pay me three casks ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 112.
¤ Tegning av runekjevlen.
¤ Tidligere signum: N B432
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 651 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/29622).

Innskriften lyder:

þo=rkæl myntære senter þer pipar

Þorkell Myntari sendir þér pipar.

Oversatt til norsk blir det "Torkjell myntmester sender deg pepper".

English: "Þorkell Moneyer sends you pepper."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 118.
¤ Bilde av runekjevlen.
¤ Alterativt signum: N B279
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 652 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/37789).

Innskriften lyder:

: sikurþr ha=lfan ask : æirikr

Sigurðr: halfan ask. Eiríkr.

Oversatt til norsk blir det "Sigurd. en halv ask. Eirik".

English: "Sigurðr: half an 'ask' (unit of liquid measure). Eiríkr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 120.
¤ Alterativt signum: N B418
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 653 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/37564). En en tidligere innskrift er visket ut for å gi plass til en ny.

Innskriften lyder:

helga * aon...-(æ)(k)(e)-...
(f)(o)(l)(t)(æ)=(l)... ÷ gu=nna=r : pa=rfæ- : pu=nd : ogmundr * -- * oæ--...

Helga/helga ... ... Gunnarr Parvel(?): pund. Ôgmundr ... ...

Første linje kan begynne med kvinnenavnet Helga, mens i annen linje står det "Gunnar parvel(?): pund. Ommund".

English: "Helga/Helgi/holy ... ... Gunnarr the Small(?): pound. Ôgmundr ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 121.
¤ Tidligere signum: N B412
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 654 - SØNDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til 1198 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/88800).
Innskriften lyder:

bet=r= =let| |t=uær mærkr * o=la=fr : þreta=n bu=(n)
suærþo=lfr --- enku lo...

Pétr lét tvær merkr, Ólafr þrettán pund. Sverðolfr ... engu lo[kit].

Oversatt til norsk blir det "Peter ga fra seg to merker, Olav tretten pund. Sverdolv ---- intet betalt".

English: "Peter let (gave) two marks, Olaf thirteen pounds. Sverdolf ... nothing discharged. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 125.
¤ Tidligere signum: N B602

N 655 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/16154).

Innskriften lyder:

* (k) * barþr * t=ra=uan : ha=luan : a=nan : øyri : hein:rekr : tuær : ærtogar : brek * i uihi
ingimundr : sauþr : ha=lfa : þriþiu : ærtog uihi
h- (h)
uihi

G[oldit](?): Bárðr: trauðan halfan annan eyri. Heinrekr: tvær ertogar brek í. Vígi. Ingimundr Sauðr: halfa þriðju ertog. Vígi. ... ... Vígi.

Oversatt til norsk blir det "Betalt: Bård: snaue halvannen øre. Viggo (eller vidi). Henrik: to ertoger, dårlig vekt. Viggo (eller vidi). Ingemund sau: to og en halv ertog. Viggo (eller vidi)."

English: "Paid(?): Bárðr: scarcely one and a half öre. Heinrekr: two ertogar, fradulently. Vígi / Acknowledged. Ingimundr the Sheep: two and a half ertogar. Vígi / Acknowledged. ... ... Vígi / Acknowledged."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. & curren; Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 127.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B95

N 656 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/31181).

Innskriften lyder:

-- halluarþe sloþa þrim (p)-... ...
loþne faus haluan niunnda æyri ok h-...

... Hallvarði Slóða: þrim p[und](?) ... Loðni Faus: halfan níunda eyri, ok ...

Oversatt til norsk blir det "Til Halvard slode: tre p(und).... Til Lodin faus: åtte og en halv øre, og....".

English: "... To Hallvarðr the Slothful: three pounds(?) ... To Lodinn the Reckless(?): eight and a half öre and ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 131.
¤ Tidligere signum: N B324
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 657 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/17399).

Innskriften lyder:

... mankerþ : t=ueir : øurar
... ...n:kerþ : tueir : øura=r

... manngerð tveir aurar. ... [ma]nngerð tveir aurar.

Oversatt til norsk blir det "...manngjerd to øre. ...manngjerd to øre."

English: "... conscription-levy: two öre. ... conscription-levy: two öre."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 134.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B114


N 658 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en runekjevle (BRM 0/41038).

Innskriften lyder:

gus... ...amur seætr kuæþiu

Gus[ir](?) [S]ámr(?) sendir kveðju.

Oversatt til norsk blir det "Gusse (eller Gudstein, Gunnstein?) søm sender hilsen".

English: "Gussir(?) the Dark(?) sends greetings."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 136.
¤ Bilde av runekjevlen.
¤ Tidligere signum: N B438
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 659 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på et fragment av runekjevle (BRM 0/33737).

Innskriften lyder:

... ...(r) : þe=r : g(e)=uæþiu=(a)
...(k) : hene : klofa

... [sendi]r þér kveðju. ... henni glófa.

Oversatt til norsk blir det "... sender dig hilsen....... henne hansker".

English: "... sends you greetings. ... her gloves."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 138.
¤ Bilde av runekjevlen.
¤ Tidligere signum: N B372
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 660 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/29418).

Innskriften lyder:

arni

Árni

Oversatt til norsk blir det "Arne".

Engelsk: "Arni"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 139.
¤ Alterativt signum: N B272
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 661 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1413 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/27205).

Innskriften lyder:

arne a

Árni á.

Oversatt til norsk blir det "Arne eier".

English: "Arni owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 140.
¤ Tidligere signum: N B247
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 662 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/12588).

Innskriften lyder:

a=rni a

Árni á.

Oversatt til norsk blir det "Arne eier".

English: "Arni owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 141.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B63

N 663 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/12401).

Innskriften lyder:

a=rni a

Árni á.

Oversatt til norsk blir det "Arne eier".

English: "Arni owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 141.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Tidligere signum: N B61

N 664 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/32056).

Innskriften lyder:

arni
an

Árni. Ánn

Norsk: "Arne. Ann"

English: "Arni. Ann"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 142.
¤ Tidligere signum: N B356
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 665 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/21967).

Innskriften lyder:

askær a

Ásgeirr á.

Oversatt til norsk blir det "Asgeir eier".

English: "Asgeir owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 143.
¤ Tidligere signum: N B196
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 666 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/55524).

Innskriften lyder:

æuþ-...

Auðr...

Norsk: "Aud.../Aud-"

English: "Aud.../Aud-"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 143.
¤ Tidligere signum: N B514
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 667 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/43756).
Innskriften lyder:

binitikt : a

Benedikt á.

Oversatt til norsk blir det "Benedikt eier".

English: "Benedikt owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 144.
¤ Tidligere signum: N B473

N 668 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/44013).
Innskriften lyder:

be=rgsæin

Bergsveinn

Oversatt til norsk blir det "Bergsvein".

English: "Bergsveinn".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 145.
¤ Alterativt signum: N B477

N 669 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/12923).

Innskriften lyder:

biani a

Bjarni á.

Oversatt til norsk blir det "Bjarne eier".

English: "Bjarni owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 146.
¤ Bilde av merkelappen.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B70.

N 670 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19052).

Innskriften lyder:

botlæifr æ

Bótleifr á.

Oversatt til norsk blir det "Botleif eier"..

English: "Botleif owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 146.
¤ Bilde av merkelappen.
¤ Tidligere signum: N B152
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 671 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/43109).

Innskriften lyder:

br--talletr a

Br[an]dr á.

Oversatt til norsk blir det "Br[an]d eier".

English: "Brandr owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 148.
¤ Alterativt signum: N B464
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 672 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/20438).

Innskriften kan enten lyde:

bura(l)mar a

Búr-Almarr a

Oversatt til norsk blir det "Forrådsbestyrer Almar eier".

English: "Storeman Almar owns."

eller

bu ra(u)mar : a

Bú[i] Raumr á.

Oversatt til norsk blir det "Bue styggen eier".

English: "Búi the Oaf owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 149.
¤ Alterativt signum: N B173
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 673 - ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19157).

Innskriften lyder:

þiþrik

Didrik

Norsk: "Didrik"

English: "Didrik"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 150.
¤ Alterativt signum: N B162
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 674 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19809).

Innskriften lyder:

æinar : a

Einarr á.

Oversatt til norsk blir det "Einar eier".

English: "Einar owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 151.
¤ Bilde av merkelappen.
¤ Alterativt signum: N B169
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 675 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/79607).

Innskriften lyder:

æinar a mik

Einarr á mik.

Oversatt til norsk blir det "Einar eier meg".

English: "Einar owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 152.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Alterativt signum: N B555
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 676 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/10567).

Innskriften lyder:

æinriþi

Eindriði

Oversatt til norsk blir det "Eindrid."

English: "Eindrid"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 152.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B37.
N 677 - Søndre Gullskoen, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31902).

Innskriften lyder:

æinriþi

Eindriði

Oversatt til norsk blir det "Eindrid".

English: "Eindrid"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 153.
¤ Alterativt signum: N B350.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 678 - ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/84690).

Innskriften lyder:

ænri a sek þ(e)na

Eindri[ði] á sekk þenna.

Oversatt til norsk blir det "Einride (eller Endre) eier denne sekk".

English: "Eindriði owns this sack."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 153.
¤ Alterativt signum: N B564
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 679 - BUAALLMENNINGEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/18095).

Innskriften lyder:

æirikr a

Eiríkr á.

Oversatt til norsk blir det "Eirik eier".

English: "Eirik owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 154.
¤ Bilde av merkelappen.
¤ Alterativt signum: N B131
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 680 - ENGELGÅRDEN/BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19180).

Innskriften lyder:

æirekr a

Eiríkr á.

Oversatt til norsk blir det "Eirik eier".

English: "Eirik owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 155.
¤ Alterativt signum: N B157
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 681 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/18333).

Innskriften lyder:

æirekr a

Eiríkr á.

Oversatt til norsk blir det "Eirik eier".

English: "Eirik owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 156.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B139.

N 682 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/44817).

Innskriften lyder:

æirikr

Eiríkr

Oversatt til norsk blir det "Eirik".

English: "Eirik"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 157.
¤ Alterativt signum: N B482
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 683 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31036).

Innskriften lyder:

ærikr a

Eiríkr á.

Oversatt til norsk blir det "Eirik eier".

English: "Eirik owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 157.
¤ Alterativt signum: N B318
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 684 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/60622).

Innskriften lyder:

æirikr a

Eiríkr á.

Oversatt til norsk blir det "Eirik eier".

English: "Eirik owns"".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 158.
¤ Alterativt signum: N B523
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 685 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/63657).

Innskriften lyder:

æltia=rn * a

Eldjarn á.

Oversatt til norsk blir det "Eldjarn eier".

English: "Eldjarn owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 158.
¤ Alterativt signum: N B538
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 686 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31172).

Innskriften lyder:

ællendr

Erlendr

Oversatt til norsk blir det "Erlend".

English: "Erlend"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 159.
¤ Alterativt signum: N B322
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 687 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/85675).

Innskriften lyder:

øiulfr a sek þena

Eyjulfr á sekk þenna.

Oversatt til norsk blir det "Øyulv eier denne sekk".

English: "Eyjulfr owns this sack."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 160.
¤ Alterativt signum: N B567
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 688 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/12187). Den første runen ser ut som en stungen i-rune med ring.

Innskriften lyder:

eo=lfr a ik

Eyjulfr/Þólfr á [m]ik.

Oversatt til norsk blir det "Øyulv (eller Tolv?) eier meg".

English: "Eyjulfr/Þólfr owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 161.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B52.

N 689 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/25282).

Innskriften lyder:

østæin a

Eysteinn á.

Oversatt til norsk blir det "Øystein eier".

English: "Eysteinn owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 162.
¤ Alterativt signum: N B220
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 690 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/43755).
Innskriften lyder:

æyuintr

Eyvindr

Oversatt til norsk blir det "Øyvind"

English: "Eyvind"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 163.
¤ B472.

N 691 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31803).

Innskriften lyder:

fiþr a

Finnr á.

Oversatt til norsk blir det "Finn eier".

English: "Finn owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 164.
¤ Alterativt signum: N B345
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 692 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/40969).

Innskriften lyder:

fiþ=r

Finnr

Oversatt til norsk blir det "Finn"

English: "Finn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 165.
¤ Alterativt signum: N B437
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.N 693 - SØNDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre. Risset på samme gjenstand som N 694.

Innskriften lyder:

fþr æ

Finnr á.

Oversatt til norsk blir det "Finn eier".

English: "Finn owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 165.
¤ Alterativt signum: N B349
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 694 - SØNDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre. Risset på samme gjenstand som N 693.

Innskriften lyder:

fitr : a : tæta tre

Finnr á þetta tré.

Oversatt til norsk blir det "Finn eier dette tre."

English: "Finnr owns this wood."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 166.
¤ Alterativt signum: N B349
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 695 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/20780).

Innskriften lyder:

kisl

Gísl.

Oversatt til norsk blir det "Gisle".

Engelsk: "Gisle"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 167.
¤ Alterativt signum: N B179
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 696 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31443).

Innskriften lyder:

guþmunr : a

Guðmundr á.

Oversatt til norsk blir det "Gudmund eier".

English: "Gudmund owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 167.
¤ Alterativt signum: N B339
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 697 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/20653).

Innskriften lyder:

kuþmutr a

Guðmundr á.

Oversatt til norsk blir det "Gudmund eier".

English: "Gudmund owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 168.
¤ Alterativt signum: N B175
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 698 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/21996).

Innskriften lyder:

kunar a
þ u

Gunnarr á ... ...

Oversatt til norsk blir det "Gunnar eier ... ...".

English: "Gunnar owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 169.
¤ Alterativt signum: N B197
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 699 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/35462).

Innskriften lyder:

kuna=r a
a

Gunnarr á. á(?).

Oversatt til norsk blir det "Gunnar eier. eier(?)".

English: "Gunnar owns. owns(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 170.
¤ Alterativt signum: N B388
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 700 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/21515).

Innskriften lyder:

guna=r a

Gunnarr á.

Oversatt til norsk blir det "Gunnar eier".

English: "Gunnar owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 171.
¤ Alterativt signum: N B194
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 701 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/36385).

Innskriften lyder:

kunnar : a

Gunnarr á.

Oversatt til norsk blir det "Gunnar eier".

English: "Gunnar owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 171.
¤ Alterativt signum: N B393
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 702 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/24158).

Innskriften lyder:

gunar a

Gunnarr á.

Oversatt til norsk blir det "Gunnar eier".

English: "Gunnar owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 172.
¤ Alterativt signum: N B213
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 703 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/34459).

Innskriften lyder:

ha=lta=n a

Halfdan á.

Oversatt til norsk blir det "Halvdan eier".

English: "Halfdan owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 172.
¤ Alterativt signum: N B376
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 704 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/25336).

Innskriften lyder:

halto=r
ka=rs so=nr a

Halldórr. Kárs sonr á.

Oversatt til norsk blir det "Halldor Kårssøn eier".

English: "Halldórr. Kárr's son owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 173.
¤ Alterativt signum: N B222
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 705 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/41940).

Innskriften lyder:

...alkisl a

[H]allgísl á.

Oversatt til norsk blir det "Hallgisle eier".

English: "Hallgísl owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 174.
¤ Alterativt signum: N B446
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 706 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/43439).
Innskriften lyder:

inkiatr * a mik

Ingjaldr á mik.

Oversatt til norsk blir det "Ingjald eier meg".

English: "Ingjaldr owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 174.
¤ Alterativt signum: N B468

N 707 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/40456).

Innskriften lyder:

ioa=n

Jóan

Oversatt til norsk blir det "Joan".

English: "Joan"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 175.
¤ Alterativt signum: N B433
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 708 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/9181).

Innskriften lyder:

ifar a

Ívarr á.

Oversatt til norsk blir det "Ivar eier".

English: "Ivar owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 176.
¤ Alterativt signum: N B23
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 709 - SØNDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/17526).

Innskriften lyder:

ifar a

Ívarr á.

Oversatt til norsk blir det "Ivar eier".

English: "Ivar owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 176.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B117.

N 710 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/11762).

Innskriften lyder:

ka=l

Karl.

Oversatt til norsk blir det "Karl".

English: "Carl"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 177.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B47

N 711 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/36994).

Innskriften lyder:

ko=lbi(ø)n a

Kolbjôrn á.

Oversatt til norsk blir det "Kolbjørn eier".

English: "Kolbjôrn owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 178.
¤ Alterativt signum: N B397
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 712 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/20668).

Innskriften lyder:

liutr a

Ljótr á.

Oversatt til norsk blir det "Ljot eier".

English: "Ljótr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 179.
¤ Alterativt signum: N B176
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 713 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/20882).

Innskriften lyder:

lucia : grims : toter : a

Lucia Gríms dóttir á.

Oversatt til norsk blir det "Lucia Grimsdatter eier".

English: "Lucia Grímr's daughter owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 180.
¤ Alterativt signum: N B182
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 714 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/9113).

Innskriften lyder:

munan

Munán

Munán er et mannsnavn.

English: "Munán" is a male name.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 180.
¤ Alterativt signum: N B21
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 715 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/23007).

Innskriften lyder:

nigulas a mik

Nikulás á mik.

English: "Nikulás owns me."

Oversatt til norsk blir det "Nikolas eier meg".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 181.
¤ Alterativt signum: N B204
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 716 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/28729).

Innskriften lyder:

olafr a

Ólafr á.

Oversatt til norsk blir det "Olav eier".

English: "Ólafr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 182.
¤ Alterativt signum: N B256
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 717 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19117).

Innskriften lyder:

urmr a

Ormr á.

Oversatt til norsk blir det "Orm eier".

English: "Ormr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 183.
¤ Alterativt signum: N B155
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 718 - NORDRE SØSTERGÅRDE, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31994).

Innskriften lyder:

urmr

Ormr

Dvs. mannsnavnet Orm.

English: "Orm"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 183.
¤ Alterativt signum: N B353
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 719 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19531).

Innskriften lyder:

ormrik

Ormríkr

Oversatt til norsk blir det "Ormrik".

English: "Ormrik".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 184.
¤ Alterativt signum: N B164
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 720 - ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1393 ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/14840).

Innskriften lyder:

palne a

Palni á.

Oversatt til norsk blir det "Palne eier".

English: "Palni owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 185.
¤ Alterativt signum: N B80
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 721 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/12692).

Innskriften lyder:

ra...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 185.
¤ Alterativt signum: N B67
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 722 - SØNDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/30412).

Innskriften lyder:

rannr a : ka=rn : þætta

Ragnarr á garn þetta.

Oversatt til norsk blir det "Ragnar eier dette garn".

English: "Ragnarr owns this yarn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 186.
¤ Tidligere signum: N B297
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 723 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31771).

Innskriften lyder:

runulfr

Rúnulfr

Oversatt til norsk blir det "Runulv".


English: "Runulf"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 188.
¤ Alterativt signum: N B344
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 724 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/18710).

Innskriften lyder:

samr a

Sámr á.

Oversatt til norsk blir det "Sam eier".

English: "Sam owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 189.
¤ Alterativt signum: N B148
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 725 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19041).

Innskriften lyder:

samr a

Sámr á.

Oversatt til norsk blir det "Sam eier".

English: "Sam owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 190.
¤ Tidligere signum: N B151
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 726 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/29690).

Innskriften lyder:

sih:bal : a

Sigbaldr/Sigvaldr(?) á.

Oversatt til norsk blir det "Sigbald/Sigvald(?) eier".

English: "Sigbaldr(?)/Sigvaldr(?) owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 190.
¤ Tidligere signum: N B283
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 727 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/30580).

Innskriften lyder:

sihuatr r

Sighvatr/Sigvaldr r[eist].

Oversatt til norsk blir det "Sigvat (eller Sigvald) ristet".

English: "Sighvatr/Sigvaldr carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 191.
¤ Tidligere signum: N B302

N 728 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 76/6196).

Innskriften lyder:

(s)(i)go=lfr a

Sigolfr á.

Oversatt til norsk blir det "Sigolf eier".

English: "Sigolfr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 192.
¤ Alterativt signum: N B595
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 729 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/61658).

Innskriften lyder:

sigriþ a

Sigríðr á.

Oversatt til norsk blir det "Sigrid eier".

English: "Sigrid owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 192.
¤ Alterativt signum: N B527
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 730 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/23971).

Innskriften lyder:

sihurþær

Sigurðr

Oversatt til norsk blir det "Sigurd".

English: "Sigurd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 193.
¤ Alterativt signum: N B209
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 731 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/63648).

Innskriften lyder:

...(i)hurþr

[S]igurðr

Oversatt til norsk blir det "Sigurd".

English: "Sigurd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 183.
¤ Alterativt signum: N B537
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 732 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/40108).

Innskriften lyder:

simun : a mik

Símun á mik.

Oversatt til norsk blir det "Simon eier meg".

English: "Simon owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 194.
¤ Alterativt signum: N B428
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 733 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/17680).

Innskriften lyder:

suhþ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 195.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B121.

N 734 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31171).

Innskriften lyder:

sehuni a

Sægunni á.

Oversatt til norsk blir det "Sægunni eier".

English: "Sægunni owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 195.
¤ Alterativt signum: N B321
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 735 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/30690).
Innskriften lyder:

couæk a þræþr þisa
ho=f : fimta mo=rk

Sôlveig á þræðr þessa. Hôlf fimta môrk.

Oversatt til norsk blir det "Solveig eier disse tråder. Fire og en halv mark".

English: "Solveig owns these threads. Four and a half marks."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 196.
¤ Alterativt signum: N B309

N 736 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/30941).
Innskriften lyder:

sørkfiþ * a

Sørkviðr(?) á.

Oversatt til norsk blir det "Serkve(?) (eller Sverker?) eier".

English: "Sørkviðr(?) owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 198.
¤ Alterativt signum: N B316
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 737 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/52994).
Innskriften lyder:

tiutr

Ljótr/Þjóðarr

Dvs et mannsnavn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 199.
¤ Alterativt signum: N B506
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 738 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/44562).
Innskriften lyder:

tona

Tonna

Oversatt til norsk blir det "Tone".

English: "Tone"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 200.
¤ Alterativt signum: N B481
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 739 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19278).

Innskriften lyder:

þ

???

Mest sannsynelig et eiermerke. (This is most likely a personal mark)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 200.
¤ Alterativt signum: N B210
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 740 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31187).

Innskriften lyder:

þo

???

Mest sannsynelig et eiermerke. (This is most likely a personal mark)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 201.
¤ Tidligere signum: N B326
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 741 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/29281).

Innskriften lyder:

÷ þo

???
Mest sannsynelig et eiermerke. (This is most likely a personal mark)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 201.
¤ Tidligere signum: N B269
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 742 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19116).

Innskriften lyder:

þþ þ

???
Mest sannsynelig et eiermerke. (This is most likely a personal mark)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 202.
¤ Tidligere signum: N B154
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 743 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/77156).

Innskriften lyder:

þura a mik

Þóra á mik.

Oversatt til norsk blir det "Tora eier meg".

English: "Thora owns me".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 202.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Alterativt signum: N B553
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 744 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/44372).

Innskriften lyder:

þoral

Þóraldr eller Þórhalr

Oversatt til norsk blir det "Torald" eller "Torhall"

English: "Thorald" or "Thorhall".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 203.
¤ Alterativt signum: N B478

N 745 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/19718).

Innskriften lyder:

þo=rbio=rn a

Þorbjôrn á.

Oversatt til norsk blir det "Torbjørn eier".

English: "Thorbjôrn owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 204.
¤ Alterativt signum: N B167
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 746 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/28821).

Innskriften lyder:

þorgæir : a

Þorgeirr á.

Oversatt til norsk blir det "Torgeir eier".

English: "Thorgeir owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 204.
¤ Alterativt signum: N B261
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 747 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/32077).

Innskriften lyder:

: þo=rgils : a :

Þorgísl á.

Oversatt til norsk blir det "Torgils/Torjus eier".

English: "Thorgísl owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 205.
¤ Tidligere signum: N B360
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 748 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/37807).

Innskriften lyder:

þyrkils a

Þorgísl/Þyrgísl á.

Oversatt til norsk blir det "Torgils/Torjus/Torkel eier".

English: "Thorgísl/Thyrgísl owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 205.
¤ Alterativt signum: N B419
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 749 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/54388).

Innskriften lyder:

þo=rgrimr * þufa

Þorgrímr Þúfa

Oversatt til norsk blir det "Torgrim tue".

English: "Thorgrím the Clump."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 206.
¤ Alterativt signum: N B513
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 750 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/18628.

Innskriften lyder:

þurha=la=r a

Þórhallr á.

Oversatt til norsk blir det "Torhall eier".

English: "Thrhall owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 207.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B146

N 751 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/32060).

Innskriften lyder:

þorer : a mik

(r)aþ eller baþ

Þórir á mik. ???

Oversatt til norsk blir det "Torir eier meg. ....råd-(?)...."

English: "Thorir owns me. 'raþ' "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 208.
¤ Alterativt signum: N B357
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 752 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/31444).

Innskriften lyder:

þurkæt (a)

Þorkell á.

Oversatt til norsk blir det "Torkjell eier".

English: "Thorkell owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 208.
¤ Alterativt signum: N B340
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 753 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/16903).

Innskriften lyder:

þorlakr a mik

Þorlakr á mik.

Oversatt til norsk blir det "Torlak (eller Tollak, Tallak) eier meg".

English: "Thorlak owns me.".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 209.
¤ Alterativt signum: N B105
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 754 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/24349).

Innskriften lyder:

þo=rmo=þr

Þormóðr

Oversatt til norsk blir det "Tormod"

English: "Thormod"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 210.
¤ Alterativt signum: N B216
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 755 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/34460).

Innskriften lyder:

þorstæin
(s)iuhorþr

Þorsteinn. Sigurðr

Oversatt til norsk blir det "Torstein. Sigurd".

English: "Thorstein. Sigurd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 210.
¤ Alterativt signum: N B377
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 756 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/22079).

Innskriften lyder:

þorstæin
sirhorþr

Þorsteinn. Sigurðr

Oversatt til norsk blir det "Torstein. Sigurd".

English: "Thorstein. Sigurd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 211.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Alterativt signum: N B198

N 757 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/37382).

Innskriften lyder:

þostein : a mek

Þorsteinn á mik.

Oversatt til norsk blir det "Torstein eier meg.

English: "Thorstein owns me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 212.
¤ Alterativt signum: N B408
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 758 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1413 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/13093).

Innskriften lyder:

þostin

Þorsteinn

Oversatt til norsk blir det "Torstein"

English: "Thorstein"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 212.
¤ Alterativt signum: N B72
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 759 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/42518).

Innskriften lyder:

þo=ruaþr

Þorvarðr

Oversatt til norsk blir det "Torvard"

English: "Thorvard"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 213.
¤ Alterativt signum: N B456
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 760 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/11478).

Innskriften lyder:

okmundr

Ôgmundr

Oversatt til norsk blir det "Ommund/Åmund".

English: "Omund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 214.
¤ Alterativt signum: N B43
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database

N 761 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/16411).

Innskriften lyder:

aulrekr
heinrekr

Ôlrekr. Heinrekr.

Oversatt til norsk blir det "Ulrik. Henrik".

English: "Ulrik. Henrik"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 215.
¤ Alterativt signum: N B98
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 762 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/22296).

Innskriften lyder:

oluir a

Ôlvir á.

Oversatt til norsk blir det "Olve eier".

English: "Olve owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 216.
¤ Alterativt signum: N B199
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 763 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/32075).

Innskriften lyder:

...--(s)(æ)-(s)(i)(n) a mik

... á mik.

Oversatt til norsk blir det "(NN) eier meg".

English: "... owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 216.
¤ Alterativt signum: N B358
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 764 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1170 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/61923).

Innskriften lyder:

þa-(a)-al=l

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 217.
¤ Alterativt signum: N B531
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 765 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

pona

1. rune som ser ut som en latinsk K er vanlig i yngre form som p-rune, men sporadisk forekommer den også som k-rune og f-rune. Vi kan dermed få både kona / pona / fona, men innskriften gir uansett ingen rimelig tolkning.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 218.
¤ Alterativt signum: N B522
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 766 - BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1332 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/8953).

Innskriften lyder:

a

???

Mest sannsynelig et eiermerke. (This is most likely a personal mark)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 218.
¤ Alterativt signum: N B16
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 767 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/40669).

Innskriften lyder:

+ k

???

Mest sannsynelig et eiermerke. (This is most likely a personal mark)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 219.
¤ Alterativt signum: N B435
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 768 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/40277).

Innskriften lyder:

r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 219.
¤ Alterativt signum: N B430
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 769 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/22736).

Innskriften lyder:

ra

???

Mest sannsynelig et eiermerke. (This is most likely a personal mark)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 220.
¤ Tidligere signum: N B202
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 770 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre (BRM 0/33746).

Innskriften lyder:

bl/br/bu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 220.
¤ Alterativt signum: N B374
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 771 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men før år 1170 ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

ku

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 221.
¤ Alterativt signum: N B487
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 772 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1198 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 221.
¤ Alterativt signum: N B236
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N 773 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen, men etter år 1248 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

de=(l)us

deus(?). Deus er et velkjent ord som er første ord i en mengde påkallinger av Vår Herre.

English: "Deus" is Latin.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 222.
¤ Alterativt signum: N B14
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N A208 - BERGEN?/ARNAMAGNÆANSKE INSTITUT, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er en marginalnotis.

Innskriften lyder:

uiltu ei nada mi{K} so taci þi{K}
fien
den amen


Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} fján dinn! Amen!

Norsk: "Hvis du ville vise min gunst/beskytt meg, da må djevelen ta deg. Amen"

English: "If you wont show me grace/protect me, then may the devil take you. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N A209 - BERGEN?/ARNAMAGNÆANSKE INSTITUT, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er en marginalnotis.

Innskriften lyder:

intiberc min -e-seta nada mi{K}

Ingibjærg(?) mín ... náða mi{k}.

Norsk: "Ingebjørg (?) min.... vis meg gunst"

English: "My Ingebjorg(?), show me grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N B1 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

øystein ÷ a mi
hærmaþr
haæþrmþr
(m)aria :
hærmaþr

Eysteinn á mi[k], hærmaðr, hærmaðr, Maria, hærmaðr.

Norsk: "Øystein eier meg, krigeren, krigeren, Maria, krigeren"

English: "Eysteinn owns me, the warrior, the warrior. Mary, warrior."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 48/0

N B3 - SØNDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til ca år 1350 og er ristet på et trekar.

Innskriften lyder:

+ =a=u +
+ ma

Av[e] Ma[ria].

Norsk: "Ave Maria"

English: "Hail, Mary!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/1102

N B4 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en skalle av hvalross.

Innskriften lyder:

ioa=n a

Jóhan á..

Oversatt til norsk blir det "Johan eier".

English: "Jóhan owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/3028

N B8 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et fragment av en sko.

Innskriften lyder:

-(n)ma=nþkalm=næruþka(t)-...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/4450

N B9 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en treskål.

Innskriften lyder:

fuþor

þbiss

fuþor ...

Første linje er begynnelsen på en fuþork / First line in the Futhork.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/8445

N B10 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

tar

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/6522

N B11 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ felleg : er : fuþ : sin : bylli
÷ fuþorg lbasm

Ferlig er fuð, sin byrli. Fuð-ôrg ...

Norsk: "Stor er fitten, som skal ta i mot penisen. Fitte-pervers/nymfomania"

English: "Monstrous is the cunt, may the penis serve. Cunt-perverse/nymphomania ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/8561

N B12 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

inra

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/8602

N B13 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

Mikæl * petr * ioanes * andres * lafranc * tomas * olafr * klemet * nikulas * aller hælger
men giæte min * not ouk dah lfs mins ouk salo kuþ se mik ok s(i)hni
'kuþ' 'kifi' 'os' 'byr' 'ok' 'kafo' 'mar 'i' 'a'(?)
h(i)-lbe mer 'klim'et hialbe m(e)=r alle gc hlk(e)r h(i)(a)


Mikjáll, Pétr, Jóhannes, Andrés, Lafranz, Thomás, Ólafr, Klemet, Nikulás. Allir helgir menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. Guð sé mik ok signi. Guð gefi oss byr ok gæfi María. hj[a]lpi mér Klemet, hjalpi mér allir Guðs helgir [menn].

Norsk: "Mikael, Peter, Johannes, Andreas, Lafrans, Thomas, Olav, Klement, Nikolay. Må alle hellige menn beskytte meg natt og dag, min kropp og sjel. Må gud se og velsigne meg. Må Gud gi os god vind, og Maria god lykke. Hjelp meg Klemant, hjelp meg, alle av Guds hellige menn."

English: "Mikjáll, Pétr, Jóhannes, Andrés, Lafranz, Thomás, Ólafr, Klemet, Nikulás. May all holy men protect me by night and day, my life (ie body) and soul. May God see me and bless me. May God give us good wind, and Mary good luck. Help me, Klemet, help me, all of Gods holy (men)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/8760

N B15 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne, håndtak(?).

Innskriften lyder:

iuair fuþo

Tveir fuþo...

Norsk: "To Futhorker(?)"

English: "Two fuþorks ?"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/8915

N B17 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

f*uþork : hnias * tbmly
ost : min : kis : mik
(-) ki

fuþork hnias tbmly. Ást mín, kyss mik. ... ...

Norsk: "fuþork hnias tbmly. Min elskede, kyss meg. ... ..."

English: "fuþork hnias tbmly. My beloved, kiss me. ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/9059

N B18 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN


Innskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--kl ÷ kolota ÷ ko=lahbohaso=lar ÷ fiartar ÷ tahs(a)-
nuka ÷ æld(e)riþsua=nahiþa=r ÷ sa=u(d)ælakumlyn(h)uita=n ÷ h(a)-
--þr ÷ inliossa ÷ (l)og ÷ (r)ostirriþ ÷ atbiþa : a=þyþ(e)nþu(æ)t-
-(-)kuiþi
þækanukabækiiar

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/9060

N B19 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(y) : (k)æyrfi : ar-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/9060b

N B20 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(f)uþorhniastb-m-
(f)--(o)(r)(k)(h)(n)-(a)(s)-(b)l(m)-

fuþorhniastb-m-. f--orkhn-as-blm-

Dvs. to Futhork / Two Futhorks

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/9098

N B22 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ykmartm-lf--munm---
(f)----

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/9180

N B24 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

i(æ)kkkkimmk *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/9291

N B25 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

okui
srþlt=rssþ : smnmuursmnmuh

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/9610

N B26 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et knivskaft av tre.

Innskriften lyder:

frþoræsamær
fuþorkhn
kuþorkhnisætbmly

... fuþorkhn. [f]uþorkhnisætbmly

Dvs. futhark innskrifter.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/10006


N B27 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

i÷a÷ss÷tbm÷ly÷c ÷
÷÷÷

???

I første linje kan en lese en del av en futhork.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/10398

N B28 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmly

fuþorkhniastbmly

Dvs. en futhork.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/11855

N B29 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

foro=þlam(e)uþarunka=rat`s´yriaþun--
÷ foro=þlameuþarunkratspyriiarunkr(u)(r)(o)--(r)-------()r-()r()u----

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/11889

N B30 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

--l- : --hrar : a a=l(a) * luti

... ...grar á alla hluti.

Norsk: "... i alle deler"

English: "... in all parts."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12318

N B32 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(r)-- * (æ)ihi * -a--s * (a=f) * þæri * hirþ ilom * þoa * ek * som --

... eigi ... af þeirri hirð ... þoa[t] ek som ...

Norsk: "... ikke ... fra hirden/følget ...selv om jeg som ..."

English: "... not ... from the retinue ... even if I who ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12838

N B34 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en regnestav.

Innskriften lyder:

salt

salt

Norsk: "Salt"

English: "Salt"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12883

N B35 - BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en stav.

Innskriften lyder:

aba
fuþorthniaslbtmyiæ
fuþorkhniastblmeycoæø

... fuþorthniaslbtmyiæ. fuþorkhniastblmeycoæø.

Dvs. to futhork.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/10554

N B38 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

grimr a ia
fuþorkhniastbmly
grimr

Grímr á ... fuþorkhniastbmly. Grímr.

Oversatt til norsk blir det "Grim eier. Grim " pluss en futhork.

English: "Grím owns ... fuþorkhniastbmly. Grímr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/10668

N B39 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

smiþur ÷ saa=rþ ÷ uiktisi
af ÷ snæltu÷benum

Smiðr sarð Vigdísi af snældubeinum.

Norsk: "Smed lå med Vigdis av Sneldefolket"

English: "Smiðr fucked Vígdís of the Snelde-legs (ie, the Snelde-legs folk)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/10667.

N B40 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er ristet på en merkelapp(?) av hassel og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

r-(-)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/10644

N B41 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastm(b)-
lnrNsþrsr

fuþorkhniastmb- ...

Dvs. bl.a.en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/10552

N B44 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

(s)ra(a)n h(i)r
ioan tua þorkil æ(y)ri ana=rt=uær þioþkæir
fuþorkhniastbmly

... ... Jóhan tvá Þorkell eyri ... Þjóðgeirr. fuþorkhniastbmly

Norsk: "... Johan, to Torkel øre ... Tjodgeir. fuþorkhniastbmly"

English: " ... Jóhan, two, Þorkell øre ... Þjóðgeirr. fuþorkhniastbmly"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/11476

N B45 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en sekskantig trespiker.

Innskriften lyder:

kuþ ?

Guð ...

Oversatt til norsk blir det "Gud ..."

English: "God"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/11477

N B46 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne. .

Innskriften lyder:

ætþffssantætþffssantr-(s)t=rt-k(s)(e)hme=r

e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ... e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...

Norsk: "en to tre frire fem seks syv åtte ni ti elleve tolv tretten fjorten femten seksten sytten atten nitten tyve ..."

English: "One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/11479

N B48 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et skaft.

Innskriften lyder:

* ttttt * iisiiii * llllll * rrrrr * -i-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/11835

N B49 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

hælhi ola=fr a

Helgi Ólafr á.

Norsk: "Hellige Olav eier"

English: "Ólafr the holy owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/11952

N B51 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne. Oppbevares på BRM 0/12186.

Innskriften lyder:

--sf

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12186

N B53 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-bæis

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12275

N B55 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

her * færr * ha=fdiæfr

Hér ferr Hafdjarfr/hafdjarfr.

Norsk: "Her seiler Hafdjarfr/den havdjerve"

English: "Here sails Hafdjarfr/the seabold."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12274

N B56 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

ra=þ| |þ=u fi f(e)mbul --

Ráð þú fé, fimbul ...

Norsk: "Råd for velstand, stor --"

English: "Interpret for wealth, great- "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12139.

N B57 - NORDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en firkantet pinne. Oppbevares på BRM 0/12486.

Innskriften lyder:

eikils * yti*blôkum

Ekkils ýti-blôkkum


Norsk: "For sjøkongenes utskytnings-hest (=skip)"

English: "(For the) sea-kings launching-horses (=ship)"
Litteratur:

¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12486

N B58 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fragment av pinne.

Innskriften lyder:

-- naþr ulata -

... naðr úlata ...

Norsk: "... orm / sverd "úlata"?

Engelsk: ".... worms / sword "úlata""

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12033

N B59 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

æikari ÷ ioramr ÷ iai

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12502

N B60 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

kkkrrrkkkrrrrkkkrrrr-"þo(r)"-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12334

N B61 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alterativt signum: N 663.
¤ BRM 0/12401.

N B62 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke (miniatyrhøvel).

Innskriften lyder:

- sa(þ)- ÷ a- -

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12498

N B63 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alterativt signum: N 662.
¤ BRM 0/12588.

N B64 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

yniltr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12591

N B65 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

æ(e)r(e)gir
(f)(u)þ(o)rkhnias-b--y

... fuþorkhnias-b--y

Innskriften inneholder en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12691

N B66 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne. Oppbevares på BRM 0/12777.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmly ÷ asa ÷ ion ÷ sigriþ ÷ þok

fuþorkhniastbmly. Ása, Jón, Sigríðr, þôkk(?)

Norsk: "fuþorkhniastbmly. Asa, Jon, Sigrid, takk(?)"

English: "fuþorkhniastbmly. Asa, John, Sigrid, thanks(?) "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12777

N B68 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

- (u)kr ÷ ilant=linui

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/12865

N B74 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et fragment av lokk.

Innskriften lyder:

-(f)þuk * an : æ(i)(l)eira : af(m)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/13775

N B76 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet i bunden av et trekar.

Innskriften lyder:

tmrm

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

¤ BRM 0/13946

N B77 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

þorer

Þórir

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/14308

N B78 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

ba
ba

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/14307

N B79 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et bundstykkke av et trekar.

Innskriften lyder:

(k)---r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/14169

N B81 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et treskål.

Innskriften lyder:

hall(e)

Halli(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/14642

N B82 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et stykke tre.

Innskriften lyder:

(m)

(m)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/15049

N B86 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

o fuþorkhniastbmly

o. fuþorkhniastbmly

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/15284

N B87 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

(f)uþ
-uþrokhlinsmyl

fuþ
-uþrokhlinsmyl


Andre linje er uten tvil en futharkinnskrift, men flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som i første linje. Dette blir vaneligvis tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Engelsk: "fuþ" may be "vagina".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/15660

N B88 - ENGELGÅRD-PASSASJEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til år 1335 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

- -(f) siþir ÷ a=lin ua=r (e)=k þa=r (e)r amær upl(e)ndkær b(e)do nu : u(e)=r(þ) (e)(k) u(þ)--

... of síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...

Norsk: "... om sider. Født ble jeg der opplendinger spente buene. Nå blir jeg ...".

English: "... at last. Born I was where the people of Oppland used the bows. Now I will ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/15845

N B89 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-hurþrlslrþsr lafra=nc r rr þr --
s m t o þ f l æ t þ f f s s a n t æ -

... Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...

Norsk: "Lafrans ristet disse runer. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti, elve ..."

English: "... Lafranz wrote these runes. Sunday, Monday, Tuesday, Wendensday, Thursday Friday. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/15955

N B90 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en mångkantig pinne.

Innskriften lyder:

f

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/15912

N B91 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

goþr uar æin lutr

Góðr var einn hlutr.

Norsk: "God var en del"

English: "One piece was good."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16058

N B92 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

ilohe

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16059

N B93 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en hjørnestykke av tre.

Innskriften lyder:

olafr olafr

Ólafr Ólafr

Oversatt til norsk blir det "Olaf, Olaf"

Engelsk: "Olaf, Olaf"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16037

N B94 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tønnestav.

Innskriften lyder:

fuþ(o)-

fuþo-

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/16181
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N B99 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en rund pinne. Oppbevares på BRM 0/16413a.

Innskriften lyder:

at(a=r)i sk=yldi a=uþ foltu| |una þæims lifom u--

Aldri skyldi Auðr fôldu unna þeim's lyfum u[nnu].

Norsk: "Aldri skulle kvinnen (=jeg) elske dem som stod imot trolldommen."

English: "Never should the woman (=I) love them who resisted magic."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16413a

N B100 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(ø)rgNiæcdpY ÷ fu ÷ fo ÷ fi ÷ fy ÷ uf ÷ uþ ÷ (u)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16413b

N B101 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

----
þuic(m)
-a-(o)nþ-at-(e)ta--(r)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16645

N B102 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet tynn treplate.

Innskriften lyder:

---- * -kista : -(u)--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16706

N B103 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en regnestav.

Innskriften lyder:

iþ-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16777

N B104 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

... ...
÷ bot:ildr : halk:ala : igb÷iorh :
-------(t)e(u)-a----n---n
ioron=(n) :

... ... Bóthildr Hallkatla Ingibjôrg ... Jórunn

Norsk: "... ... Bóthildr Hallkatla Ingebjørg ... Jorunn "

English: "... ... Bóthildr Hallkatla Ingibjôrg ... Jórunn "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16858

N B107 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-------
fuþh(a)--fk

???. Forvansket Futhark?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16911

N B108 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fragment av treskål.

Innskriften lyder:

ul

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/6945

N B109 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-ufar

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/16982

N B110 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-a--- * sa-(n)(a)--(æ)-r(a)(-=r)m(a)þ--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/6989

N B111 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

snot gat : la=ussa=n lata lingunir fyrir ur
---(o)m : æ- --r h(o)- mær fyrir mo=nnom
-æ(k)(u)mbæi(þ)iba=r(þ)(o)

snót gat lausan láta, Lín-Gunnr, fyrir ver sínum, enn er hón mær fyrir mônnum, ...

Norsk: "Den kloke kvinnen må gi slipp på ... for husbonden[/elskeren] sin - ennå er hun ei møy for menn [dvs. ennå regner folk henne for møy] - ..."

Engelsk: "The wise woman must give up upon ...because her householder [/lover] - yet she is a girl for men (ie still expects people her as a girl) - ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17060

N B112 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

yuþorkhniactbmly

yuþorkhniactbmly

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17223

N B113 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

(b)-
--h--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17252

N B115 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

l
þorfinr
fuþor(k)hniastbml

... Þorfinnr. fuþorkhniastbml

Oversatt til norsk blir det "Torfinn" pluss en futhork.

English: "Thorfinn. fuþorkhniastbml"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17427

N B116 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trekantig pinne.

Innskriften lyder:
þora : sæh : m(e)r
Þora seg mér.

Norsk: "Si meg mengden."

English: "Tell me the quantity"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17428.

N B118 - SØNDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en regnestav.

Innskriften lyder:

u=n þu * mær * a=n (e)=k * þær * gunnild=r * kys mik
kan ek þik

Unn þú mér, ann ek þér. Gunnhildr! Kyss mik, kann ek þik.

Norsk: "Elsker du elsker meg, elsker jeg deg. Gunnhild. Kyss meg, kjenner deg godt."

English: "If you love me, then I love you. Gunnhildr! Kiss me, I know you well."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17540.

N B119 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

f(u)(þ)(o)r(k)hn(i)a(s)-----

fuþorkhnias

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17595.

N B122 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ingiriþ ' i(e)ngo(o=m)

Ingiríði, Ingu

Norsk: "Ingerid, Inga"

English: "Ingerid, Inga"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17701.

N B123 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þat er mælt (a)(þ) -----------------s----(b)(þ)-
÷ ---þæn(e)s-(b)--------(æ)no-----(r)æ=(þ)n--(k)-----

Þat er mælt at ... ...

Norsk: "det er sagt at ... ..."

English: "It is said that ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17702

N B124 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fuþ(o)(r)khn(i)as-(b)(m)-
-bþ--þ-----

fuþorkhnias-bm- ...

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17704.

N B126 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

br

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18010

N B127 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

æ---æ-n---(r)þ(a)=(n)þ * am=unda * ha=ra=ll *

... Amunda, Harald

Norsk: "... Amunda, Harald"

English: "... Amunda, Harald"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18011.

N B128 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en kile.

Innskriften lyder:

ha=lua=rþr ÷ haua=r

Hallvarðr Hávarr

Norsk: "Halvard. Håvard"

English: "Halvard. Håvard"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18052.

N B129 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

kuna=r
fuþorkhniastblmy

Gunnarr. fuþorkhniastblmy

Oversatt til norsk blir det "Gunnar" pluss en futhork.

English: "Gunnar. fuþorkhniastblmy"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18093

N B132 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

s(k)þ
kolbein kupu læstr ko=lbe(i)(n) f(i)n(a)o-os(-)-

... Kolbeinn ... ... Kolbeinn ...

Norsk: " ... Kolbein ... Kolbein"

English: " ... Kolbein ... Kolbein"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18110.

N B133 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fragment av klebersten.

Innskriften lyder:

gut(r)(æ)l--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/17379

N B134 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet trestav.

Innskriften lyder:

(b)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18173

N B135 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ m(e)=þ : hui : g(e)k : gasi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18253

N B136 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-kkns(e) * tsim * h * anhola=u
(æ)rþr ÷ æinha=uns(a)=ka=(n)ha--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18254

N B138 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

a

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18271

N B140 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--sihønt=um : e(n=u)i ÷ þrumu(e)--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18441

N B142 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fragment av pinne.

Innskriften lyder:

-uþ(o)(r)-hn(i)(a)s-(b)--y
-(u)þ(o)(r)

[f]uþor[k]hnias[t]b[ml]y. fuþor[k]

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18540

N B143 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tønnestav.

Innskriften lyder:

ktr=am

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18595

N B144 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

*

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18242

N B145 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fe=ll * til * friþra=r * þ(e)=llu * fa=rl(e)=gh=ra=r * m(e)=r * a=rla * fiska=ll * festiba=la * fo=rn * byr hama=r
no=r=na

* þæim (u)ihdi * he=uir þunda=r * þo=rnluþrs * (e)o=lun*buþa=r * g=lo=uma=r * gyghia=rto=uma
ka=lt=rs falkha * haldet ÷ omnia : uinsciþ * amo=r * æþ nos c=(c)itam(m)-- * amori *
ga=ld=rs fasl(e)=gha * haldet ÷ omnia * uinciþ * amo=r * æþ * nos * c(e)damus * amori *

Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; þeim lundi hefir Þundar þornlúðrs jôlunbúðar glauma gýgjartauma galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori. Galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.

Norsk: "Fjellhammer-nornenes gamle bør (dvs. sinnet/kjærligheten) vendte seg for meg tidlig til den vakre, skadelige kvinnen (=ungt bartre av fiske-rennens/havets bål, dvs. gull); ... er blitt holdt fast ... Kjærlighet overvinner alt; la også oss gi etter for Kjærlighet. Trolldoms, holdt fast. Kjærlighet overvinner alt: la også oss gi etter for Kjærlighet."

Engelsk: "The Fjellhammer-Norn old should (ie the mind / love) turned to me early to the beautiful, dangerous woman (= young conifer of fishing chute / ocean bonfire, ie gold); ... Has been held ... Love conquers all; let us also succumb to Love. Witchcraft, held firm. Love conquers all: let us also give in to love"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/4146

N B147 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fragment av treskål.

Innskriften lyder:

g(-)m(-)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18679

N B149 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en gren.

Innskriften lyder:

gya : sæhir : at þu : kak hæim
þa=nsak : a=b(a)kista=n : rþis

Gyða segir at þú gakk heim. ... ... ...

Oversatt til norsk blir det "Gyda sier du skal gå hjem....."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18959

N B150 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(l) : e- : (k)-(þ)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/18990

N B153 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þirokotoioio=r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19052

N B156 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--sat ÷ (k)ut=lbæni(n)t

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19161

N B158 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

ssiuæ ÷ irniþ : a n a

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19181

N B160 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--(u)þ(r)(ub)m * ikma(e)k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19385

N B161 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-(u)at(r)um * (ø)ia=r * (i)(þ)------

-- * - * - : -(s)- * -- --

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19386

N B163 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

--uþur

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19517

N B165 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--m r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19563

N B168 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne som kan være en del av kors.

Innskriften lyder:

þorguna a=n þeta

Þorgunna á þetta.

Oversatt til norsk blir det "Torgunn eier dette".

English: "Thorgunn owns this"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19734

N B170 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fragment av pinne.

Innskriften lyder:

-(b)mly
-(r)uararar : arisataoarþkkaø(t)ototo

-bmly ... ...
Første del er siste delen av en futhark.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/19734

N B171 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-(k)minum ÷ sot-
--m(n)
+ uældrnotok(d)-
okmæyiarsih-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20015

N B172 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

h(a)=(n)(s)(a)=rþþ b
h-ua=rþrm
þnb

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20315

N B174 - BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-y--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20482

N B177 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þorir-
fuþorkhniastbly-

Þórir. fuþorkhniastbly.

Norsk: "Torir" + en futhork innskrift.

Engelsk: "Thorir. fuþorkhniastbly"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20669

N B178 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

mr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20695

N B180 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

mtaioi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20834

N B181 - NORDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ma=þr : ska=l ho=nom=n : hæift : n(e)(n)- : --(a)t : uist -
slit : uiha : lô=utomk : hio ek : g(e)rþ-(N)g : (r)--
n : fôurum : snyra : knæfa : þøy(k)-- -- : k(r)aka
(:) --
uak(e) : hyka=þ : fylk(i)a : manat : hirþum : -

Norsk: "".

Engelsk: ""

Maðr skal honum heipt nenna hvat vist ... slett vega látumk hjó ek gyrðing ... ... fôrum snýra knefa þeygir ... kráka ... vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...

Norsk: "".

Engelsk: ""

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N B183 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/20893

N B184 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fanabælti iok biacku þina

Fanabelti jók bjarzku þina

Norsk: "Må beltet fra Fana øke din skjønnhet (?)".

English: "May the belt from Fana increase your beauty(?)".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20969

N B185 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

h

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/21265

N B187 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

---an
-kata(d) * kunak * tsap * æ-n(r)iþi ÷ aiku(i) : þr-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/21364

N B188 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkh

fuþorkh

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/21365

N B189 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-mraeþrmnþm-
-knmertyoaokm-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/21424

N B190 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et runeben. Oppbevares på.

Innskriften lyder:

n=u er skøra mykyl kaLdhørþa=rþiri

Nu er skæra mikil. ...

Norsk: "Nå er det en fin røre. ...".

English: "Now is a great uproar. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde av innskriften.
¤ BRM 0/21425

N B191 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkh ss ----

fuþorkh ... ...

Dvs. en fuþork-innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/21430

N B192 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

slika= =uilda * ek * mina sem þu est

Slíka vilda ek mína sem þú est.

Norsk: "Slik som du er, er hvordan jeg ville mine være.".

English: "Just as you are is how I wanted mine."
Litteratur:

¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/21432.

N B193 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

n-(k)oloþ ÷ næmþr --

... nefndr ...

Norsk: "... nevnte ...".

English: "... mentioned ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/21514

N B200 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þorkæl anpiorh(s)ta=fan
þor(i)r
halstæin : anpion : guna-(r)-
gu=nnar ÷ pupahæinrækirr(-=r)(u)n

Þorkell ... Þórir, Hallstein ... Gunnarr. Gunnarr ...

Norsk: "Torkjell ... Torir, Hallsteinn ... Gunnar Gunnar... "

English: "Thorkell ... Thorir, Hallstein ... Gunnar Gunnarr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/22322.

N B203 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ bot haf þu ÷ uillkomm-

Bót haf þu, velkom[inn].

Norsk: "Du skal ha en kur, velkommen".

English: "You shall have a cure, welcome".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32006

N B205 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

ala=rþra=fbrimum
fo=lkua=rþr : a=fa=kapma=rkua=rþra=f(b)a=u(u)(f)-

ah(e) a=f a=l=labogo=k-

... Folkvarðr ... ... af ...

Norsk: "... Folkvard ... ... av ..."

Engelsk: "... Folkvard ... ... of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/23493

N B206 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þar : er runar * r * -

Þar(?) er(?) rúnar(?) ... ...

Norsk: "Der (?) er (?) rner (?) ... ... ".

English: "There(?) are(?) runes(?) ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/23503

N B208 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

a-sk-----(s)-----
k-(s)l- --
--as-blmy--

... ... ... --as-blmy--

Siste delen av innskriften er siste delen av en futhark.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/22600

N B211 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

hamar kunkal(u)
(k)(u)(n)---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/20885

N B214 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

(y)
þþiþiþiiþiknikinikinink-b--
(a)=nihi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/24255

N B215 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

heþen : ræit : runa : þorbiorh ÷ þorer :
þoralte

Heðinn reit rúnar. Þorbjôrg, Þórir, Þoraldi

Norsk: "Hedin skrev runer. Torbjørg, Torir, Toraldi"

English: "Hethinn carved the runes. Thorbjorg, Thorir, Thoraldi"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/24348

N B217 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en brødspade.

Innskriften lyder:

--ra

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/24410

N B218 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

: þus : ris : (t)--ka--ro=(u)-þr-a s(a)=(b)-o=þ -o-

... ... ... Sab[a]oth(?) ...

Norsk: "Sabbat".

Engelsk: "... ... ... Sabaoth(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/24793.

N B219 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

botofar : seh : mer

Bótolfr sé mér.

Norsk: "Botolf ser meg".

English: "Botolf sees me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/24842

N B221 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

- a(s)a -

... Ása(?) ...

Norsk: " ... Asa...".

Engelsk: "... Asa ...."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

¤
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25329

N B223 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

-- (a=u)st=r

... austr(?)

Norsk: ".... øst(?)"

English: "... east(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25410

N B224 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25430

N B225 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-(l)t=þosr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25461

N B226 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--o=(n)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25476

N B227 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-nnnlnnnnn

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25535

N B228 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fragment av keramik.

Innskriften lyder:

a=lþi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25604

N B229 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(b)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25670

N B230 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

olo(l)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/25671

N B235 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er ristet på et trestykke og er datert til ca 1185. raþ og þa- er binderuner. I þa- mangler det en bistav, slik at vi også får en t-rune.

Innskriften lyder:

raþ þa-

Ráð þa[t]!

Norsk: "Tolk det/dette".

Engelsk: "Interpret that/this!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Norby, Ráð þat, If You Can! I: Futhark 3. International journal of runic studies, s. 81-88.
¤ BRM 0/26268

N B237 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--u : - : -ar--(a)-(s)(r)(o)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/26349

N B239 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne

Innskriften lyder:

...(i)(s)(æ)(i)...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/26384

N B240 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er ristet på et fragment av en bund til et trekar.

Innskriften lyder:

b

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ RM 0/26415

N B241 - NORDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1375-1400 og er ristet på en sekskantet pinne.

Innskriften lyder:

ek sørø þik o=þen mæþ hiþuto mæstr fiata
(i)ata þuæi cæh mær namn þæs mas æir ctal
fir kirictini ih mer nu þæ(i)n otaþ
æit niþik aþa=lrr n(i)þik iehh mær oþen
nu er cørþ o=k karafa=r maþ ôlu hiþum
t=u þu nu ôþilc(k) mær namn þec ær ctal a

Ek sori þik, Óðinn, með ..., mestr fjánda; játa því; seg mér nafn þess manns er stal; fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, Óðinn. Nú er sorð ok ... með ôllu ... ... þú nú ôþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]

Norsk: "Jeg maner deg, Odin, med (hedendom), den største blant djevlene. Gå med på det. Si meg navnet til den mann som stjal. For kristendom. Si meg nå (din) udåd. Ett håner jeg, (det andre) håner jeg. Si meg, Odin! Nå er (mengder av djevler?) manet fram med all (hedendom). Du skal nå skaffe/odle meg navnet til den som stjal. (Amen.) "

Engelsk: "I conjure you, Odin, with (paganism), the largest among devils. Go with it. Tell me the name of the man who stole. For Christianity. Tell me now (your) lewdness. One mocks I, (secondly) is taunting me. Tell me, Odin! Now (amounts of devils?) conjured up with all (paganism). You should now obtain me the name of whoever stole. (Amen.)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/26421

N B242 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

o=ruæria=rg

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/26652

N B243 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et fragment av en bund til et trekar.

Innskriften lyder:

-(n)ar a
gunar (a)-

... á. Gunnarr á.

Oversatt til norsk blir det "NN eier. Gunnar eier."

Engelsk: "NN owns. Gunnar owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/26900.

N B244 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

+ f
if
guþrs sakar

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/26955

N B245 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

æinar * sikr * a mek (a)inar sikr * e mak

Einarr Sínkr(?) á mik. Einarr Sínkr(?) á mik.

Norsk: "Einar den grådige(?) eier meg. Einar den grådige((?) eier meg".

English: "Einarr the Greedy(?) owns me. Einarr the Greedy(?) owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/27173

N B246 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

erlinkr * r`a=u´(þ)r * (a=b) * kareh

Erlingr Rauðr ... ...

Oversatt til norsk blir det "Erling Røde ... ..."

English: "Erling the Red ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/27206

N B249 - SØNDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til år ca. 1332 og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

sæint er þat er suæin fan dynta silfrberh : i : mol d=uærga þat sæg=hir hær meþ harra hæiþmil=lc : i : giof ræiþa ÷ ÷ ha=u sa er la=uh at lôþe lohryranda dyrum þes uitis biþ ek þriote þægnlæiþum guc ræiþi
sigurþr : amunda:son : a mik

Seint er, þat er Sveinn fann dynta, silfrberg, í môl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjôf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, Guðs reiði. Sigurðr Amundasonr á mik.

Norsk: "Seint er, det (=sølvberget) som Svein dynta fant, sølvberg, i dvergens grus/krystaller - det sier hæren sammen med kongen - redet ut som gaven til den gavmilde. Måtte den ha som løy til den dyre havets lues/flammes (dvs. gull) forminsker (dvs. kongen) - den straffen ber jeg om for stivnakken som mennene er lei - guds vrede. Sigurd Amundson eier meg."

Engelsk: "Late is, it (= silver rock) that Stein Dynta found, Silverrock in the dwarf´s gravel / crystals - it says the army with the king - given like a gift for that generous. May he have that who lied to the expensive sea flame (ie gold) reduces (ie king) - the punishment I pray for the stiff neck which the men are tired of - god's wrath. Sigurd Amundson owns me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/27487

N B250 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et håndtak til en krukke.

Innskriften lyder:

fu(þ)

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28197

N B252 - SØNDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

imi stæin hæitti a=ldri røykr riuki : a=ldri sæyþir soþni : ut yl : in=n kyl imi stæin hæitti :

Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!

Norsk: "Ime varmet stenen. Aldri skal røyken ryke. Aldri skal maten bli kokt. Ut med varmen, inn med kulden! Ime varmet stenen".

Engelsk: "Ime warmed the stone. Never the smoke fume. Never shall the food be cooked. Out with the heat, in with the cold! Ime warmed the stone"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28465.

N B253 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet trepropp.

Innskriften lyder:

(s)uæin

Sveinn.
Oversatt til norsk blir det mannsnavnet "Svein".

English: "Sven"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28524.

N B254 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniast(b)mly * : arne

fuþorkhniastbmly. Árni.

Dvs. en fuþork innskrift og mannsnavnet "Arne".

Engelsk: "fuþorkhniastbmly. Arni<

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28541

N B255 - GULLSKO-PASSASJEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ myttar bol=la katr haluan=n bol=la auþr hal=luin an=nan bo tast
hal=l a=uan b holmr hal=luan b
uar ken=nir M uira uitr ugllaþan sitita
air nemr opt ok storom alun=ns grun=ntar mik blun=nti

Myttar bolla, Kôttr/Kattr/Kátr halfan bolla, Auðr halfan annan bo[lla], Tast hal fan b[olla], Holmr halfan b[olla]. Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. Eir nemr opt ok stórum ôluns grundar mik blundi.

Norsk: "Myttar(?) en bolle, Katt/Kåt en halv bolle, Aud halvannen bolle, Tast(?) en halv bolle, Holm en halv bolle. Den kloke kvinnen (=gulltrådenes Vår) får meg til å sitte uglad. Kvinnen (=Eir av ormejord/gull) tar ofte og i høy grad søvn fra meg."

Engelsk: "Myttar(?) one bowl, Cat / Horny half a bowl, Aud one and a half bowl, Tast (?) a half bowl, Holm half a bowl. The wise woman (= gold thread the Vår) makes me sit unhappy. The woman (= Eir of snake soil / gold) often takes sleep from me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28553

N B257 - SØNDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1335 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

rist e=k : bot:runa=r : rist : e=k biabh:runa=r : eæin:fa=l uiþ : a=luom : tuiua=lt uiþ : t=rolom : þreua=lt : uiþ : þ(u)--
uiþ e=nne : skøþo : skah : ua=lkyrriu : sua:at : eæi mehi : þo:at æ uili : læuis : kona : liui : þinu g- -
e=k sende=r : þer : ek se a þe=r : ylhia=r : e=rhi o=k oþola : a þe=r : rini : uþole : a=uk : i(a)luns : moþ : sittu : ald=ri : sop þu : ald=r(i) -
a=nt : mer : sem : sialpre : þer : beirist : rubus : rabus : eþ : arantabus : laus : abus : rosa : ga=ua --

Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...

Norsk: "Jeg ristet hjelperuner; Jeg ristet beskyttelseruner; en gang mot alvene, to ganger mot trollene, tre ganger mot trollet ... ... mot skadelig 'skag'-valkyrie, slik at hun aldri skal, selv om hun noensinne ville-ond kvinne - (skade) livet ditt. .. Jeg sender til deg, jeg ser på deg (= kaste på deg med det onde øye): havkatt onde og hatefullhet. Kan uutholdelig nød og 'ioluns' elendighet ta effekt på deg. Aldri skal du sitte, aldri skal du sove, ... ... (som deg) elsker meg som deg selv. "Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...".

English: "I cut runes of help; I cut runes of protection; once against the elves, twice against the trolls, thrice against the ogres ... ... against the harmful 'skag'-valkyrie, so that she never shall, though she ever would-evil woman!-(injure) your life ... I send to you, I look at you (=cast on you with the evil eye): wolfish evil and hatefulness. May unbearable distress and 'ioluns' misery take effect on you. Never shall you sit, never shall you sleep, ... ... (that you) love me as yourself. "Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28770

N B259 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

*
÷ llnn (þ)if N : n : * : (n) ÷ ns ÷ i
(l)ur ÷ nt{P} * ÷ * nessk : * *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28796

N B260 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

l b(e)ry : r(n)ir

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28800

N B262 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en spikker.

Innskriften lyder:

østin a mik : iloa=rk(e)n

Eysteinn á mik. ...

Oversatt til norsk blir det "Øystein eier meg".

English: "Eysteinn owns me. ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/28975

N B263 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en femkantet pinne.

Innskriften lyder:

seuuruiriarþuimerkatkatgrisa
-þi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29106

N B264 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et håndtak.

Innskriften lyder:Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29162

N B265 - GULLSKOEN (DEN GAMLE KIRKEVEIEN), BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(a)sigæiþiaþr(e) : til fio=rs * ÷3 sæl * e=k þa þottomk * er uit satomk * i hia * o=k komat o=kka=r : m * a meþa=l * iuir ne * undir : saka=þaa=te=k * um o=kat
m-- -k- k--mlt f(u)þ (b)la- g(u)--
--ø------(o)s-(a)(r)--e(n)(t)(o)m(n)(t)om g(a)(þ)(a)(n)-tallet(æ)-g---æ(n)gg-talletf-(þ)- (þ)akt(þ)-talletemf-ht=laþ-f--(þ)---(t)am-ko=k--g(þ)-mt-þ(æ)-d-

... til fjôrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] ... ... ... ... .. ... ... ... ...

Norsk: "... til livet. Sæl jeg da syntest, da vi satt sammen, og ikke et menneske kom mellom oss. Ikke noe sted (verken over eller under) så jeg om vår [tilstand] at ...

Engelsk: "to life. Blessed I then thougtt, when we sat together, and not a man came between us. Nowhere (either above or below) I saw our [state] that ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29180

N B266 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trekantet pinne.

Innskriften lyder:

þorþr fuþorkhniastblmy þorþr

Þórðr. "fuþorkhniastblmy" Þórðr.

Norsk: "Tord. "fuþorkhniastblmy" Tor"

Engelsk: "Thord. "fuþorkhniastblmy" Thord"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29217

N B267 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

nub

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29258

N B268 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

(u)l

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29259

N B271 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

------r
fþye
u(r) fl ÷ næiþu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29306

N B273 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ohmuntr-

-(b)--y

Ôgmundr ...

Norsk: "Ogmund ..."

Engelsk: "Ogmund..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29460

N B274 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trehode.

Innskriften lyder:

mrþa=ris

mrai

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29461

N B275 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

---(u)(u)-f(o=k)-(a=þ)fs-(r)-a=þ(i)(n)----(e)(m)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29466

N B276 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et treskål.

Innskriften lyder:

-ml-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29526

N B277 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

(o)(n) a=rra(m)(r)

(a)(t)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29585

N B278 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet trestykke.

Innskriften lyder:

*

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29586

N B280 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

(f)uþorkhniastblmy
(u)(k)

fuþorkhniastblmy. ok(?)

Norsk: "fuþorkhniastblmy. og(?)"

English: "fuþorkhniastblmy. and(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29637


N B281 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

si(m)un keuk-
- æ

Símon(?) ... ... ...

Engelsk: "Simon ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29669

N B282 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

f

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29676

N B286 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

f

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29804

N B287 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

æ t þ f f s s a n t æ t þ f (f)
grþþ----- * * * rau(i)(i)ua=lg ar(a)i
arii * a(o)a

e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] ... ...

Norsk: "En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti, elleve, tolv, tretten, fjorten, femten ... ..."

English: "One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29888

N B288 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-s(e)ta * þo=rlæifr (i)sopr

... Þorleifr ...

Norsk: "... Torleif ..."

English: "... Thorleif ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29909

N B289 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

* o(r)i(þ)(b)na : tel : ek : io(þ)(r)nu : (-)l(i)(t) : (u)(a)(t)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29958

N B290 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en halvrund pinne.

Innskriften lyder:

a--ua-(r)(r)--e--þ-rþ-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29977

N B291 - NORDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en firkantet pinne. Oppbevares på BRM 0/29991.

Innskriften lyder:

subær
sbak rsbte mik sb-

... pax(?) ... ex/mix-(?) super(?)

Norsk: " Fred (?) ... Eks- / miks- (?) ... Over".

English: " ... peace(?) ... eks-/miks-(?) ... over/above "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/29991

N B292 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

g : e : u : o : þ : n

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30052

N B293 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

þ=þa=l(p)i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30085

N B294 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en halvrund pinne.

Innskriften lyder:

eon(u)isimerriþrþn(i)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30096

N B295 - SØNDRE GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en flat pinne.

Innskriften lyder:

mrai ÷

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30198

N B298 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

f(u)þ(o)r-h--

fuþor-h--

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30427

N B300 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

bæþora ælikr a {P(A)PI}--
hiu(þ)ih hiu-

... Erlingr á ... ... ...

Oversatt til norsk blir det "... Erling eier ..."

English: "... Erling owns ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30429

N B301 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmty

fuþorkhniastbmty

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30551

N B303 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

pantalion
sihriþ : æirikr : guþrun : (o)i

... Sigríðr, Eiríkr, Guðrún ...

Norsk: "Sigrid, Eirik, Gudrun"

Engelsk: "Sigrid, Eirik, Gudrun"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/30581

N B304 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--iær : ilta

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/30631

N B305 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en eske.

Innskriften lyder:

(u)bh

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/30649

N B306 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(a)(i)(i)(k)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/30666

N B307 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þo=rkis
-rkhniaslbmly

Þorgils. [fuþo]rkhniaslbmly

Norsk: "Torgils. [fuþo]rkhniaslbmly"

English: "Thorgils. [fuþo]rkhniaslbmly"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/30689.

N B308 - GULLSKO-PASSASJEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en skaft til en sleiv.

Innskriften lyder:

(m)ynta : (e)k : myklu o=pda=r miô=þ:ra=nci koma na=la

Mynda ek miklu optar mjôð-ranni koma náliga.

Norsk: "Om jeg bare kunne komme nærmere mjødhuset mye mere oftere"

English: "If (only) I might come nearer the mead-house much more often."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/30760.

N B311 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne. Oppbevares på BRM 0/30746.

Innskriften lyder:

×* uini (o) *** (k)(e)(a) --
***
** (f)---(a)---(a) * (a) ima--
(a)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/30746

N B313 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fuþo--
(k)---

fuþo[rk]. ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30759

N B314 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

(a)-(-)-(k)(u)nt(e)k---(æ)-(k)-(u) * a(u)þun-p *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30812

N B315 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

falt of(g)ama=l

Fald ofgamal.

Norsk: "Eldgammelt sammenfoldet stykke.".

Engelsk: "Ancient folded piece."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/30913

N B317 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

sbaþe : bit=ri(t=l)ititidah-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N B319 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

-bmytu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31085

N B320 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--o----r---þ-- ÷ ---- : (k) : hæfi ÷ o=þllast ÷ -
-mm-(-) ÷ til ÷ huganna=r : en : huhsot ÷ til : fahna=(þ)-
---- ÷ er ÷ e=k ÷ huhþa ÷ mer ÷ til ÷ fahna=þþa=r ÷ um : hia=(b)
--þ ÷ boþi ÷ r(a=f) : skirru ÷ o=k : sotrift ÷ meþ : so=rh ÷ nu : -(a)-

... ... ... hefi ... ... ... til hugannar en hugsot til fagnaðar ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...

Norsk: " ... ... ... ha ... ... ... til tanken men bekymring til fagnad ... som jeg tenkte meg til fagnad om ... ... ... ... ... og veggduk med sorg nu ... "

Engelsk: "... have ... ... ... to the idea but concern for enthusiasm ... I thougth me to enthusiasm about ... ... ... ... ... and tapestry with grief now ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31170

N B323 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

(b)(a) *

???

Innskriften kan være en Rað þat-inskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Norby, Ráð þat, If You Can! I: Futhark 3. International journal of runic studies, s. 85f.
¤ BRM 0/31173

N B325 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trekloss.

Innskriften lyder:

-uþor-ha---lb-y

-uþor-ha---lb-y

Dvs. en skadet fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31182

N B327 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-(k)uþnrun

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31188

N B328 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

-(u)-k(u)þ(u)----(t=u)----

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31228

N B329 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ uin : a (e)k : uæs : (a)(t)= =(l)a=una : ueret

Vin á ek vers at launa verit.

Norsk: "Jeg burde prise vennen for ordene"

English: "I ought to reward the friend for the verse."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31229

N B331 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en femkantet pinne.

Innskriften lyder:

- þu=ul=lan(e)nnkll *
illlnlnm ** l=lu=u(u)lauit=t=ty

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31354

N B332 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en halvrund pinne.

Innskriften lyder:

nnþnnnþ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31355

N B333 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

sira : ion
s(e)n=ndir : gun=nari : huit : ku(i)þiu guþrs o=k

sina hakon=n ...

Síra Jón sendir Gunnari Hvít kveðju Guðs ok sína. Hákon ...

Norsk: "Sire Jon sender Gunnar Hvite Guds og sin hilsen. Håkon ... "

English: "Sire Jon sends Gunnar White Gods and his greeting. Hakon ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31355

N B334 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

loþin

Loðinn.

Norsk: "Lodinn".

Engelsk: "Lodinn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31410

N B335 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trebit.

Innskriften lyder:

moldaæm--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31411

N B336 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på to trebiter.

Innskriften lyder:

-ric : a m---

-rik r : --

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31412

N B338 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

--þþþkkk * l * l * l *
* * bbb * (i)(i)(i) * (s)(s)(s) * ttt * nnn ÷


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31414

N B342 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-þieariþ=þ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31623

N B343 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þure

Þóri(?)

Norsk: "Turid/Torid(?)"

Engelsk: "Thori?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31710

N B346 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(n)(u)þ(u)æn

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31804

N B347 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

i-i- --

ifar : gilk : ku=riþ

... ... ... ... Gyrið(?)

Norsk: "... ... ... ... Gyrid(?)"

Engelsk: " ... ... ... Gyrid(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31868

N B348 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et barkfragment.

Innskriften lyder:

þurk(e)=l a

Þorkell á.

Oversatt til norsk blir det "Torkjell eier".

English: "Thorkell owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31900

N B351 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

f

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/31903
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N B352 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(i) (i)(n)(n)(i)(n)(æ)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/31904


N B354 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en håndtak til spand.

Innskriften lyder:

môtakma=þi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32033

N B355 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

--(t)-u(i)smeþfôrelehkona

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32034

N B361 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

stan ar

Steinarr(?)

Norsk: "Steinar(?)".

Engelsk: "Steinarr(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32120

N B362 - DEN GAMLE KIRKEVEIEN (GULLSKOEN), BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en treskål.

Innskriften lyder:

ma

Ma[ria]

Norsk: "Maria"

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32303

N B364 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-anm-a
þostæin
sslt=rltsþ
-(e)(s)l-(a)=(r)(e)þ

... Þorsteinn ... ...

Norsk: "... Torstein ..."

English: "... Thorstein ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32746

N B365 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

gun=na=r * a * mik * k * a-

Gunnarr á mik. ... ...

Oversatt til norsk blir det "Gunnar eier meg ... ..."

English: "Gunnarr owns me ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32747

N B366 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-ara=r(o)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32853

N B367 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

kuþ

Guð

Norsk: "Gud"

English: "God"

Oversatt til norsk blir det "Gud".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32854

N B368 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en vokstavle.

Innskriften lyder:

þes : uil * ek * biþia ÷ þik : at| |t=u ÷ fa=r *
o=r : þema : po=l:o=ke ÷ sntd : rit ÷ til ÷
s yst=ur ÷ o=la=us ÷ hæt=usuæins ÷
h o=n : e=r ÷ i ÷ bia=ruin : at= =n:unu:set=ri
o=k læita : ras ÷ uiþ : ha=na ÷ o=k
uiþ : prønbr ÷ þina er þu : uil dir
: sætas : æki : at| |t=u : s(y)sni :
iarls ÷ at=u : kena : nu * r(æ)tu *

Þess vil ek biðja þik, at þú far ór þeima flokki. Snid rít til sýstur Ólafs Hettusveins. Hon er í Bjôrgvini at nunnusetri, ok leita ráðs við hana ok við frændr þína, er þú vildir sættask. Eigi átt þú synsemi jarls ... ... ... ...

Norsk: "Jeg vil spørre deg om dette, at du forlater ditt selskab. Skjær et brev i runer til Olav Hettusveinns søster. Hun er i klosteret i Bergen. Spør henne og din pårørende om råd når du ønsker å komme til enighet. Du, sikkert, er mindre sta enn Jarlen.".

English: "I would ask you this, that you leave your party. Cut a letter in runes to Ólafr Hettusveinn's sister. She is in the convent in Bergen. Ask her and your kin for advice when you want to come to terms. You, surely, are less stubborn than the Earl."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32875


N B369 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

* þirbio=rn

Þorbjôrn
Dvs. mannsnavnet "Torbjørn".

English: "Thorbjorn".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32890

N B371 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhni(a)-
olafr * kyst(i) * (d)(t)(k)-

fuþorkhnia-. Ólafr kysti ...

Norsk: "fuþorkhnia- Olaf kysset ..."

English: "fuþorkhnia- Olaf kissed ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/32923

N B373 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

r-(þ)(u)mina(e)mþuma(t)finamysmi(s)næsima lirunum

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/33738

N B378 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ra=u ra=Fr * asa * on (:) -
fuþorkhnias(t)-

... ... ... ... ... fuþorkhniast-
Innskriften inneholder bl.a. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/34551

N B379 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en nøkkelskaft.

Innskriften lyder:

kyrþir a lykil

Gyrðir á lykil.

Norsk: "Gyrdir eier nøkkelen"

English: "Gyrðir owns (the) key."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/34556

N B380 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1185 og ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

hæil ÷ se þu : ok : i huhum : goþom
þor : þik : þig÷gi : oþen : þik ÷ æihi :

Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. Þórr þik þiggi, Óðinn þik eigi.

Norsk: "Hail (Vær hilset) til deg og gode tanker. Må Tor ta i mot deg, må Odin eie deg".

English: "Hail to you and good thoughts. May Þórr receive you, may Óðinn own you."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/34880

N B381 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-ø r

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35038

N B382 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

* ka=ntuþ(e)t(t)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35066

N B383 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmly
fuþorkhniastbmly

fuþorkhniastbmly. fuþorkhniastbmly

Dvs. to futhark innskrifter.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35067

N B384 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en halvrund pinne.

Innskriften lyder:

...o : sim libi : sinu

... sem lífi sínu.

Norsk: ".... som sitt liv"

English: "... as his/her life."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35229

N B385 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en skjeskaft.

Innskriften lyder:

sigriþ a mek

Sigriðr á mik.

Oversatt til norsk blir det Sigrid eier meg".

English: "Sigrid owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35283

N B386 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

---(r)- (:) -d-(l) (:) --lmþ--(r) (:) d-(r) (:) (u)- (:) (l)---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35363

N B387 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

onun--

Ônundr.

Norsk: "Onund"

Engelsk: "Onund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35460

N B390 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en halvrund pinne.

Innskriften lyder:

inkebiørk uni mer þa (e)r (e)k uar i sþafa=kri

Ingibjôrg unni mér þá er ek var í Stafangri.

Norsk: "Ingebørg elsket meg da jeg var i Stavanger."

English: "Ingebjorg loved me when I was in Stavanger."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/35509

N B391 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

mtpkrgb iiiiiii sssssss ttttttt iiiiiii lllllll

mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill

Norsk: "misteltein, "tistill", "pistill", skrin, plogskjær, "gistill", "bistill"".

English: "mistletoe, "tistill", "pistill", casket, ploughshare, "gistill", "bistill".

En magisk formel som er kjent i forskjelleige avarter helt tilbake fra vikingtid, som på blandt annet DR 239 (DK Sj 46) Gørlevstenen fra Holbæk på Sjælland lyder innskriften:

þiauþui ÷ risþi ÷ stin þonsi ÷ aft uþinkaur ÷
fuþorkhniastbmlR ÷ niut ual kums :


þmkiiissstttiiilll (:) iak sata ru--r| |ri(t)
kuni armutR kru(b)------


Þjóðvé reisti stein þenna ept Óðinkár fuþorkhniastbmlR njót vel kumls!
þistill/mistill/kistill, ek setta rúnar rétt. Gunni, Arnmundr ...

Norsk: "Tjodvi reiste denne sten etter Odinkar. fuþorkhniastbmlR. Nyt kumblet vel!. Tistel, misteltein, liten kiste. Jeg satte runene riktigt. Gunne, Armund..."

English: "Þjóðvé raised this stone in memory of Oðinkárr fuþorkhniastbmlR Make good use of the monument! Thistle, mistletoe, casket; I placed the runes rightly. Gunni, Arnmundr ..."

En tilsvarende runeinnskrift som i linje 2, finder vi knyttet til galderediktet Buslubæn, dvs. Bulas forbannelse, som står i Bóses saga.

r.a.þ.k.m.u:iiiiii:ssssss:tttttt:iiiiii:llllll

Denne runeteksten tolkes "ristil aistil þistil kistil mistil listil" ved at hver av de 6 første runene - r.a.þ.k.m.u. - knyttes til en rune i hver av de 5 gruppene med i s t i l.

Tilsvarende innskrift har vi antakelig i Nore kirke II som lyder:

Nore stavkirke 1
ltlsssiiikutramsstltttll

Innskriften består av kutram omgitt av 9 runer på hver side. De 2 X 9 runene er 3 i-runer, 5 s-runer, 5 t-runer og 5 l-runer.

En kiste i Lomen stavkirke har også en liknende runeinnskrift, men de eldste innskriftene av denne gruppen er innskriftene på Gørlevstenen på Sjælland og Ledbergsteienen på Östergötland som begge gir oss en runesammenstilling i hedensk utforming: þmk iii sss ttt iii lll, dvs. þistil mistil kistil.

Hvordan man skal tolke disse innskriftene er usikkert, men virkning har nok vært ment til å holde skadevesener borte.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av N B391 fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde av Gørlev runesten. Side A..
¤ Bilde av Gørlev runesten. Side B.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften om Gørlevstenen.
¤ Placering: BRM 0/35944

N B392 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et håndtak.

Innskriften lyder:

lsrlrsþ÷
sihurþr ko=þ(i)-

... Sigurðr ...

Norsk: "... Sigurd ..."

Engelsk: "... Sigurd ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/36360

N B395 - BRYGGEN, BERGEN


Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på bundden av en treskål.

Innskriften lyder:

ion

Jón.

Norsk: "Jon"

English: "John"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/36917

N B396 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

fuuki

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/36929

N B398 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

t=rut
h(g)g gua=na=r a
(a)(þ) : (a)(n)(n)

... ... Gunnarr á. ... ...

Norsk: "... Gunnarr eier ... "

English: "... Gunnarr owns ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/36995

N B399 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1330 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--(r)- : (a)(þ)-- : (a)(r)(a)(n) (:) (s)(ø)----
(a)=(g)t=um : rataba=rum : rat : aft(o)-
(o)ld(r)(i)hg(i)

... et(?) ... ... actum ratabarum(?) ... ... ...

Norsk: "... og (?) .... handling / gjerning... ".

English: "... and(?) ... act/deed(?) ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37017

N B400 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en spadeform i tre.

Innskriften lyder:

þorir

Þórir.

Norsk: "Torir"

English: "Thorir"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37046

N B401 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-----(k)(r)m-(r)-(r)-(r)m(r)-(k)---(æ)-(r)umekhæyra ÷ f(a)t--
- * (a)--(e)h(a)--hæ--(g)o-ase(g)e(g)hæiman(g)orh(i)unu * (m)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37092

N B402 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en halvrund pinne.

Innskriften lyder:

f * -
þora---

... ... Þóraldi.

Norsk: "... ... Toraldi ".

English: "... ... Thoraldi "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37196

N B403 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1250-1300 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

guþ : er : alt : ma : blese : sigurþ : prest : er : mek * a

Guð, er alt má, blessi Sigurð prest, er mik á.

Norsk: "Måtte Gud, som hersker over alt, velsigne Sigurd prest, som eier meg.".

English: "May God, who presides over all, bless Sigurr the priest, who owns me. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37208

N B404 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en trekantet pinne.

Innskriften lyder:

sese * se * sese * snot * uliota *

Sessi! Sé sessi snót óljóta!

Norsk: "Forskanset. Hvis etablert er uklart (?)".

Engelsk: "Ensconced. If established is unclear (?) "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37261
¤ Källström 2010, Lönnrunorna i Långgränd. En runinskrift och en ordlek från medeltidens Sigtuna. I: Situne Dei 2010, s. 77-83..

N B405 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en trestav.

Innskriften lyder:

(a)(i) munma=rtseritþinu
munmart s e

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/37277

N B406 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

nas n
rrþrr þþþurþurrr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37283

N B409 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhia
f(u)-

fuþorkhia ...

Dvs en futhark som ikke er helt fulstendig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37383

N B410 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ geukaukcuk : liui : a mik : en guþ : bl(i)sci þik

"geukaukcuk" "liui" á mik, en Guð blessi þik.

Norsk: "... ... eier meg, og Gud må signe deg"

English: "... ... owns me, and God may bless you."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37384

N B411 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

þorbiorn * guþm

Þorbjôrn, Guð...

Oversatt til norsk blir det "Torbjørn, Gud..."

English: "Thorbjorn, God..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37385

N B413 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(o)lua
k * ræiþar : munr : rit---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37565

N B414 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

halua(r)-
fuþ-

Hallvarðr. fuþ[ork]

Oversatt til norsk blir det "Halvard. Futhark".

Engelsk: "Halvard. Futhark"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37596


N B415 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

(i)(a)t----------talletamkl--(þ)ha(r)i-fr(e)n=n---
hiaim (k)orh (c)-------------------(a)---------
----------------a--a- solin

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37648

N B416 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til år 1250-1300 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

... -ø(g)na=n t=reng * a * bloþ(e) * (s)(p)(r)(e)ngir
--ota * r=æyni * ga=utu- * ra=nar * lioma * (g)o=no=n-s * -o--
-þ * urab(e)t=r(e) * hlufu
- * hia * o=rlæik * þin=num * æinskis * u=ærþr * um * kumna * færþir

... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, "--ota" reyni gautum Ránar ljóma konungs dómi. ... "urabitri" "hlufu" ... hjá ôrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.

Norsk: "... den modige mannen, med blodet sprenger, ... (mot) prøve-gauter (= menn) Ráns (= havgudinnens) glans (dvs. gull) med kongens (dom). ... [min sparsommelighet?] er ingenting verd blant grupper av mennesker i forhold til din gavmildhet".

Engelsk: "... the brave man, with blood blasts, ... (the) "trial-gaute" (= men) Rans (= goddess of the sea) gloss (ie, gold) with king (dom). ... [My thrift?] is worth nothing among groups of people in relation to your generosity"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37672

N B417 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

þetta ræist blinder ma=þer til þin h(y)-

Þetta reist blindr maðr til þín ...

Norsk: "En blind mann skrev dette til deg ..."

English: "A blind man carved this to you ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37732

N B420 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ þvi ÷ a=tt ÷ af ÷ dirþa=r÷taf-e : -eka=r : ma=rk:sko=na-
elender a=lam : sæt(i)at : bioþa

Því at af dirfðar-talletafli tekr margskonar Erlendr ... ... ...

Norsk: "For: av høyt (vågalt) terningspill kommer mange slags ... Erlendr ... ... ..."

Engelsk: "For: high (bold) dice games, many kinds ... Erlendr ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37844


N B421 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(f) * (a)(k)(q)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37885

N B422 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1335 og er ristet på et fragment av en treskål.

Innskriften lyder:

a mi

á mi[k] eller A[ve] M[ar]i[a]


Norsk: "eier meg" eller "Ave Maria"

English: "owns me. or Hail, Mary!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/37957

N B423 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en fløyte.

Innskriften lyder:

uemud=r a mik

Vémundr á mik.

English: "Vemund eier meg"

Norsk: "Vemund owns me. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/38244

N B424 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniaslbmty

fuþorkhniaslbmty

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/39522

N B425 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet trestykke.

Innskriften lyder:

ar n *
r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/39917

N B426 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

---t * f-m : (b)-ft---(s)(a)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/39977

N B427 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

tok : anremnik

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/40000

N B429 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en trkantig pinne.

Innskriften lyder:

--e-erg--r--o----g

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/40127

N B431 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

guþ : blæci : yþr : ranuæih

Guð blessi yðr Rannveig.

Norsk: "Gud signe deg, Rannveig"

English: "God bless you, Rannveig. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/40324

N B434 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

ion silkifuþ a mek en guþormr fuþcllæikir
ræist mik en : ion fuþkula ræþr m(e)k

Jón Silkifuð á mik, en Guðþormr Fuðsleikir reist mik, en Jón Fuðkula ræðr mik.

Norsk: "Jon silkefitte eier meg, og Guttorm fitteslikker skrev meg, og Jon ballefitte tydet meg"

English: "Jón Silky-cunt owns me, and Guðþormr Cunt-licker carved me, and Jón Ball-cunt interprets me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Se også N B449.
¤ BRM 0/40576

N B436 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(p)pppppppppp-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/40763

N B439 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastblmy ÷ kyþa ÷ ua ÷ (s)(i)(k)urþr ÷ un ÷ ra=nuæih ÷ ane ÷ un ÷ -

"fuþorkhniastblmy", Gyða "ua" Sigurðr "un" Rannveig "ane" "un" ...

Norsk: "fuþorkhniastblmy, Gyda ... Sigurd ... Rannveig ... ... ..."

Engelsk: "fuþorkhniastblmy, Gyda ... Sigurd ... Rannveig ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/41056

N B441 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

- ÷ bbb ÷ bb ÷ b ÷ ll ÷ l ÷ fu-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Se N B443.
¤ BRM 0/41170

N B442 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trebit.

Innskriften lyder:

(h)(s)(a)(i)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/41335

N B443 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

f : ff : fffo : oo : oooh : hh ÷ hhha : aa : aaab : bb : bbb

fuþorkhniastblm

Dvs. en futhark innskrift med lønnruner, men y-runen mangler.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/41393

N B445 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-fomi þart ÷ fuþorkh niastblmy bursima=ria=rsfofafi

... ... fuþorkhniastblmy ...

Dvs. en bl.a. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/41939

N B447 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trekjepp.

Innskriften lyder:

(b)kotris

f asa

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42000

N B448 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ sigurþr : la=ua=r(þ)r * sændir : kuæþi(o) -- * guþs o=k sina : s(m)iþ : (þ)ina : uildi : k : ha=ua : um
ua=pnabunaþ : dt : --- : spio(t) : (a) : a--an a=lnum : iarns : ær : ek : sændi : þir : mæþ : ioani :
øra : nu : er : þa(t) : bøn : min : ai biþia : þik : at : þu : sir : mer : a=uþbøn : nu : um : þæta : mal : i
in : æf : þu : girir : nu : min : uilia : þa : ska=lt : þu : sa=nna : uinga=n : ua=ra : ha=ua : i gægn : nu : o=k : iamnan

Sigurðr Lávarðr sendir kveðju ... Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek (el. vildi konungr) hafa um vápnabunað at ... spjót af átján alnum jarns, er ek sendi þér með Jóhani Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.

Norsk: "Sigurd Lavard sender Guds og sin hilsen til ... Kongen (eller jeg) vil gjerne ha dine smidde for armene ... spyd fra jern verdt atten alen av rødbrun, som jeg sender med Jon Øri. Jeg nå ber deg at du vil gjøre som jeg ber om i denne saken, og hvis du gjør som jeg sier, skal du motta vår ekte vennskap nå og for alltid".

English: "Sigurðr Lávarðr sends God's and his greetings to ... The King (or I) would like to have your forgings for arms ... spears from the iron worth eighteen ells of russet, that I send with John Øri. I now pray you that you will do as I ask in this matter, and if you do as I say, you shall receive our true friendship now and forever. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/42011

N B449 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42050

N B450 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhna(i)tblml * yboi--

fuþorkhnaitblml ...

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42090

N B451 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet treplatta

Innskriften lyder:

kuaa

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42269

N B452 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

an e s i
-hh- * * * - : m-þ-- * -i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42270

N B453 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på overlæret til en sko.

Innskriften lyder:

k(u)?f(o)b : aþ(o)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42375

N B454 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

{AVR}o{V}
{AVROVE}

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42433

N B455 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ymym

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42491

N B457 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

k * k * k * k * k * a * a * a * a * arrrrsssss

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42536

N B458 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

innþþn

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42606

N B459 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

{BIOM=N}

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42653

N B460 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

r=y
(o=r)
ra=þ=(u)(a)yþ(i)r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42707

N B461 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--no(k)æla : þa : børøtek * kønu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/42807

N B462 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

suæin : riste : runar : þæsar : ôk pa=þ
(e)=luucio rata

Sveinn risti rúnar þessar ok bað Lúciu ráða.

Norsk: "Svein skrev disse runer og ba Lúciu tyde."

English: "Sveinn carved these runes and asked Lúcia interept"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/43025

N B463 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

a--þ--(n) * þorþr

Auðun(?). Þórðr.

Oversatt til norsk blir det "Audun. Tord."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/43072

N B465 - Gullskoen, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1185 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

mun þu mek man ek
þ ek un þu mer an ek þer

Mun þú mik, man ek þik. Unn þú mér, ann ek þér.

Norsk: "Tenk på meg, Jeg tenker på deg, Elsk meg, jeg elsker deg"

English: "Think of me, I think of you. Love me, I love you."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/43110

N B466 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en trekniv.

Innskriften lyder:

arni : katu : leia

Arni(?) ... ...

Norsk: "Arne ... ...".

Engelsk: "Arnie ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/43163

N B467 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en treplate..

Innskriften lyder:

-(u)na=rikæþir(e)t(e)o=k(e)ui
--ma=þræritrun(a)(-)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/43256

N B469 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

halbiar(h)

Hallbjôrg

Oversatt til norsk blir det "Hallbjørg".

Engelsk: "Hallbjorg"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/43661

N B470 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-iillll
unas

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/43704

N B474 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--- --
--- -- * hunst=urþil
m r=r
m m

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/43757

N B475 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/43903

N B476 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-(n)=(þ)=(r)(n)=(þ)=(r)n=þ=rn=þ=rn=þ=rn=þ=rn=þ=rn=þ=r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/43965

N B477 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

- * *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/44013

N B479 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

fuþ(o)(r)(k)----

fuþork----

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/44410

N B480 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en flisa av pinne.

Innskriften lyder:

--(l)(i)(n) * meþ knifi * s--(u)m * (þ)-n-(æ)--(n)-(u)--

... með knífi sínum ...

Norsk: "... med hans kniv ... "

English: "... with his knife ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/44477

N B483 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et hvalben.

Innskriften lyder:

r þ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/44851

N B485 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

pkn

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/45930

N B488 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en stav.

Innskriften lyder:

a=r=þ`(þ)=(n)´m=r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/46336

N B489 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en spiker.

Innskriften lyder:

(k)(r)--(e)k : kona * kanik : (o)-
ar(i) : lakaþi : unim(e)(r)(k)-
: (m) : ka(u)nostof=nakraunosta-

... kona kanik ... Ari lagaði ... ... ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/46571

N B490 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben, skulderblad.

Innskriften lyder:

fuþork ÷ hnias ÷ tblmye

fuþork hnias tblmye

Dvs. en futhark innskrift delt opp i de tre ættene.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/46440

N B491 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ha=lkat=la

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/46717

N B492 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en stav.

Innskriften lyder:

uar

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/50605

N B493 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200-1250 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

bylli min un mer an ek þer af astom a=u=k af allum huha

Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ôllum huga.

Norsk: "Min elskede/skjenkesvenn: Elsk meg! Jeg elsker deg med hele mitt hjerte og med all min hug."

Engelsk: "My beloved / bestowed friend: Love me! I love you with all my heart and with all my mind."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/51140

N B494 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en treplate

Innskriften lyder:

a=ne a mek
a=lueþa=r--

Árni á mik. ...

Norsk: "Arni eier meg. ... "

English: "Árni owns me. ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/51203

N B495 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

--------hæt snh--k-
÷ (e)--(n)(g)(e)-(h)(a)-- e=n ek ma=n h-
÷ be=r i briost m(e)=r s(u)a=(r)-

... ... ... en ek man ... berr í brjôst mér ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/51219

N B496 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1300/1300-1330 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ an ek : sua : ko=no : ma=nc : (k)(i)þa : taka : fioll ÷ uiþ : lægiumk : sua : hugi a ÷ ringæiþr : at : io=rþ : sprin(g)r ÷
: ram en skal aþr en ek hoskge hamna huit er su miol er liggr

Ann ek svá konu manns víða taka fjôll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jôrð springr. Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjôll er liggr.

Norsk: "Slik elsker jeg en (annen) manns kvinne/kone, de vide fjell begynner å svinge [før jeg glemmer henne?]. [Høye/fornemme] kvinne (=ring-vogn), vi elsker hverandre slik at jorden sprenges. Ravnen skal, før jeg vraker den kloke (kvinnen), (bli) hvit [som] den snø som ligger [på fjellene]."

Engelsk: "How I love one (another) man woman / wife, the vast mountain begins to swing [before I forget her?]. [High / sense] woman (= ring-carriage), we love each other so that the earth burst. The raven shall, before I discards the wise (the woman), (be) white [as] the snow lying [in the mountains]."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/51385

N B497 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(u)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52098

N B499 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

(a)=þorbærkr : ræist

Þorbjôrgr reist.

Oversatt til norsk blir det "Torbjørg skrev".

English: "Thorberg carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52299

N B500 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(b)-(k) : (n)(æ)(r)--hli(o)þa : h(o)rn : (r)(i)(n)a(r) : (r)(i)lm(i)nu : dul=ld(r)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52402

N B501 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

samsun

Samson

Norsk: "Samson"

Engelsk: "Samson"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52511

N B502 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben.

(a)=(u)(a)=(b)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52560

N B503 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

r(o)(u)þ(a)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52722

N B504 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-þ=nþ=nþ=nþ=nþ=nþ=nþ=nþ=nþ=n --

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52790

N B505 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et stykke tre.

Innskriften lyder:

h ------(o)=um(u)-(u)(r)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/52920

N B508 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmly

fuþorkhniastbmly

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/53257

N B509 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-ririaoio
--þam(a)l

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/53472

N B510 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(r)n a sæk --

... á sekk ...


Norsk: "... eier sekken ..."

English: "... owns the sack ..."
Litteratur:

¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/53473

N B511 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/53705

N B512 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en slire.

Innskriften lyder:

mb(æ) ÷ rmb(æ) ÷ (u=u)br

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/54086

N B515 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en rund pinne.

Innskriften lyder:

(-)(k)(u)(r)(r) a m(i)k

"-kurr" á mik.

Oversatt til norsk blir det "?? eier meg."

Engelsk: "?? owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/55618

N B516 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

her skal san (o)a k(e)r(m)(e)t til þes er þu læter i(s)(u)t
utaflarmersut-
si-
er þ-

Hér skal "san" "oa" "kermet" til þess er þu lætr "isut" "utaflarmersut-" ... er "þ-"

Norsk: "Her vil ... ... ... intil du lar ... ... ... ... ..."

English: "Here will ... ... ... until you let ... ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/57281

N B518 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

g-(t) a mik

G[unna](?) á mik.

Oversatt til norsk blir det "G[unna] eier meg".

Engelsk: "G(unna) owns me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/58642

N B520 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

+ ikibiorh-

Ingibjôrg

Oversatt til norsk blir det "Ingebjørg".

Engelsk: "Ingibjôrg"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/59523

N B521 - BRYGGEN, BERGEN

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trefat.

Innskriften lyder:

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/60182

N B524 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ hæilagr : andreas : bostole : foru-
and : at : boda : ord guds : auk : gærdi : han : m(a)--
: iartæknir : i : nafne : drotens : ukytreuk--
se se sæsse se kono uena : se þu : huar : sitter :

Heilagr Andreas postoli fór and at boða orð Guðs, ok gerði han mar[gar] jartegnir í nafni dróttins ... Sé, sé, Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.

Norsk: "Hellig Andreas apostel for ... at forkynne Guds ord, og gjorde han mange jartegn i Herrens namn ... Se, se, Sessi. Se kona ven. Se du hvorsomhelst sitter."

Engelsk: "Holy Apostle Andreas for ... that preach, and he made many signs in the Lord's names ... Look, look, Sessi. See his wife ven. See you anywhere sitting."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/61088

N B525 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne. Oppbevares på BRM 0/61300.

Innskriften lyder:

÷ pendihta : a bosa : þena : han : gerþe : goþ : m(a)-
af : af:skurþum : þæim : ær ægo uøro nyti--

Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð "ma-" af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýtir.

Norsk: "Benedikta eier denne pose. Han gjorde god ... av de avskurder som ikke var dugende."

Engelsk: "Benedikta owns this bag. He did good ... the fall that was not good"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/61300

N B526 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

÷ otar ÷

Óttarr

Oversatt til norsk blir det "Ottar".

Engelsk: "Ottar"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/61423

N B529 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fræsstatt : æin=nuiat : -e=l(s)s-a : tæ-na * øter : fe=k : sin=nas--
e=(u)ifdahr : --or : (k)ahrra : -o(k)(s)(e)t=um : s-in=na : sno-(a)(s)(t)
÷ o--e=la : e-nda : laten=n : ea(t)(k)al-la : -atale- : aeten=nekæi-a
ta=l(s)ha : oter : en(þ)(e)(æ) : l- : -(g)l=l-(o)ssei : fat : e=r(h)ae=r * (m)(a)(æ)t

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/61802

N B530 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

æsþrþ : nsrlrlrrr-(r)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/61817

N B532 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fuþ(a)(i)rkhnios

fuþairkhnios

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/62071

N B533 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-(h)niastbmly ÷ c
-(æ)dpc ÷ halle ÷ ma=rga=reta

[fuþork]hniastbmly ... ... Halli, Margareta.

Norsk: "[fuþork]hniastbmly ... ... ??, Margareta.".

Engelsk: "[fuþork]hniastbmly ... ... ??, Margareta."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/62382

N B534 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

---r
-(r) * (i)(r) * þ(ø)(þ)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/63013

N B535 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1170 (?) og er ristet på et trestykke. Oppbevares på BRM 0/63019.

Innskriften lyder:

---(o) ka=n ek : sæhia : þer ÷ sem þu ma=nt ÷ rôyna ÷ af ÷ mer : at ek ÷ skal : una : þer ÷ ænku ÷ uær en mer : u-

... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...

Norsk: "... jeg kan si deg, som du vil få prøvet med meg, at jeg vil elske deg ikke mindre enn meg selv"

English: "... I can say to you, as you will experience with me, that I will love you no less than myself. ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/63019

N B536 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

-uaria
-uaria

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/63186

N B539 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

ær-a--rr--r--nar-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/64049

N B540 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en treskål.

Innskriften lyder:

kis þu mik

Kyss þú mik.
Oversatt til norsk blir det "Kyss du meg"

English: "Kiss me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/64079

N B542 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en kvist.

Innskriften lyder:

++ mero=kar * o=kfle

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/65770

N B546 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

÷ dadudodidedydædø ÷ gagugogigegygægø ÷ ca c-(c)(o)(c)-(c)(e)----(c)(ø)
÷ iaiuioiiieiyiæiøhahuhohihehyhæhøsasusosisesysæsø

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/70535

N B547 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

+ nn(a)ne--(r) * (þ)sssssh ** iiiii(r) * (r) * (þ) * mþ(r)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/71477

N B548 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en firkantet pinne. Oppbevares på BRM 0/71491.

Innskriften lyder:

÷ o=l ber*ek * ypisæliu * a=rmg(l)(a)-
sek færþ a=þ=u(s)u ærþa ygi(r) -
: uil=ldae=k ÷ grimnis ÷ gil=ldi : (f)(a)=r(u)n= =n-
n=u ha=ua ska=ld af stælda=r (s)-

Ôl ber'k yppi-selju arm-glóðar(?), sé'k ferð Ásu(?) ærða, Yggjar ... Vilda'k Grímnis gildi grun ... Nú hafa skald af stældar ...

Norsk: "Jeg bærer fram et dikt (=Yggs/Odins øl) til selja som løfter armgloen (=kvinnen), - jeg ser Åses(?) ferd vokse - (Yggs) ... Jeg ville diktet (=drikke(laget) til Grimner/Odin) ... Nå har skaldene ?? stålsatt (=forsynt et dikt med innskutt setning) ..."

Engelsk: "I carry a poem (=Ygg/Odins beer) to willow witch lifting the arm gloe (=woman)), I see Åse´s process grow - Ygg´s ... I would do a poem (= drink (drinking partye) to Grimnir / Odin). Now the poets has ?? steeled (= supplied a poem inserted sentence)..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/71491

N B549 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne. Oppbevares på BRM 0/71692.

Innskriften lyder:

-s(t)a=þ : þor(k)(e)þr : na=rfas=u=n :
-(þ)(s)u=n : (æ)læ(n)(d)=r : b-=r(k)(i)sun : sih=urþr : hælhas=un :
ki

... Þorgarðr(?) Narfasonr ...sonr Erlendr Birgisonr(?), Sigurðr Helgasonr ...

Norsk: "Torgard Narfasønn, ...-sønn Erlend Birgisønn, Sigurd Helgasønn"

Engelsk: "Thorgardr(?) Narfasonr ...-son Erlendr Birgisonr(?), Sigurdr Helgasonr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/71692

N B550 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en halvrund pinne.

Innskriften lyder:

---- øs(i)asris

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/71782

N B551 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

sigurþr| |rib(e) ræist runar

Sigurðr Ribbi(?) reist rúnar.

Oversatt til norsk blir det "Sigurd Ribbi(?) skrev runer."

English: "Sigurd Ribbi(?) carved the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/71951

N B552 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet i tre.

Innskriften lyder:

ila hefer sa maþr er -(e)-(e)r sliga go(n)o (s)ein(i)uer

Illa hefir sá maðr er hefir slíka konu ...

Norsk: "Ondskapen har mannen som har slik en kone"

English: "Evil has the man who has such a woman ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/73214

N B554 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tretapp.

Innskriften lyder:

-(n)(l)(s)tmil(h)uhaþ--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/78670*

N B556 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-b þþþ * --
-u mik man ek þik

... ... ... þú mik man ek þik.

Norsk: "... ... ... du meg, jeg elsker deg."

English: "... ... ... you me, I love you. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/79839

N B557 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en lekesverd.

Innskriften lyder:

skeke

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/81381

N B559 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

(g)a=r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/83199*001

N B560 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

ri

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/83200*001

N B561 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

--(t)ul=lotansn(a)-
-(æ)tiumar(t)ah ÷ traum ÷ runar ÷ afa ÷ t=ua=u-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/83991

N B562 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en åttekantet pinne.

Innskriften lyder:

(s)(n)ar(o)`(þ)´m(e)þika=r(i)(s)o(s)arnauþ
ilot=nliomra=rra(e)sit=nrco=ntsegha=þr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/84101

N B565 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

iokair

Jógeirr

Norsk: "Jogeir"

Engelsk: "Jógeirr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/84763

N B566 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

huat sa sa er i sa sa sik sa sa (e)r i sa sa ÷ sis(i)-
ekaþeræimeranmæ(r=u)morran-

Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... ...

Norsk: "Hva så han som så i karet? Seg selv så han som så i karet."

Engelsk: "What did he see that was in the tub? Himself as he looked in the tub"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/85226/3

N B568 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

---h--s

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/85705*

N B569 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-akboi * hæY(i)ratan(i)lan`s´kiæik/(s)u(i)rki(n)(i)sgrausuarþiohs--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/86167

N B570 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

hn for at fruþum

Hann fór at fróðum/frœðum.

Norsk: "Han gikk for kunnskapsrik/?"

Engelsk: "He was knowledgeable?"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/86362

N B571 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

----m(þ)-n-(r)(o=u)u--æ---hl-ah(a=n=n)(s)(t=r)a=umdaensf=ha=ri(a)=n ÷ asgæ-n=n-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/86928*001

N B572 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en runesten.

Innskriften lyder:

þeta : ræist æirrikr : baki : um : not f
þeta ræist a=rne (t)-(þ)(r)

Þetta reist Eiríkr baki um nót ... Þetta reist Arni ...

Norsk: "Dette skrev Eirik ... ... Dette skrev Arni ..."

English: "This carved Eiríkr ... ... This carved Árni ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/83953

N B574 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

øm

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/4115*

N B576 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på bunden av et trekar.

Innskriften lyder:

(b)(i)(a)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/6037*

N B578 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

b
(þ)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 0/24928

N B579 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en stolpe.

Innskriften lyder:

ha=lfor-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/95076

N B581 - DREGGSALLMENNINGEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1300 ristet på bunden av en treskål.

Innskriften lyder:

ui

[A]ve(?)

Norsk: "Ave (?)"

English: "Hail!(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/4234

N B582 - DREGGSALLMENNINGEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1300.

Innskriften lyder:

(-)c(d)efghiklmn(o)pk(r)stux(y)(-)

[ab]cdefghiklmnopqrstuxy-

Dvs. det latinske alfabetet ristet med runer.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/44644

N B583 - DREGGSALLMENNINGEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1300 ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

sa*to=r * a=repo * teneþ * opera * rotas * pags * po=rtan=ntibus * salus aben=ntibus ÷
a÷g÷ l÷a ÷ iohan=nes * lukas * maþeus * markus
sua erom| |mit skyld til sl

Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. Agla. Jóhannes, Lukas, Matheus, Markús. Svá erum mit skyld til ...

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk:

"atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!. Første linje av innnskriften inneholder også ord fra "fanens firkant":

S A T O R
A R E P A
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Norsk: "Sator arepo tenet opera rotas.' Fred for de som bærer [denne amulett]; frelse til de som har [den]. Agla ('agla' = Du er sterk i æva, Herre!). Johannes, Lukas, Matteus, Markus. Slik er vi i gjeld til Sl- ... ".

English: "'Sator arepo tenet opera rotas.' Peace for those who carry [this amulet]; salvation for those who have [it]. Agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord). John, Luke, Matthew, Mark. Such are we indebted to Sl- ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ BRM 83/4490

N B584 - DREGGEN, BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til ca år 1250-1300 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

sæst ÷ niþær ÷ o=k * rat ÷ runa=r ÷ ris ÷ up * o=k * fis : uit ÷
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!

Norsk: "Sett deg ned og råd/tolk runene, reis deg opp og fis! "

Engelsk: "Sit down and advice / interpreter the runes, stand up and fart"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ BRM 83/4311.

N B585 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

na=u(þ)
na=(u)

nauð. nau[ð]

Norsk: "Nød nød"

English: "need need "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/4876

N B586 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

æirikr

Eiríkr

Oversatt til norsk blir det "Eirik".

Engelsk: "Eirik"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/4989

N B587 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

a=nne

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/5180

N B588 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

oiai

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/5668

N B589 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en trespiker.

Innskriften lyder:

ir

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/6013

N B590 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tønnestav.

Innskriften lyder:

brirsr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/6118

N B591 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

kuþmriusua

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/6192

N B592 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

÷ fuþorkhniastbmlyfuþ(o)rkhn`i´a f
fuþo(b)khniarmlyfuþorkhni`s´abmly

fuþorkhniastbmlyfuþorkhnia f fuþobkhniarmlyfuþorkhnisabmly

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/6193

N B593 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en amulett av tre.

Innskriften lyder:

uiþælkinen(e)a=lmat(e)æssi
+ gessukamtsogessukae
(s)unaifanuuiifYi +
pagissunarnuii +

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.3962 ; 5.3267)
¤ BRM 76/6194

N B594 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1200-1225 og er ristet på en flat pinne med hull.

Innskriften lyder:

+ gordin : kordan : inkorþar
uælkakr

Gordin, kordan, inkorþar. ...

Norsk: "[Rytmiske kraftfulle/magiske ord: Gordin, kordan, inkorþar.]"

English: "[Rhyming powerful/magical words: Gordin, kordan, inkorþar.]"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.3962 ; 5.3267)
¤ BRM 76/6195
N B595
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.

N B596 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en firkantet pinne. Innskriften har en stungen a-rune i naAl. Oppbevares på BRM 76/7660.

Innskriften lyder:

þisielapriudt=ro(t) * eslæmæ dux : ixtlutrþi : naAl
maukrs * kkmaæsamianus * man martiliitnus muintttloilusi
ok(c)()Aa(æ)=l(a)=kþæ? dtroke (t)omane deoi meos konsomatm æst naA(l)
tiu netr eeero fra e(o)hnesikuatoeh markus tlh=fas oa=fanss
naal
naAl

... ... dux(?) ... ... ... Maximianus, Malchus(?), Martinianus ... ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... Tíu nætr eru frá ... Markus, Lukas(?), Johannes(?) ... ...

Norsk: "leder (?) ... ... Maximianus, Malchus, Martinianus (= tre av syvsoverene i Efesus) ... ... Bestem (?), Herre, min Gud. Den er oppfylt. ... Ti netter er fra ... Markus, Lukas, Johannes. .. ... ..".

English: "... leader(?) ... ... Maximianus, Malchus, Martinianus [=three of the Seven Sleepers of Ephesus] ... ... Determine(?), Lord, my God. It is fulfilled. ... Ten nights are from ... Mark, Luke, John. ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.3962 ; 5.3267)
¤ BRM 76/7660

N B597 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

riste

risti(?)

Norsk: "Skrev (?)"

English: "carved(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/8805

N B598 - SØNDRE ENGELGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en firkantet pinne. Oppbevares på BRM 0/87771.

Innskriften lyder:

d=um * das : ka=rus * e=ris : da=re : des--
...ris :

Dum das, carus eris, dare des[ine], [despicie]ris.

Norsk: "Så lenge du gir, vil du bli holdt kjær; hvis du stopper å gi, vil du bli foraktet.".

English: "As long as you give, you will be held dear; if you abandon giving, you will be despised."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/87771

N B599 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne. Oppbevares på BRM 0/87909.

Innskriften lyder:

styrkaa=r : iua=r : io=n : þo=re=r : ha=ua=rþr : finþr : sikkurþr : io=n : a=rnne : --
þo=rmo=þr : baa=rþ=r : o=la=lfr : ko=lbio=rn : asla=kr : ællænt=r : ko=lbæin : sikkurþr : -(r)-
ro=lfr : æina=r : þo=rþr : ha=lkæl : o=la=fr : ællæ`n´t=r : bia=rnni : þor(r) : sikkurþr

Styrkarr, Ívarr, Jón, Þórir, Hávarðr, Finnr, Sigurðr, Jón, Árni, ... Þormóðr, Bárðr, Ólafr, Kolbjôrn, Áslakr, Erlendr, Kolbeinn, Sigurðr, ... Hrolfr, Einarr, Þorðr, Hallkell, Ólafr, Erlendr, Bjarni, Þórr, Sigurðr

Norsk: "Styrkar, Ivar, Jon, Torir, Havard, Finn, Sigurd, Jon, Arni, ... Tormod, Bård, Olafr, Kolbjorn, Aslak, Erlend, Kolbein, Sigurd, ... Rolf, Einar, Tod, Hallkel, Olaf, Erlend, Bjarni, Tor, Sigurd".

English: "Styrkar, Ivar, Johnn, Thorir, Havard, Finn, Sigurd, Johnn, Arni, ... Thormod, Bård, Olafr, Kolbjorn, Aslak, Erlend, Kolbein, Sigurd, ... Rolf, Einar, Thod, Hallkel, Olaf, Erlend, Bjarni, Thor, Sigurd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/87909

N B600 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

fuu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/88536

N B601 - SØNDRE BUGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1180-1190 og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

gl(o)ria in eksælsis deo

Gloria in excelsis deo.

Norsk: "Ære være Gud i det høyeste".

English: "Glory to God in the highest."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/88788

N B603 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

haldor hfuþorkhnias

Halldórr. h fuþorkhnias

Dvs. en futhark innskrift samt mannsnavnet Halldor.

Engelsk: "Haldor. h fuþorkhnias"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/95055

N B604 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

ar sol maþr ur nauþ tur ræiþ
gleme ÷ æie ÷ (g)ein(e)r ÷ beime=r * god

Ár sól maþr úrr nauþ Týr reiþ ... ... ... ... ...

Norsk: "År, sol, mann, urokse, behov, Tyr, ridning".

English: "Year, sun, man, aurochs, need, Týr, riding ... ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/95056

N B605 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1180-1190 og er ristet på en sko med brodert overlær.

Innskriften lyder:

imulil amo=r
u iciþ omnia oþ

... amor vincit omnia, et

Norsk: "Kjærlighet beseirer alt, også".

English: "Love conquers all; also(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/52927

N B606 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en sko.

Innskriften lyder:

mka=nþkkþnkl/ki

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/78137

N B607 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

---(r)-rfirþet=reroruerrerruyermruunruiouþiu(r)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 94/1248

N B608 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

(s)(i)mun
Símon.

Simon Simon

Oversatt til norsk blir det "Simon Simon"

Engelsk: "Simon Simon"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/9921

N B609 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en sekskantet pinne.

Innskriften lyder:

ætþraralar(t)barrararalralh
hliþlilialal(n)ial(n)i(þ)ui(þ)ihnlil(n)i
hlþanlralararararaþrr
hlllaualuailþllualalralolai
aralrau=utþaialuhlo(n)laaualu(t)la
huaaþouiþihrara(u)llhl(l)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/6651

N B610 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-- (n)na(m=m) sek

... ... sekk

Norsk: "... ... sekk"

English: "... ... sack"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/6898

N B611 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en flat pinne.

Innskriften lyder:

aue ma-

Ave Mar[ia]

Norsk: "Ave Maria".

English: "Hail, Mary!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/6197.
¤ Koordinater: (60.3962 ; 5.3267)

N B612 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trespiker.

Innskriften lyder:

h(a)siin
fui

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/6815

N B613 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på bunden av et trekar.

Innskriften lyder:

a mik

á mik

Oversatt til norsk blir det "Eier meg".

English: "... owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/11744

N B614 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trehode.

Innskriften lyder:

--- -- (-)---(i) : þi-(r)m-o=btu(l)(i)(i)mi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/6200

N B615 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

frþo(k)(b)hniasl{B}-my

frþokbhniasl{B}-my

Dvs. en forvansket futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 104/1753

N B616 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1200-1225 og er ristet på en flat pinne.

Innskriften lyder:

fak : m(e) -(t)u : perare te
non : ue:re

Fac me(?) ... ... te. Non vere.

Norsk: "Få meg til ... deg. Ikke sant.".

English: "Get me to ... you. Not true. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.3962 ; 5.3267)
¤ BRM 76/21250

N B617 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en regnestav.

Innskriften lyder:

uat-l---(l)--asiksasai(r)isasa
(e)kuaitu

???

Innskriften inneholder nesten den samme ordlek som i N B566

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 104/1752
¤ N B566

N B619 - FINNEGÅRDEN 3A, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1400 og er ristet på en amulett.

Innskriften lyder:

÷ (o) (d)(o)mine iesu c(r)--tallet- kui a=p(e)ruit oculos c(e)ci nati salua oculos
inmensus pater -nmensus filius inmensus
spiritus sanc(t)us ÷
istius hom--- -um tua mis(e)ricordia ÷ m(e)sias sot=(e)r
emanuel sa=baot ado=(n)(a)i ÷ fo=ns e=t o=rigo= =bo=nis pa=raclitus ac media=to=r

O Domine Jesu Christe, qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. Istius hominis cum tua misericordia. Messias, Soter, Emanuel, Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, Paraclitus ac Mediator.

Norsk: "Herre, Jesus Kristus, som åpnet øynene på den blinde nyfødte, spar dine øynene til at mannen med Din nåde! Messias, Soter [= frelser], Emmanuel, Sebaot, Adonai [= Herren]. Kilde og riktig godhet ['Bonis' = for god], trøster og mellommann. Enorme Far, enorme Son, enorme Hellige Ånd.".

English: "O Lord, Jesus Christ, who opened the eyes of the blind new-born, save the eyes of that man with Your mercy! Messiah, Soter [=Saviour], Emanuel, Sabaoth, Adonai [=Lord]. Source and Origin of goodness ['bonis' = for the good], Comforter and Mediator. Immense Father, immense Son, immense Holy Ghost."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.39617 ; 5.32619)
¤ BRM 110/373

N B620 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

þo

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/721

N B621 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en treskive.

Innskriften lyder:

i(p)ikia

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/1230

N B622 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

fan ek bæin : athat

Fann ek bein ...

Norsk: "Jeg fant benet ..."

English: "I found the bone ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.39617 ; 5.32619)
¤ BRM 110/1544

N B623 - FINNEGÅRDEN 3A, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en flat pinne.

Innskriften lyder:

-- ÷ dominus ÷ te--
- benedictus ÷ -

... Dominus te[cum] ... benedictus ...

Norsk: "... Herren er med deg ... ... velsigne ..."

English: "... The Lord is with you ... ... blessed ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/1641

N B624 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

ø

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/1701

N B625 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

÷ guþ * signi ** þr * sira * pro=fast=r * oddr * kom * til * min * o=k * mærkti * ek * yþr * seks * la=upa
salls * sua * at * firi * uinnr * um * t=uau * (p)u(n)d * (o)=(k) * (a) * þorer * sa=ltet * o=f ha=rþr * engi * ua=r * sa=lt*punda=ren * hæima
* o=k * lita * matt * þu * þessa=ri * lykt * at * m(i)nn(i) * (u)(i)(t)end * en þa=r * liggr * at þæi(r)(r)(a) * (s)(a)l(e)(t) * (o)(k) (*) (s)(k)(a)=(l) * (e)(k) * (þ)-- ----

sem fyrst * fæ * ek * pundara * o=k * þat * til * ia=rþtegna * at * ek * ga=f *** þriu * skinn * a=f * bo=kfælli * o=k riþ * til * min * huæso þer ...

Guð signi Ýðr, sira prófastr. Oddr kom til mín, ok merkti ek ýðr sex laupa salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [ýðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...

Norsk: "Gud signe Dem, sira prost. Odd kom til meg, og jeg merket for Dem seks laup salt, slik at det rekker ut over to pund; og Tore Ovhard eier saltet. Det var ingen saltvekt hjemme (hos meg). Og du kan stole på denne betalingen ved mitt vitende. Men betalingen ligger der hos dem, og jeg skal (sende det?) så snart jeg får en vekt. og det (skal være) til tegn (dvs. pant, garanti?) at jeg gav Dem tre skinn av pergament. Og skriv til meg hvordan De ... "

Engelsk: "God bless Thee, sira priest. Odd came to me, and I marked for you six laup salt, so that it reaches out over two pounds, and Tore Ovhard owns the salt. There was no salt weight at home (with me). And you can trust on this payment by my knowledge. But the payment is there with them, and I will (send it?) as soon as I get a weight. and it (should be) to sign (ie mortgage, guarantee?) that I gave you three skins of parchment. And to me how you ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 110/1711

N B626 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

--riþ : a mik

(m)

...rið á mik ...

Norsk: ...-rid eier meg ..."

English: " ...-rid owns me ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/3244

N B627 - FINNEGÅRDEN 3A, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1200-1225 og er ristet på en blyplate.

Innskriften lyder:

þo(r)ib(a)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.39617 ; 5.32619)
¤ BRM 110/3415

N B628 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

rannuæih ÷ rauþu (s)(k)a--(u) : st=erþ
þat : se : mæira : in : man=ns:-æþr ÷ ok : min=na : en
hæstræþr
a

Rannveig Rauðu skaltu streða/serða. Þat sé meira enn mannsreðr ok minna enn hestreðr. ...

Norsk: "Du vil pule Røde Ranveig. Det vil gjøres men en større pikk enn en manns og mindre wnn en hests"

English: "You will fuck Rannveig the red. It will be bigger than a mans prick and smaller than a horses prick."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/3490

N B629 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

asgri mr a

Ásgrímr á.

Oversatt til norsk blir det "Asgrim eier".

English: "Asgrim owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/5500

N B630 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et treplate.

Innskriften lyder:

þ þþ---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 110/5935

N B632 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en tretapp.

Innskriften lyder:

i(u)m

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/6802

N B633 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/16796

N B634 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

s(n)ry(n)(n)(i)(i)(s)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/17042

N B635 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et fragment av en treskål.

Innskriften lyder:

ro(i)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/22759

N B637 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et fragment av en treskål

Innskriften lyder:

ku

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/54158

N B638 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/71730

N B639 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et fragment av en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

-nfiþr a

Arnfinnr á.

Oversatt til norsk blir det "Arnfinn eier".

English: "Arnfinnr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/76764

N B640 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

siguþrr

Sigurðr

Sigurðr

Norsk: "Sigurd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/76845

N B641 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trepinne.

Innskriften lyder:

þos

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/77161

N B642 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trepinne.

Innskriften lyder:

(f) (i)r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/79576

N B643 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trespiker.

Innskriften lyder:

ikii(i)-------

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/79975

N B644 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1185 og er ristet på en firkantet pinne.

Innskriften lyder:

a=n ek sua ÷ kono mans at mer ÷ þyki kaltr æltr ÷ en ek em uinr ÷ ui`f´s þæsu=a
asa
{PPS}
ir

Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. Ása. {PPS}...

Norsk: "Jeg elsker så en (annen) manns kvinne/kone, at ilden synes meg kald. Og jeg er en venn av denne kvinnen. ... Åse. (P- P-son) ..."

Engelsk: "I love a (another) man´s woman / wife, the fire seems cold to me. And I'm a friend of this woman. ... Åse (P- P-son)..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/81002

N B645 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

-u(þ)s * ui(l)(a)k * m(æ=r)k * ami(n)ium

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/89786

N B646 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1300 og er ristet på en amulett av tre.

Innskriften lyder:

fai fao fau iksi krusim
tomini ' aea akl(a)

Fai, fao, fau. Ecce crucem Domini! Aea, AGLA.

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!

Norsk: "Fai, fao, fau. Behold, the cross of the Lord! Aea, Agla.".

English: "Fai, fao, fau. Se Herrens kors! Aea, Agla."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.3962 ; 5.3267)
¤ BRM 76/12886

N B647 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

(f)(a)(f)(o)-o-o--o--a---þ--
fufafefifoþoþaþiþu
fund ÷ pund ÷ rund ÷ gund ÷ lund ÷ hind sund ÷ þond

... ... fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond

Norsk: "... ... fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, ...".

English: "... ... fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/22393

N B648 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til midelalderen og er ristet på en tynn treplate.

Innskriften lyder:

-(k) b-gn=nn=n

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 76/22756

N B649 - BRYGGEN, BERGENInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

si-(g)i a

Siggi á.

Oversatt til norsk blir det "Siggi eier".

Engelsk: "Siggi owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Nasjonalbiblotekets database.
¤ BRM 83/5639

N B650 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et båtbord.

Innskriften lyder:

ha=luarþ(r)r : a mik

Hallvarðr á mik.

Oversatt til norsk blir det "Hallvard eier meg".

English: "Halvard owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 83/6210

N B652 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en trepinne.

Innskriften lyder:

kuþion
pan


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 90/1131

N B653 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et handtak.

Innskriften lyder:

lm

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 115/3.

N B654 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et brodert overlær til en sko.

Innskriften lyder:

r : (i)-imrsoræar : lit

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ RM 0/21542.

N B656 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en brødspade. Innskriften består av dobbeltskårete runer.

Innskriften lyder:

-mbbm?

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/74605.

N B657 - BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en laggkarsbund.

Innskriften lyder:

arne

Árni

Norsk: "Arni"

Engelsk: "Arni"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/87107.


N B658 - DREGGSALLMENNINGEN 24-26, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en nålbryne.

Innskriften lyder:

fuþ (s)fb(s)(y)l(u)miþ
mi(k)(s)---a-ki


"fuþ[ork] ... ..."

Norsk: "fuþ[ork] ... ..."

Engelsk: "fuþ[ork] ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1987 side 8.
¤ BRM 237/1518.

N B659 - DREGGSALLMENNINGEN 24-26, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er ristet på en trebit, eller amulett og betsår av ruelignende tegn, latinske bokstaver og tall. Datert til ca 1200.
Innskriften lyder

???
???


Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1991 side 14.
¤ BRM 237/12218.
¤ Koordinater: (60.3992 ; 5.3227)

N B660 - DREGGSALLMENNINGEN 24-26, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca 1200 og er ristet på en kvist.

Innskriften lyder:

aspiørg ÷ hit pæsta parn ÷
-urat=a(r)...ranæ


Ásbjôrg hit bezta barn. ...

Norsk: "Asbjørg det beste barn"

English: "Ásbjôrg the best child. ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1991 side 14.
¤ Koordinater: (60.3992 ; 5.3227)
¤ BRM 237/12219

N B661 - VETRLIDSALMENNINGEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca 1200 og er ristet på en bennål.

Innskriften lyder:

aouk

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1992 side 11.
¤ BRM 342/81


N B662 - SØNDRE SØSTERGÅRDEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca 1300-tallet og er ristet på et vevlodd eller søkke.

Innskriften lyder:

f

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1992 side 12.
¤ BRM 0/16253


N B663 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca 1100-tallet og er ristet på et brodert overlær til en sko. Flere runer er spilvendte og innskriften leses fra høyre til venstre.

Innskriften lyder:

fuþork ænmb--...

fuþork ...

Norsk: "fuþork ..."

Engelsk: "fuþork ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1992 side 12.
¤ BRM 0/77726

N B664 - ROSENKRANTZGATEN 4, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til 1300-tallet og er ristet på en blyplate.

Innskriften lyder:

(a)bra(b)-(l)raba

---- (b)-r--r(a)-

abrabalraba ... barkalrar(?)

En trylleformel? / A spell?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1992 side 12.
¤ Nytt Om Runer 1993 side 23.
¤ Koordinater: (60.3962 ; 5.3267)
¤ BRM 76/4706

N B665 - SKOSTREDET 10, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca 1500 og er ristet på en trebit. Innskriften inneholder runelignende tegn eller tilfeldige streker.

Innskriften lyder:

???

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1993 side 20.
¤ Koordinater: (60.39414 ; 5.32773)
¤ BRM 346/186

N B666 - SKOSTREDET, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca år 1400-1425 og er ristet på et ovalt trebrett med hull.

Innskriften lyder:

a=u=þ/a={P}/a=þ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1993 side 20.
¤ Koordinater: (60.39414 ; 5.32773)
¤ BRM 346/1917

N B667 - SKOSTREDET 10, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et bøttelagkarr og er datert til 1400-1425.

Innskriften lyder:

r=n

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1993 side 20f.
¤ Koordinater: (60.39414 ; 5.32773)
¤ BRM 346/2665

N B668 - SKOSTREDET 10, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften, som er datert til ca 1300, er ristet på en trebit.

Innskriften lyder:

þor
me=lt=n=n/me=lt=o


Þórr/Þor...

Norsk: "Tor/Tor-..."

English: "Thor/Thor-..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1993 side 21.
¤ Koordinater: (60.39414 ; 5.32773)
¤ BRM 346/3548

N B669 - SKOSTREDET 10, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca 1200-1250 og er ristet på baksiden av en vokstavle. Oppbevares på BRM 346/4181.

Innskriften lyder:

si um baþ i(k)

Sé(?) um(?) bað(?) ek(?).

Norsk: "Se etter, jeg bad (?)"

English: "Look after, I begged/prayed (?)"


eller

sium baþ i(k)

Séum(?) bað(?) ek(?).

Norsk: "La oss se, jeg bad (?)"

English: "Let us see, I begged/prayed ?"


eller

+ (i)umbaþik

???


eller

÷ umbaþik

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 1993 side 21.
¤ Koordinater: (60.39414 ; 5.32773)
¤ BRM 346/4181

N B671 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er datert til ca 1332-1413 og er ristet på en veggplanke til en brønn.

Innskriften lyder:

maen ?

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt Om Runer 2003 side 17.
¤ BRM 0/73291

N B672 - GULLSKOEN, BRYGGEN, BERGEN
Innskriften er ristet på en oljelampe av sandsten og er datert til middelalderen. Runene er kortkvistruner.

Innskriften lyder:

þþ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BRM 0/45745
¤ Materiale på Runearkivet.N A108 - TRONDHEIM
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

iknaur

Ingvarr(?)

Oversatt til norsk blir det "Ingvar"

Engelsk: "Ingvar"


Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N T5.
¤
(N T5 = N 778 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Koordinater: (63.42875 ; 10.39922)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-4552)

N A109 (N T4) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben. Oppbevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-10607)

Innskriften lyder:

iæuyasrtin

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T4 = N 777 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ (63.43180 ; 10.39961)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-10607)
¤ Tidligere signum: N T4, N 777

N A110 (N T3) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben. Oppbevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-10606).

Innskriften lyder:
is ur ar : ræiþ rais...
Íss, úr, ár, reið(=Ívarr) reis[t].
Oversatt til norsk blir det "Is(-runen), ur(-runen), ar(-runen), reid(-runen) (=Ivar) skrev".

English: "Íss, úr, ár, reið (=Ívarr) carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T3 = N 776 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N T3, N 776
¤ Koordinater: (63.43180 ; 10.39961)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-10606)

N A111 (N T1) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til første halvdel av 1000-tallet og er ristet på en kam av reinshorn. Oppbevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-9320).

Innskriften lyder:

kambr : kuþr uasi a
ifr a

Kambr góðr vási á. Ívarr á.

Norsk: "God kam for floker / Gode kammen eier. Vasi eier. Ivar eier"

English: "Good comb for tangles/The good comb owns. Vasi owns. Ivar owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T1 = N 774 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ N T1, N 774
¤ Koordinater: (63.43180 ; 10.39961)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-9320)

N A112 (N T6) - KONGENS GATE 2, TRONDHEIM, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til 1200-1300-tallet og er ristet på liten teglsten. Oppbevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-4272).

Innskriften lyder:

...-(u)--...(h)a ÷ a kapalæin

... á kapalein/kapaleinn.

Norsk: ".... eier Kapelanen/kapelanen eier ..."

English: "... owns the chaplain / the chaplain owns ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (T6 = N 779 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Koordinater: (63.43049 ; 10.40035)
¤ Tidligere signum: N T6, N 779
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-4272

N A114 (N T2) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er ristet på et ben. Oppbevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-10057).

Innskriften lyder:
-ilium
(f)/?

þiljum/viljum ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T5 = N 775 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤

¤ Tidligere signum: N T2, N 775
¤ Koordinater: (63.43180 ; 10.39961)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-10057)

N A116 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1325 og er ristet på et fragment av trestykke. Oppbevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-17930).

Innskriften lyder:

-ha

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N 857 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N 857
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-17930)

N A117 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en firkantet runekjevle.

Innskriften lyder:

gy÷þa
g(u)(þ):r(u)(n)

æld÷riþ
fuþorkhniastbml(y)

Gyða, Guðrún, Eldríðr. fuþorkhniastbmly

Oversatt til norsk blir det "Gyda, Gudrun, Eldrid." Samt en fuþork innskrift.


Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T41 = N 814 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N 814
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-17931)

N A124 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1225 og er ristet på et treplate.

Innskriften lyder:

þarai +

--u ÷÷÷ fao ÷÷

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T41 = N 814 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N 819
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-20884)

N A125 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en klebersten.

Innskriften lyder:

--(k)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N 874 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N 874
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-21142)

N A126 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til midten av 1300-tallet/1400-tallet og er ristet på en runepinne. Oppevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-21447).

Innskriften lyder:

÷ abcdefghiklmnopkrstu

abcdefghiklmnopqrstu

Dvs. det latinske alfabetet skrevet med runer.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T45 = N 818 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N T45, N 818
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-21447)

N A127 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

arni a

Árni á.

Oversatt til norsk blir det "Arne eier".

English: "Arne owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T9 = N 782 i manus till NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N T9, N 782
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-21492)

N A128 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

kolbiorn a
culr

Kolbjôrn á. Sullr.

Norsk: "Kolbjørn eier forhøynigen(?)"

English: "Kolbjôrn owns of Sullr(?) / the swelling(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-21493)
¤ Tidligere signum: N 794, N T21
¤ N T21 = N 794 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A129 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1325 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

hoskulr a

Hôskuldr á.

Oversatt til norsk blir det "Hoskuld eier".

Oversatt til norsk blir det "Hoskuld eier".

English: "Hôskuldr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N T19, N 792
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-21749)
¤ N T19 = N 792 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A130 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1275-1325 og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

nt=(n)rmnt=n þly(s)
(a=n) n

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-22559)
¤ Tidligere signum: N 867.
¤ N 867 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A131 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1275-1325 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

÷ þora : a mik : ok ho^n
g(e)rþi mik ---
(m)

Þóra á mik ok hon gerði mik. ... ...

Oversatt til norsk blir det "Tora eier meg og hun gjorde meg ...".

English: "Thora owns me and she made me. ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 803, N T30
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-22564)
¤ N-22564.
¤ N T30 = N 803 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A132 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på et trepinne.

Innskriften lyder:

(k)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 879
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-22767b)
¤ N 879 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A133 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

iluhi a

Illugi á.

Oversatt til norsk blir det "Illugi eier".

English: "Illugi owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 793, N T20
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-22970)
¤ N T20 = N 793 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A134 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

antres a mik

Andrés á mik.

Oversatt til norsk blir det "Andres eier meg."

Engelsk: "Andrés owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 780, N T7
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-23173)
¤ N T7 = N 780 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A135 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

kunar ÷ a

Gunnarr á.

Oversatt til norsk blir det "Gunnar eier".

English: "Gunnarr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 788, N T15
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-23177)
¤ N T15 = N 788 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A136 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en trepinne.

Innskriften lyder:

þo=r(þ)

Þórðr/Þórr

Oversatt til norsk blir det "Tord/Tor".

English: "Thord/Thor"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 805, N T32
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-23247)
¤ N T32 = N 805 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A137 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en pinne.

Innskriften lyder:

k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 880
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-23249)
¤ N 880 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A138 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

halr * a

Hallr á.

Oversatt til norsk blir det "Hall eier".

English: "Hallr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 790, N T17
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-23450)
¤ (N T17 = N 790 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).

N A139 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

iorn fuþor----astblmeø (e)hane
fuþorkhniaslblmeø

Jórunn/Ôrn fuþor[khn]iastblmeø Hani fuþorkhniastblmeø

Norsk: "Jorunn/Ørn fuþor[khn]iastblmeø Hani fuþorkhniastblmeø".

Engelsk: "Jórunn/Ôrn fuþor[khn]iastblmeø Hani fuþorkhniastblmeø"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 813, N T40
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-25335)
¤ N T40 = N 813 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A140 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

kroa=l * * þ * *
kkþþrraaan=n *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 868
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-25366)
¤ N 868 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A141 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på et treskaft.

Innskriften lyder:

m(o)...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 856
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-25735)
¤ N 856 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A142 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en trepinne.

Innskriften lyder:

sa skYli : runar : rista : ir (r)a (u)(i)l :
(c)unni : þat= =uirr : mo=rgum : ma=nni : at
so

Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel kunni. Þat verðr môrgum manni, at ....

Norsk: "Den skulle riste runer som kan råde dem vel. Det hender for mange menn, at .... (?) "

English: "He should carve runes who can understand(?) them well; it happens to many a man, that ...(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 829, N T57
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-25803)
¤ N T57 = N 829 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A143 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en skøyte (islegger) av ben.

Innskriften lyder:

iiþi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 873
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-25804)
¤ N 873 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A144 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

×
þ(o)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 800
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-25914
¤ N T27 = N 800 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A145 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en trepinne.

Innskriften lyder:

spyr actriþi h-...
--- act -

Spyr Ástríði ... ... ást ...

Norsk: "Spør Astrid .... ... kjærlig ..."

English: "Ask ... ... love ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 833, N T61
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-25959)
¤ N T61 = N 833 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A146 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en pilspiss av tre.

Innskriften lyder:

krekores

Gregores

Norsk: "Gregores".

Engelsk: "Gregores"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 806, N T33
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26118)
¤ N T33 = N 806 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A147 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

ari a

Ari á.

Oversatt til norsk blir det "Ari eier".

English: "Ari owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 781, N T8
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26151)
¤ N T8 = N 781 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A148 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

ærligr a

Erlingr á.

Oversatt til norsk blir det "Erlingr eier".

English: "Erling owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 787, N T14
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26167)
¤ N T14 = N 787 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A149 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

klaso...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 854
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26357)
¤ N 854 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A150 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1275-1325 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

illt er mer nu * iYar * goþa : kuþ : bø-(-) : þ(e)r * -
ek * hugi : at * firir * se komet * o=pt * (r)(o)-(-)(t)(a)(o)(l)-f(s)d-

Illt er mér nú, Ívarr, góða, Guð bø ... ... Ek hugi at fyrir sé komit opt ...

Norsk: "Ille går det nå, Ivar, angående vennskap/inntekter. Gode bønner(?).... Jeg tror det ??? ofte står i ???s vei"

English: "I am in a bad way now, Ívarr, concerning friendship/earnings. God prayer(?) ... ... I think that ??? often stands in ...'s way."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 834, N T62
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26365)
¤ N T62 = N 834 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A151 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet og er risset på en håndtak til et tresverd. Det er også ristet runeliknende tegn.

Innskriften lyder:

u=n u

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26379)
¤ Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A152 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1225 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

barþr a

ha=llkrimsso=nr

Bárðr á. Hallgrímssonr.

Oversatt til norsk blir det "Bård eier. Hallgrimsson."

English: "Bård owns, Hallgrimsson."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 784, N T11
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26714)
¤ N T11 = N 784 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A153 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1225 og er ristet på en runekjevle. Innskriften er en palindrom, sator-inskrift.

Innskriften lyder:

... ...po tnþt opera rotas

[sator are]po tenet opera rotas

s a t o r
a r e p o
t e n e t
o p e r a
r o t a s

Dette er "djevelens firkant" palidrom.

English: "Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas (= from the 'Devil's Square' palindrome)."

Et annet og lignende palindrom er:

S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 820, N T47
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-26747)
¤ N T47 = N 820 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A154 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på et trekors.

Innskriften lyder:

÷a÷g÷a=l÷a ÷
a÷glal a=gla ÷

AGLA AGLA AGLA

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!

English: "Agla ... ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord) Agla Agla "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 821, N T48
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-27122)
¤ N T48 = N 821 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A155 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en spinnehjul av tre.

Innskriften lyder:

fifafufofyfi

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 823, N T50
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-27544)
¤ N T50 = N 823 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A156 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år1150-1200 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

kina : ræist runar þesa=r : friakoælt
× fþuorkhniactbmly × lio(n)a
þat er mônôþruo=rmônôþrti

Ginna reist rúnar þessar ... "fþuorkhniactbmly" ... Þat er ...
Oversatt til norsk blir det "Ginna skrev disse runer ... fþuorkhniactbmly ... Det er ..."

English: "Ginna/Gína carved these runes. ... fþuorkhniactbmly. That is ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 815, N T42
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-27723)
¤ N T42 = N 815 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Henrik Williams, Till tolkningen av personnamnet kina, Blandade runstudier 3, (Runrön 18), Uppsala 2004.

N A157 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på et blykors.

Innskriften lyder:

÷3 a=gla ÷3 a=gla ÷3
÷3 a=gla ÷3 a=gla ÷2
÷3 --(a)=(r)iu(f)(a)=(u)(a)l(a) + (e)l ÷3
÷2 (a)gla ÷2÷3 --(a)ia=gios

AGLA AGLA AGLA AGLA ... ... AGLA ...
Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!

English: "Agla Agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord) Agla Agla ... Agla ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 822, N T49
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-28109)
¤ N T49 = N 822 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A158 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

a
kuna=r a

... Gunnarr á.

Oversatt til norsk blir det "... Gunnar eier".

English: "... Gunnar owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 789, N T16
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-28877)
¤ N T16 = N 789 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A159 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

a=rni a

Árni á.

Oversatt til norsk blir det "Arni eier".

English: "Arni owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 783, N T10
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-29076)
¤ N T10 = N 783 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A160 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

(t)(u)rfi auk burkr

Torfi ok Bôrkr.

Oversatt til norsk blir det "Torfi og Børk".

English: "Thorfi and Bork"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 798, N T25
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-29077)
¤ N T25 = N 798 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A161 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1200 og er ristet på en pilespiss av tre.

Innskriften lyder:

s(e)kr min

Sigr minn.

Norsk: "Seieren min"

English: "My victory"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 846
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-29151)
¤ N 846 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A162 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

(æ)(r)i sa (e)a (e)r i sa sa sik sa sa (e)r i sa sa
ælæt=r ræit= =runa=r þ(e)sa=r : (m)ah(i)it(r)

... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).

Norsk: ".... ... Erlend skrev disse runer, skolelærer(?)"

English: " ... Erlendr(?) wrote these runes, magister(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 825, N T53
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-29251)
¤ N T53 = N 825 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A163 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

hrifla a

Hrifla á.

Oversatt til norsk blir det "Rifla eier".

English: "Rifla owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 791, N T18
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-29324)
¤ N T18 = N 791 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A164 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

þiuþar ÷ a

Þjóðarr á.

Oversatt til norsk blir det "Thjodar eier".

English: "Tjodar owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 799, N T27
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-29918)
¤ N T27 = N 799 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A165 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en skrin av tre.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmly

fuþorkhniastbmly

Dvs. en fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 808, N T35
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-30468)
¤ N T35 = N 808 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A166 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1100-1150 og er ristet på en nøkkel av tre.

Innskriften lyder:

l(y)kil s(k)

s(k)

Lykill ... ...

Norsk: "Nøkkel ... ..."

English: "Key ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 850
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-30690)
¤ N 850 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A167 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1100-1150 og er ristet på en stykke av valben.

Innskriften lyder:

þo

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 855
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-30844)
¤ N 855 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A168 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

a barþr sihurþarsonr

Á Bárðr Sigurðarsonr.

Norsk: "Hagbard Sigurdsson eier".

English: "Hagbard Sigurdsson owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 785, N T12
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-31162)
¤ N T12 = N 785 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A169 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1100-1150 og er ristet på en fragment av runekjevle.

Innskriften lyder:

iuar : ræist : runar : þæsar : her : ero : þaer : uer : uaromn þorstæin-

Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) Þorsteinn/Þorsteins

Norsk: "Ivar ristet disse runer. Her er de ... vår Torstein/Torsteins..."

English: "Ivar carved these runes. Here they are ... our Thorstein/Thorsteins.."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 826, N T54
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-31495)
¤ N T54 = N 826 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A170 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1200 og er ristet på et trebit.

Innskriften lyder:

lutr

hlutr

Norsk: "amulett"

English: "amulet"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 847
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-31496)
¤ N 847 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A171 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet og er ristet på et beslag av ben.

Innskriften lyder:

...æcur

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 853
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-32000)
¤ N 853 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A172 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet og er ristet på et beslag av tre.

Innskriften lyder:

iurlurukiaikuaitu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 864
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-32395)
¤ N 864 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A173 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1200 ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

bater * nuster * kui es in seli : santibisetur
suæen : ouþunar : sunr : ræist : r`u´nar : þesar
fuþorkh

Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur Sveinn Auðunar sonr reist rúnar þessar. fuþorkh[nias]

Norsk: "Fader vår du som er i himmelen, helliget være. Svein Audunarsøn riset disse runer. fuþorkhnias"

English: "Our Father who art in heaven, hallowed be. Sveinn Auðun's son carved these runes. fuþorkhnias"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 816
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-32836)
¤ N 816 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A174 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til mellom siste del av 900-tallet til 1100-tallet og er ristet på et trestykke som ligner et knivblad.

Innskriften lyder:

þ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N 881
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-32965)
¤ N 881 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A175 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1050-1100 og er ristet på et trebit.

Innskriften lyder:

...-lt * es * uer * ...

... er vér ...

Norsk: "... som vi".

Engelsk: ".... as us".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 844, N T72
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-33456)
¤ N T72 = N 844 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A176 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til fra siste del av 1000-tallet til siste del av 1100-tallet og er risset på en kjepp av tre.

Innskriften lyder:

ku- : n * ---(i)i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 863
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010) Placering: Vitenskapsmuseet, NTNU (N-34071)
¤ N 863 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A177 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er ristet på en flat trebit og er datert til middelalder (1500-tallet ?). Oppbevares på Vitenskapsmuseet, NTNU (N-37065).

Innskriften lyder:

...as tbmly

[futhork hni]as tbmly

Dvs en futhork-innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 810
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-37065) N 810 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A178 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til melleom siste del av 900-tallet midten av 1000-tallet og er risset på en runekjevle.

Innskriften lyder:

-h(a)lki(a)---
----(h) : krimr
--n : þurkrimr ÷ kuþmutr ÷ suin ÷

... ... Grímr ... Þorgrímr, Guðmundr, Sveinn

Norsk: "... ... Grim ... Torgrim, Gudmund, Svein"

English: ... ... Grim ... Thorgrim, Gudmund, Svein"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 807
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-37328)
¤ N 807 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Hagland, J.R, Two Scripts in an Evolving Urban Setting. The Case of Medieval Nidaros Once Again, Futhark 1, 2010.

N A179 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1050-1100 og er ristet på en kam av ben.

Innskriften lyder:

kirir a

Gyríðr(?) á.

Oversatt til norsk blir det "Gyrid eier".

English: "Gyrid owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 804, N T31
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-37425)
¤ N T31 = N 804 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A180 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

(×) irik : ak : iui : kumukis-irl(t)il ×
× (r)-(u) : i(r)(n)uhi------(r)uar(n)(i)sr

Eirík ok ... ... ... ...

Oversatt til norsk blir det "Eirik og ... ... ... ..."

English: "Eric and ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 865
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-37974)
¤ N 865 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A181 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er ristet på en fragment av treskaft.

Innskriften lyder:

-(i)rþ(e)unana

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 845, N T73
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-37975)
¤ N T73 = N 845 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A182 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

...ifr : lota : ahtuaþr : bryþn-
...(i) : fiortif : iohanko-...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 869
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-38150)
¤ N 869 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A183 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til slutten av 900-tallet - midten av 1000-tallet og er risset på en sverdsslire av lær.

Innskriften lyder:

skraþi

Skráði(?)

Norsk: "Den som sårer, skjærer opp".

Engelsk: "The one who hurts / cuts"(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 851
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-38298)
¤ N 851 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A184 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

kari : kral : s(r)fuyu (×)
× uras(t)anrþaanik

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 866
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-38509)
¤ N 866 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A185 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet eller begynnelsen av 1100-tallet og er ristet på en høvel. Kun runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-39374)
¤ Kapittel X i manus till NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A186 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til mellom siste del av 900-tallet til midten av 1000-tallet og er risset på en runekjevle.

Innskriften lyder:

(e)na=r(k)--r(s) * (s)(n)--(l)(t)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 870
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-39592)
¤ N 870 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A187 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til mellom siste del av 900-tallet til midten av 1000-tallet og er risset på et dyrehode av tre.

Innskriften lyder:

þurkair (r)a(i)s(t)

Þorgeirr reist.

Oversatt til norsk blir det "Torgeir skrev".

English: "Thorgeir carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 830, N T58
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-40930
¤ N T58 = N 830 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A188 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

ia=urusalem nekoe kon(k)(r)idit=ur ino=riu=m a=m=e=n

Innskriften er skrevt på latin: Jerusalem neque congreditur/concreditur, inorium(?), amen.

Norsk: "Jerusalem! Ikke engang i låven / til loftet samles det / er det innrømmet (?). Amen.".

English: "Jerusalem! Not even in the barn / to the attic does it congregate / is it admitted(?). Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 836, N T64
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-52709)
¤ N T64 = N 836 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ James Knirk, Runic Inscriptions Containing Latin in Norway, Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Abhandlungen des vierten internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995, In Zusammenarbeit mit Sean Nowak hrsg. von Klaus Düwel, 1998, Berlin-New York, (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 15.) side 476-507.

N A189 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på et tresverd.

Innskriften lyder:

fuþor
iuar a suirþ

fuþor[k] Ívarr/Jóarr á sverð.

Oversatt til norsk blir det første ætt av futharken og "Ivar/Joar eier sverdet."

English: "fuþork Ivar/Joar owns the sword."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 817, N T44
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-56920)
¤ N T44 = N 817 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A190 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1200, men arkeologisk datert til år 1000-1050 og er ristet på en flat trepinne.

Innskriften lyder:

il(i)r : men : æro : þeir : er a:mela
os

Illir menn eru þeir er ámæla óss.

Norsk: "Onde menn er de som snakker deretter ...."

English: "Evil men are they who speak thereupon. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 837, N T65
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010) Placering: Vitenskapsmuseet, NTNU (N-57185)
¤ N T65 = N 837 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A191 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en flat pinne.

Innskriften lyder:

kkk * kk * kkkk * k

??? eller kanskje 3/2 + 4/1(?), dvs. en b-rune og en o-rune(?).

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 877
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-58119)
¤ N 877 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A192 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en vevskje av valben.

Innskriften lyder:

- × -þu(u) × þ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 872
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-58258)
¤ N 872 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A223 - ERKEBISPEGARDEN, TRONDHEIM
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en stav av klebersten.

Innskriften lyder:

-(r) * asck * ga
-(t)bua * ui
-a * læggia
-- * man * ok
--ota * glæþ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N 888 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Tidligere signum: N 888
¤ Koordinater: (63.4261 ; 10.3956)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (T-21950)

N A239 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til 1100- eller 1200-tallet og er ristet på en nål av ben.

Innskriften lyder:

-ks

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-28957)
¤ N 858 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Tidligere signum: N858

N A240 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1050-1100 og er ristet på et treslå.

Innskriften lyder:

× uintau(g)a ÷ a=lokaþ s þita ×
uitauki * loka-

Vindauga álokað(?) [e]r þetta. Vindauga loka[ð].

Norsk: "Vinduet ''alokaþs'' dette vindu lukket."

English: "Window ''alokaþs'' this window closed."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-33434)
¤ N 835 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Tidligere signum: N 835

N A241 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en skjedformet trebit.

Innskriften lyder:

sn

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 871
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-58743)
¤ N 871 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.


N A242 FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en trebit.

Innskriften lyder:

ip{C}
{XPC}

ep[is]c[opus](?) C[h]r[isto]s

Teksten er på latin.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (N T52 = Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N T52
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-59083).
¤ (Er utelatt i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014)


N A243 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

lat mik s(o)fa i nad * a(t) ...

Lát mik sofa í náð, at ...

Norsk: "La meg sove i nåde, ..."

English: "Let me sleep in grace, ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N T66, N 838
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-76075)
¤ N T66 = N 838 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A244 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på en runekjevle.

Innskriften lyder:

fuþorkhni(a)stmly

fuþorkhniast[b]mly

Dvs. en fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 809, Nt36
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-76464)
¤ N T36 = N 809 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A245 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet eller 1200-tallet og er risset på en tynn treplatte.

Innskriften lyder:

iuuku---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77113)
¤ Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A246 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

þorkisl a

Þorgísl á.

Norsk: "Torgisle eier".

English: "Thorgísl owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 801, N T28
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77135)
¤ N T28 = N 801 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A247 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet eller 1200-tallet og er risset på et trepinne. Kun runliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77338)
¤ Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A248 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

þorer a ÷ miserere min
Þórir á. Miserere mín.

Norsk: "Torir eier. Vis meg hensyn."

English: "Thorir owns. Take pity on me!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 802, N T29
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77589)
¤ N T29 = N 802 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A249 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en korsformet merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

urmr a sek

Ormr á sekk.

Norsk: "Orm eier sekken"

English: "Orm owns the sack."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 796, N T23
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77590)
¤ N T23 = N 796 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A250 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en korsformet merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

brantr a

Brandr á.

Oversatt til norsk blir det "Brand eier".

English: "Brand owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 786, N T13
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77605)
¤ N T13 = N 786 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A251 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en merkelapp av tre.

Innskriften lyder:

ufæikr a

Ófeigr á.

Oversatt til norsk blir det "Ofeig eier".

English: "Ofeig owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 795, N T22
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77606)
¤ N T22 = N 795 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A252 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er ristet på en skjeskaft av tre.

Innskriften lyder:

--(n)iþ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Alternativt signum: N 852
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-78383)
¤ N 852 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A253 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1225 og er ristet på en diptykon (skrivetavle).

Innskriften lyder:

(y)isa-rs

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 875
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-58120)
¤ N 875 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A254 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet eller 1200-tallet og er ristet på en diptykon (skrivetavle). Det er spor av runer under vokslaget.

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-59338)
¤ Omtalt i manus med N 875 i NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A255 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til 1100-1200-tallet og er ristet på en firkantet trepinne.

Innskriften lyder:

(n)nuun : in : (n)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-77614)
¤ (Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A256 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet og er ristet på en nål av tre.

Innskriften lyder:

urna : þoisar
unt ÷ rist

... þessar(?) ... reist.

Norsk: "... disse(?) ... skrev."

English: "... these(?) ... carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 859
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Placering: Vitenskapsmuseet, NTNU (N-78941)
¤ N 859 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A257 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet og er ristet på en nål av tre.

Innskriften lyder:

(t)iua * a=uaft

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 860
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-78942)
¤ N 860 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A258 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet og er ristet på en nål av tre.

Innskriften lyder:

× una ek * mhiu * en beþr *

* en beþr

Unna ek meyju(?) enn betr. Enn betr.

Norsk: "Jeg elsker møyen enda bedere. Enda bedere."

English: "I love the maiden even better! Even better. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N 861
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-78943)
¤ N 861 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A270 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
En stol av et strengeinstrument (5,3 x 2,7 - 3,8 x 0,6 - 1 cm) har følgende runeinnskrift:

trondheim-bib-a270

ruhta

*Rótta

Norsk: "rotta" (dvs et navn på et musikkinstrument).

English: "type of stringed instrument"

Det er snakk om et musikkinstrument.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N 848
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-87523)
¤ N 848 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 7.

N A271 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Et eiermerke av tre (7,1 x 1,8 x 1 cm) datert til 1100-1125 har følgende innskrift:

trondheim-bib-a271

sikmuntrsæk / þena

Sigmundr á sekk þenna

Norsk: "Sigmund eier denne sekken".

English: "Sigmund owns this sack."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N 797, N T24
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-91694)
¤ N T24 = N 797 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 7.

N A272 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1050-1150 og er ristet på et benstykke.

Innskriften lyder:

trondheim-bib-a272

isisa : isisa

???

Innskriften kan være en trylleformel.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 824, N T51
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93495)
¤ N T51 = N 824 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 7.

N A273 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
En trestokk (100 x 22,5 x 10,5 cm) datert til mellom år 1150 og 1200, har følgende runeinnskrift:

trondheim-bib-a273
æukilristirunarþissar

Auðkell risti runar þessar

Norsk: "Audkell(?) ristet disse runene".

English: "Audkell carved these runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N 827, N T55
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-92238)
¤ N T55 = N 827 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 7.

N A274 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet eller begynnelsen av 1100-tallet og er risset på en runekjevle. Kun runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ : Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93231)
¤ (Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 7.

N A275 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1200 og er ristet på en glimmerskive.

Innskriften lyder:

fþr

"f[u]þ[o]r[k]"

Dvs. en forvansket fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 812, N T39
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93494)
¤ N T39 = N 812 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 7.

N A276 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet eller begynnelsen av 1100-tallet og er ristet på et trebit. Kun runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93649)
¤ Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 7.

N A277 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet eller begynnelsen av 1100-tallet og er ristet på en trebit. Kun runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93773
¤ (Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 8.

N A278 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til mellom siste del av 900-tallet til midten av 1000-tallet og er risset på en tregjenstand med ornament.

Innskriften lyder:

(l)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 883
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93775)
¤ N 883 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 8.

N A279 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1150-1200 og er ristet på en byggningsstokk.

Innskriften lyder:

× --- (:) (k)us : mik mir ir ...

... kyss mik. Mér er ...

Norsk: "... kyss meg. meg er ..."

English: "... kiss me. Me is ..."

eller

× ---kus : mik * m(e)rir

... mik meirir

Norsk: "... meg mer."

English: "... me more."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 843, N T71
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-93816)
¤ N T71 = N 843 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 8.

N A280 - TRONDHEIM, FOLKEBIBLOTEKSTOMTA, SØR-TRØNDELAG
En beinnål (7,6 x 1,7 [hodet] - 0,6 x 0,6 cm), antakelig til nålebinding, har dekor på en side og på den andre siden er følgende runeinnskrift:

trondheim-bib-a280

airikr:kerþ isbuti:a:hafi

Eirikr gerði spítu á hafi

Norsk: "Eirik gjorde nålen på havet".

English: "Eirik made the needle at sea."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 839
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-94415)
¤ Nytt om Runer 1986, side 8.

¤ N 839 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A281 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til mellom siste del av 900-tallet og midten av 1100-tallet og er risset på et runeben av ku.

Innskriften lyder:

rif raþ i l far auk rist nok huast

Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.

Norsk: "Etter at sidebenet er tydet, far og riss skarpt nok"

Engelsk: "After the rib is interpreted, go and write sharp enough"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 832, N T60
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-94416)
¤ N T60 = N 832 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 8.

N A282 - TRONDHEIM, FOLKEBIBLOTEKSTOMTA, SØR-TRØNDELAG
Et beinstykke (10,6 x 1,1 - 1,9 x 0,6 cm) datert til 1000-tallet har følgende innskrift:

trondheim-bib-a282

ek an ikeu uel

Ek ann ekkju vel(?), dvs. "Jeg elsker enka vel".

Norsk: "Jeg elsker enka vel".

English: "I love the widow well."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 840
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010) Placering: Vitenskapsmuseet, NTNU (N-95829)
¤ N 840 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 8.

N A283 - TRONDHEIM, FOLKEBIBLOTEKSTOMTA, SØR-TRØNDELAG
Et bein i to bruddstykker som passer i sammen (17,4 x 3 x 0,7 cm) har to runeinnskrifter. Den første lyder:

trondheim-bib-a283

sa:ristisaatsumarlakantakhru[-

Sá risti, sá át(?), sumarlangan dag; hru[-

Norsk: "Den ristet som åt (kjøttet av beinet) en sommerlang dag; hru[-". (NB! Beinet er ikke fra en vær = hrútr).

English: "He carved ... summer ..."

Den andre runeinnskriften lyder:

trondheim-bib-a283b

uksiauitame.

Oxsi á vit ame[n].

Norsk: "Okse er ved medvit amen!"

English: "Oxsi is conscious, amen!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 831, N T59
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-96784)
¤ T59 = N 831 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 8.

N A294 - TRONDHEIM, FOLKEBIBLOTEKSTOMTA, SØR-TRØNDELAG
Under utgravningene på folkebibilotektomta i Trondheim 1974-85, midt i middelalderbyen Nidaros, ble det totalt funnet ca. 95 runegjenstander.
Et trestykke (3,1 x 3,8 x 1,2 cm) med kvistruner, datert til år 1050 - 1100, inneholder følgende lønnruneinnskrift:

trondheim-bib-a294

Runene kan i følge Hagland leses slik: (3)/2, 1/4, (3)/1, (3)/5, (3)/5, (2)/3, (2)/5,( 1)/1, (2)/(3), ??

Dvs. x ulfrristi [-

På norrønt kan dette leses Ulfr risti [-

Norsk: "Ulf ristet [- ".

English: "Ulfr carved ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 828, N T56
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-94621)
¤ T56 = N 828 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1986, side 9.

N A298 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på ben. I-runen er stungen med en ring.

Innskriften lyder:

æieþin (k)...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer 4 1989.
¤ N 862 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Tidligere signum: N 862
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-79145)

N A302 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på et trestykke.

Innskriften lyder:

(a)=gætir

ágætir/gætir.

Norsk: "berømthed / beskytter / han beskytter".

Engelsk: "famous /protector / he protects"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 849
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-29570)
¤ N 849 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 4 1989, s. 7.

N A303 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1225-1275 og er ristet på et treskaft til en kniv. Knivskaftet ble først omtalt i Nytt om runer 4 (1989), og omtalen der ble delvis rettet opp i Nytt om runer 7 (1992). James E. Knirk (Nytt om runer 8 1993, s. 23) mener en riktigere lesemåte vil være fuþork

Innskriften lyder:

-u(þ)(o)(r)(k)

"[f]uþork"

Dvs. en fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-52445)
¤ T38 = N 811 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 4 1989, s. 7.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992.

N A304 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til år 1175-1275 og er ristet på en målestokk.

Innskriften lyder:

iiii iii ii i kkk kkkkkkkk kkk k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 878
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-23252)
¤ N 878 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 4 1989, s. 8.

N A327 - KJØPMANNSGATEN, TRONDHEIM
Innskriften er datert til 1200-tallet eller noe eldre og er ristet på en runepinne.

Innskriften lyder:

kank : hrapn * nar (h)-...
(m)- ÷ no(þ) : matit

Kann'k hrafn/Hrafn nár ... ... ... mátit

Norsk: "Jeg kjenner Ravn/Ravnen krop/nå ... ... kunne ikke"

English: "I know Hrafn/the raven corpse/reach ... ... ... couldn't."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 842
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-114410)
¤ N 842 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992, s. 11.

N A328 - FOLKEBIBLIOTEKSTOMTA, TRONDHEIM
Innskriften er datert til 1200-tallet eller noe eldre og er ristet på en trepinne.

Innskriften lyder:

kirstr hio

Kristr/Gestr hjó.

Norsk: "Krist/Gest hogg"

English: "Christ/Gestr cut."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 841, N T69
¤ Koordinater: (63.4305 ; 10.4010)
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-114423)
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992, s. 11.
¤ T69 = N 841 i manus til NIyR av J.R. Hagland.

N A333 - TRONDHEIM, KJØPMANNSGATA, SØR-TRØNDELAG
En tilspikket trepinne som ble funnet under utgravninger i Kjøpmannsgata er bevart i 4 biter som passer sammen. (Samlet lengde 48,8 cm.) Den 10,6 cm lange innskriften må deles i to, da runene er ristet i motsatte retninger bort fra samme begynnelsessted. De to innskriftene behøver ikke å henge sammen og det kan være at det er to forskjellige ristere som har ristet runer på samme pinne.

Innskrift 1a består av de 5 første runene og innskrift 1b består av de 17 siste. En foreløpig datering er satt til 1300-tallet.

Runekjepp fra Kjøpmannsgata
1a)11 kloba
1b)11 bræstotirbylarþer

Innskrift 1b kan tolkes prestdóttir byrla þér,

Dvs. "prestedatter skjenker deg".

Hva innskrift 1a ,kloba, skal bety er imidlertid ikke helt sikkert, men dersom de to innskriftene skal gi mening kan det være et navn, eventuelt et tilnavn, som for eks. "Gloppa" eller "*Kloppa". (jrf. E. H. Linds Norsk-isländska personbinamn, Uppsala 1920-21.)

Jan Ragnar Haglund leser derimot innskrift 1a som kliba og setter innskriften i forbindelse med et mulig kvinnenavn "Glibba/Kleppa". Innskriften kan fortelle at prestedatteren skjenket øl, men siden byrla også brukes i religiøs sammenheng, er det et åpent spørsmål hva prestedatteren skjenket.

Det er også rester etter noen runer på bruddstykke 2, nedenfor ba i innskrift 1a. Det kan stå æþs, og ser ut til å være del av en innskrift 2 som delvis er blitt spikket av.

English: "Gloppa/Kloppa. Priest-daughter pour out for you. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 885
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-201149)
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 1994, s. 21.
¤ N 885 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A334 - TRONDHEIM, KJØPMANNSGATA, SØR-TRØNDELAG
På et endestykke til en kam av reinsdyrhorn har den ene skinnen som holder tindplatene sammen følgende runeinnskrift:
kamfragment fra Kjøpmannsgata

bæþi??

Det står sannsynligvis bæði, dvs. "begge", men hvilken sammenheng dette skal settes inn i er uråd å si.

English: "both(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 886
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-202419)
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 1994, s. 22.
¤ N 886 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A336 - TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til ca år 1065-1080 og er ristet på en mynt.

Innskriften lyder:

uininiu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 884
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-33909)
¤ Nytt om Runer 1995.
¤ N 884 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A337 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet en påle. Innskriften ble funnet i 1992.

Innskriften lyder:

i?

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 1995.
¤ N 893 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Tidligere signum: N 893
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N A338 - ERKEBISPEGÅRDEN, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en bygningssten.

Innskriften lyder:

f-(b)o--

"fuþo[rk]"

Dvs. en fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N 889 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1995.
¤ Tidligere signum: N 889
¤ Koordinater: (63.4261 ; 10.3956)

N A339 - ERKEBISPEGÅRDEN, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en bygningssten.

Innskriften lyder:

ko

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 1995.
¤ N 890 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Tidligere signum: N 890
¤ Koordinater: (63.4261 ; 10.3956)

N A340 - ERKEBISPEGÅRDEN, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en bygningssten.

Innskriften lyder:

a=(þ)þþa

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 1995.
¤ N 891 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Tidligere signum: N 891
¤ Koordinater: (63.4261 ; 10.3956)

N A341 - KJØPMANNSGATA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en gjenstand av bly. Funnet i 1994.

Innskriften lyder:

(y)-a(o)a

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: N 887

¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-205499)
¤ Nytt om Runer 1995.
¤ N 887 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A342 - KJØPMANNSGATA, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er ristet på en flat trepinne som er tilskåret i begge ender. Trepinnen er 77 mm lang, 14-16 mm bred og 5 mm tykk.
Det er runeliknende tegn på den ene bredsiden. Gjenstanden ble funnet i 1994, felt 93/2, lag 6461, og er arkeologisk tidfestet til tiden mellom ca. år 1150 og 1250.

??????????

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kapitel X i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.
¤ Nytt om Runer 1995.
¤ Vitenskapsmuseet, NTNU (N-205581)

N 461 - TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben. Oppbevares på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 6430).

Innskriften lyder:

unak mæy(i)u -----latre oælens fulku i fæsta ha(f)þe

Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).

Det er vanskelig å få noe fornuftig ut av denne innskriften, men den kan kanskje tolkes: "Jeg elsket den arrogante konen .. hadde vedlikehold, reparasjon, forsvar i sikkerhed/forpliktelse.(?)"

English: "I loved the arrogant maiden ... had(?) maintenance(?) in pledge(?) "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 26.

N 462 - TRONDHEIM, KONGENS GATE, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på en kam av ben eller horn, og er en av de 57 kammene av bein eller horn som ble funnet under utgravninger på tomta til den nye Frimurerlogebygningen ved siden av Norges Bank i Kongens gate. Oppbevares på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 5726).

Innskriften lyder:

Kam med runer

liut--(r) : ouk : iohan : erusk : uinir

Ljót[gei]rr ok Jóhan erusk vinir.

Oversatt til norsk blir det "Ljotgeir(?) og Johan er venner med hverandre".

Navnet Jóhan (Jón) kom i bruk både på Island og Norge på 1000-tallet, slik at innskriften kan være så gammel som fra 1100. Selv om runeteksten ikke er typisk i formen som jærtegn, kan kammen tenkes å være ment som et bevismiddel som ledsaget den ene i en budsending.

English: "Ljótgeirr and Jóhan are friends with each other. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 30.

N 463 - TRONDHEIM, KJØPMANNSGATA, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et tilformet stykke tre - kanskje et håndtak - som ble funnet ved kloakkgraving. Oppbevares på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 11208).

Innskriften lyder:

runer

fuþork hnias tbml-

fuþork hnias tbmly

Dette er fuþorken, men den siste runen er bare en stav uten kvister, noe som kan tyde på at innskriften ikke er fullført. Det skal i alle fall ikke være noen i-rune sist i runerekka.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 32.

N 464 - TRONDHEIM, KONGENS GATE, SØR-TRØNDELAGInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trestykke. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 5750).

Innskriften lyder:

runer

krimr : a

Grímr á.

Oversatt til norsk blir det "Grim eier".

English: "Grímr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 32.
¤ Bilde av trestykket med runeinnskrift.

N 465 - TRONDHEIM, KONGENS GATE, SØR-TRØNDELAGInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på et treskål. Oppbevares på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 6244).

Innskriften lyder:

runer

b(i)rn

Bjôrn

Sannsynligvis er det uteglemt en o-rune i innskriften, og ut i fra denne forutsetning kan innskriften tolkes som mannsnavnet Björn.

English: "Bjørn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 32.
¤ Bilde av treskålen.

N 466 - TRONDHEIM, ERKEBISPEGÅRDEN, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på En liten trepinne av furu. Oppbevares på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 15739).

Innskriften lyder:

runeinnskrift

fuþork hnias lbm--

fuþork hnias tbm[ly]

Dette er fuþorken, men legg merke til at t-runen har kvisten på høyre side. Normalt skulle den ha vært på venstre side.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 33.

N 467 - TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
En filklo av horn med en runeinnskrift ble funnet under ombygging av brolegningen. En filklo er et redskap som nærmest fungerer som en skrustikke, og er et kjent redskap fra byfunn fra middelalderen, men også fra vikingtiden. Oppbevares på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 15821).

Innskriften lyder:

runer

ik ' fan ÷ knif(p) '

Ek fann kníf.

Innskriften er vanskelig å forstå på annen måte - siden den er ristet på en filklo, no. klolmbr - enn at ek (jeg) må henspeile på filkloen, og da vil runeteksten kunne oversettes "Jeg (dvs. filkloen) fant kniv".

English: "I found the knife. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 34.

N 468 - TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAGInnskriften er datert til middelalderen og er ristet på en kam av horn. Oppbevares på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 16564).

Innskriften lyder:

asa

Ása

Oversatt til norsk blir det "Åsa".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 35.
¤ Bilde av kammen med runeinnskrift.

N T1 (N A111) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til første halvdel av 1000-tallet og er ristet på en kam av reinshorn.

Innskriften lyder:

kambr : kuþr uasi a
ifr a

Kambr góðr vási á. Ívarr á.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N T1 = N 774 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N T2 (N A114) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

-ilium
(f)/?

þiljum/viljum ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N T5 = N 775 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N T3 (N A110) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

is ur ar : ræiþ rais...

Íss, úr, ár, reið(=Ívarr) reis[t].

Oversatt til norsk blir det "Is(-runen), ur(-runen), ar(-runen), reid(-runen) (=Ivar) skrev".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N T3 = N 776 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N T4 (N A109) - SØNDRE GATE 10, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

iæuyasrtin

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N T4 = N 777 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N T5 (N A108) - ERLING SKAKKES GATE 1B, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

iknuar

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ N-4552
¤ N T5 = N 778 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N T6 (N A112)- KONGENS GATE 2, TRONDHEIM, TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG
Innskriften er datert til 1200-1300-tallet og er ristet på klebersten.

Innskriften lyder:

...-(u)--...(h)a ÷ a kapalæin

... á kapalein/kapaleinn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ T6 = N 779 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland.

N A8 - STORGATEN 30/32, TØNSBERG, VESTFOLDInnskriften er datert til middelalderen og er ristet gjenstand av tre.

Innskriften lyder:

+ akla +

AGLA

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet "Agla", som er satt sammen av den første bostaven av ordene på hebraisk i følgende setning:

"Attah Gibbôr Le’ôlam ’Adônay"

Norsk: "”Du er sterk i evighet, Herre.”

English: "Agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤
Bilde av runeinnskriften.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A8.
¤ www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kyss-meg/8_middelalderbyene.

N A39 - STORGATEN 47, TØNSBERG, VESTFOLD FYLKE
Innskriften er skrevet av tre eller flere personer etter tur. Spor av tidlgere innskrifter kan spores. Innskriftene som er datert til ca år 1250-1325, er ristet på et trestykke. Innskriften inneholder brudstykker av den magiske "kistil mistil osv"-formelen, som bla annet finnes som runeinnskrift i Boses saga, N 364 Borgund kirke osv. osv.

Innskriften lyder:

æilifr · uiri·uæhr · a mek · mit : stæin:grimr : ha^fum : mælt : ma^rt : o^kka^r imilli : firir : þa so^k : at ek : uil : nema : a^f þi : runa^r :
eaa^uo : knor : ek : spu:r þek : uilt · tu · gifta · mer · æina·þa · en · þa^r er : þisar mrthkiiiiissssstttttiiiiilllll ·
æ t þ f f s s a n t æ t þ f f s s a n t
: þa^u : ero : bæþe : i buþ : saman : kla^uua:kare : o^k : ko^na : uilia^lms : hæil^lþu : hæil^l · sæl · þu · þa
-------


Eilífr Virðivægr á mik. Vit Steingrímr hôfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sôk at ek vil nema af því rúnar.
... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, mistill/ristill/tistill/histill/kistill
e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu]
Þau eru bæði í búð saman Klaufa-Kári ok kona Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá.
...


Norsk: "Eilif hedersmann eier meg. Vi to, Steingrim og jeg, har snakket mye i sammen på grunn av at jeg .... skrin/kiste.
En to tre fire fem seks syv åtte ni ti eleve tolv tretten fjorten femten seksten søtten atten nitten tyve. De har begge losji sammen, Clumsy-Kári and Vilhjalms kone. Hail! Hail og god lykke til deg da! .... "


English: "Eilífr the Worthy owns me. We two, Steingrímr and I, have spoken much between ourselves for the reason that I want take/learn runes of it. ... ..., I ask you: do you want to marry me, one of these these: mistletoe, ploughshare, 'tistill', 'histill', casket.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
They are both lodging together, Clumsy-Kári and Vilhjalm's wife. Hail! Hail and good fortune to you then! ... "


Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ Koordinater: (59.26837 ; 10.40580)

N A47 - STORGATEN 47, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til ca år 1150 og er ristet på en karvestokk.

Innskriften lyder:

...uo...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A47.
¤ Koordinater: (59.26837 ; 10.40580)

N A50 - STORGATEN 47, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til ca år 1300-1350 og er ristet på en liten spillebrikke av tre.

Innskriften lyder:

l-þur

Lóðurr(?)

Det vil si et mannsnavn / That is a man's name.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A50.
¤ Koordinater: (59.26837 ; 10.40580)

N A59 - NEDRE LANGGATE 45, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1450-1550 og er ristet på et treplanke.

Innskriften lyder:

suanpora-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A59.
¤ Koordinater: (59.2675 ; 10.4050)


N A60 - NEDRE LANGGATE 45, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1375-1450 og er ristet på en grund treskål.

Innskriften lyder:

ø þo=rgæir

... Þorgeirr

Oversatt til norsk blir det "... Torgeir".

English: "... Thorgeir"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A60.
¤ Koordinater: (59.2675 ; 10.4050

N A63 - NEDRE LANGGATE 45, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1300-1375 og er ristet på et trebit.

Innskriften lyder:

aue maria gracia plena dominus tekum benedicta tu in mulieribus

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.

Runeinnskriften er skrevet på latin

Norsk: "Vær hilset Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner".

English: "Hail Mary, full of grace. The Lord is with Thee: blessed art Thou among women."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A63.
¤ www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kyss-meg/
¤ Koordinater: (59.2675 ; 10.4050)

N A64 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1300 og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

unas
øl ælæntr
þusi


Únáss ... Erlendr, Þursi(?).

Norsk: ”Unas”, ”øl Erlend Tusse”

English: "Unáss ... Erlend, Giant(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A64.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A65 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1300 og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

? "fuþoo"

... fuþo[rk](?)

Dvs. en fuþork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A65.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A66 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1300 og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

miiii

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A66.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A67 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1300 og er ristet på et runeben.

Innskriften lyder:

Ya^nba^lþm^mt

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A67.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A113 - NEDRE LANGGATE 45, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1300-1375 og er ristet på en bunden av trekar.

Innskriften lyder:

fu
a=n=n

fu[þork](?) ...

Norsk: "fuþork. Ann"

Engelsk: "fuþork. Ann"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin, Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo, side 175-187.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A113.
¤ Koordinater: (59.2675 ; 10.4050)

N A121 - NEDRE LANGGATE 18, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1300-1375 og er ristet på blyblekkamulett.

Innskriften lyder:

2 ka=þ(a=n=n)`n´a=þ`k´m`a´a=þ`k´a=þþ=þþnþa=þnp ÷
÷2 nkhpna=þa=þn(a=n=n)my`k´rp÷2n÷2
(y) + kr`k´a=þka=þþ=þþynhpnra

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kyss-meg/
¤ Koordinater: (59.26579 ; 10.40740)
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A121.

N A218 - NEDRE LANGGATE 18, TØNSBERG, VESTFOLDInnskriften er datert til år 1300-1375 og er ristet på en trebit.

Innskriften lyder:

asb(i)(o)n

Ásbjôrn

Oversatt til norsk blir det "Asbjørn"

English: "Asbjôrn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A218.
¤ Koordinater: (59.26579 ; 10.40740)

N A219 - BAGLERGATEN 2/4, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1250-1300 og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

ssþlrþnmrr(s)sræni(s)(s)k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A.
¤ Koordinater: (59.26907 ; 10.40743)
¤ www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kyss-meg/

N A220 - BAGLERGATEN 2/4, TØNSBERG, VESTFOLDInnskriften er datert til år 1250-1300 og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

-(i)s iuii-s

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A220.
¤ Koordinater: (59.26907 ; 10.40743)

N A221 - BAGLERGATEN 2/4, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1250 og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A221.
¤ Koordinater: (59.26907 ; 10.40743)

N A224 - KAMMEGATE 10, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1250-1300 og er ristet på et trebit og består av dårlig bevarte runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A224.
¤ Koordinater: (59.26907 ; 10.40743)

N A225 - NEDRE LANGGATE 41, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1300 og er ristet på et trebit.

Innskriften lyder:

cubiærn ÷ hn cahþ fyrct lhnknæ

Sigbjôrn(?) hann(?) sagði(?) fyrst(?) ...

Norsk: "Sigbjørn han sa først"

English: "Sigbjôrn he said first ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ Koordinater: (59.2672 ; 10.4057)
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A225.

N A226 - NEDRE LANGGATE 45, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1100-1150 og er ristet på et ben. Kun runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling, The Runic Material from Tønsberg, Universitetets Oldsaksamling Årbok 1986-1988, Oslo 1989, side 175-187.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A226.
¤ Koordinater: (59.2675 ; 10.4050)

N A227 - NEDRE LANGGATE 41, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1300, trolig etter år 1250, og er ristet på en høvel.

Innskriften lyder:

a=ni a

Árni á.

Oversatt til norsk blir det "Arne eier".

Engelsk: "Arne owns".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A227.
¤ www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kyss-meg/
¤ Koordinater: (59.2672 ; 10.4057)

N A233 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på et spinnehjul av tre.

Innskriften lyder:

a=ui

Ave.

Norsk: "Vær hilset (Maria)".

Engelsk: "Hail"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A233.
¤ www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kyss-meg/
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A234 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLDInnskriften er datert til år 1250-1350 og er ristet på et trebit.

Innskriften lyder:

fuþor=k

fuþork

Det vil si en Futhork inskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A234.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A235 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1300-1350 og er ristet på et fragment av ben.

Innskriften lyder:

uþ(n)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A235.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840

N A236 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til ca år 1250 og er ristet på en skjøyte (islegger) av ben

Innskriften lyder:

iilliin

ilin

Norsk: "fotsålen".

Engelsk: "sole of the foot(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A236.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A237 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1250 og er ristet på et fragment av ben.

Innskriften lyder:

iar

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A237.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A238 - STORGATEN 24/26, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1200-1250 og er ristet på et fragment av ben.

Innskriften lyder:

k.../...a

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A238.
¤ Koordinater: (59.26660 ; 10.40840)

N A259 - BAGLERGATEN 3, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1175-1200 og er ristet på et runeben.

Innskriften lyder:

kuibrantr

Guðbrandr/Gulbrandr

Oversatt til norsk blir det "Gudbrand/Gulbrand"

Engelsk: "Gudbrand/Gulbrand"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kevin Gosling: The Runic Material from Tønsberg (UOÅ 1986/88).
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A259.
¤ Koordinater: (59.26935 ; 10.40744)

N A292 - STORGATEN 33, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1250-1300 og er ristet på en runpinne.

Innskriften lyder:

...k * misak * eþ aptinako

[Sidra]k, Misak et Abdenago.

Norsk: "Sidrak, Misak og Abdenago".

English: "Shadrach, Meschach and Abdenago."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.26718 ; 10.40818)
¤ Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011. Om N A292.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 2, 1987 s. 7.

N A293 - STORGATEN 33, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1100-1250, trolig ca år 1200 og er ristet på et runeben.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastblmy

fuþorkhniastblmy

Dvs. en futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 2 1987 s. 8.
¤ Koordinater: (59.26718 ; 10.40818)

N A301 - BAGLERGATEN 2/4, TØNSBERG, VESTFOLD
Innskriften er datert til år 1175-1200 og er ristet på et ben.

Innskriften lyder:

aki
k i

Áki ???

Norsk: "Åke/Åge".

Engelsk: "Aki"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 4 1989 s. 8.
¤ Koordinater: (59.26907 ; 10.40743)

N A347 - NEDRE LANGGATE, TØNSBERG KOMMUNE, VESTFOLD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet på et trepinne.

Innskriften lyder:

÷ sægs : o=k æyrir

seks ok eyrir

Norsk: "Seks mark og ett øre".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearivet, Oslo. I: Nytt om runer 1998 s. 18.
¤ Nytt om Runer 2000: Tillegg om N A347.
¤ Koordinater: (59.26814 ; 10.40434)
¤ www.khm.uio.no/tema/utstillingsarkiv/kyss-meg/


N A354 - NEDRE LANGGATE 40, TØNSBERG, VESTFOLD FYLKE
Innskriften er ristet på et fragment av et lagget trekarbunn (funn-nr. TAD 569). Fragmentet dateres arkeologisk til 1300-tallet. Innskriften inneholder også en stjerne med fem tagger

Innskriften lyder:

a=ue ma=ria

Ave Maria

Norsk: "Vær hilset, Maria"

English: "Hail Mary"

I tillegg N A354 og N A355 ble i Tønsberg også i 1999 funnet et ca. 20 × 7 × 0,5–0,7 cm stort fragment av en dreid trekarbunn (Funn-nr. TAD 553) med ett kors.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ NIyR VI.1 (1980), 42–43.
¤ Nytt om Runer 2000, side 16.
¤ Koordinater: (59.26735 ; 10.40404)

N A355 - NEDRE LANGGATE 40, TØNSBERG, VESTFOLD FYLKE
Innskriften er på et fragment av et lagget trekarbunn (funn-nr. TAD 579), som er datert til 1300-tallet.

Innskriften lyder:

-(a)(u)/-(o)/(r)

???

I tillegg N A354 og N A355 ble i Tønsberg også i 1999 funnet et ca. 20 × 7 × 0,5–0,7 cm stort fragment av en dreid trekarbunn (Funn-nr. TAD 553) med ett kors.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2000, side 16.
¤ Koordinater: (59.26735 ; 10.40404)

N A356 - NEDRE LANGGATE 40, TØNSBERG, VESTFOLD FYLKE
Innskriften er ristet på et fragment av runeben (funn-nr. TAD 6204), og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

...-unu : o=rmar

... ormar/Ormarr/Ormar

Norsk: "... ormer/Ormarr/Ormar"

English: "... snakes/Ormarr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2000, side 17.
¤ Koordinater: (59.26735 ; 10.40404)

N A357 - NEDRE LANGGATE 40, TØNSBERG, VESTFOLD FYLKE
Det er også funnet runelignende tegn på to trefragmenter (funn-nr. TAD 570 c og d). Fragmentene er registrert som A357 i Runearkivet. Fragment c har tellehakk i to av kantene, samt på den ene smalsiden står et kryss med stikk mellom armene etterfulgt av 8–10 "staver", de fleste med tilsynelatende tilfeldige "kvister" og med punkter midt mellom stavene. Innskriften er utelatt i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

På d-fragmentet står et tegn som ligner en lønnrune av kvistrune form (1/2 eller 2/1). Ingen av tegnene på de to fragmentene kan leses som sikre runer.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2000, side 17.

N 136 - TØNSBERG, VESTFOLDInnskriften er datert til ca år 1275 og er ristet på en mursten.

Innskriften lyder:

per ies

Per Jes[um].

English: "Through Jesus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 161.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tegning av runeinnskriften.Litteratur om Byruner:
 • Manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland, Runer fra utgravingane i Trondheim bygrunn 1971-94.
 • Charlotte Johannsen: Runematerialet fra Tønsberg. Masteravhandling 2011.
 • Kristiina Puttsepp: Kjærlighet på pinne. Vertshusinnskrifter fra norske middelalderbyer.
 • Michael Schulte: Runic voices from Norwegian. The Bryggen inscriptions and the rise of modern pragmatic literacy.
 • Asbjørn E. Herteig: The Excavation of 'Bryggen', the old Hanseatic Wharf in Bergen.
 • Lise Maren Lereim Sand: Runer i et arkeologisk perspektiv. En analyse av hvordan og i hvilken grad en arkeologisk tilnærming til gjenstandene med runeinnskrifter fra Gamlebyen i Oslo kan gi ny kunnskap om hvem som risset runer og om livet i middelalderbyen i perioden 1000-1350.
 • Terje Ellefsen, Runeskriftens opphør i seinmiddelalderen. Runer og runeinnskrifter i Norge 1325-1500.
  Hurtiglinker til de andre kapitlene:
  |.Index.| ¤ |.Germanske.runer.| ¤ |.Eldre.Futhark.| ¤ |.Norske.runer.| ¤ |.Danske.runer.| ¤ |.Svenske.runer.| ¤ |.Norske.runeinnskrifter.I.| ¤ |.Norske.runeinnskrifter.II.| ¤ |.Norske.runeinnskrifter.III.| ¤ |.Svenske.runeinnskrifter.| ¤ |.Danske.runeinnskrifter.| ¤ |.Islandske.runer.| ¤ |.Grønlandske.runer.| ¤ |.Anglosaksiske.runer.| ¤ |.Vesterhavøysruner.| ¤ |.Østerledsruner.| ¤ |.Runekalender.| ¤ |.Computus.Runicus.| ¤ |.Sigerdrivamål.| ¤ |.Rissing.| ¤ |.Symboler.| ¤ |.Historikk.| ¤ |.Lønnruner.| ¤ |.Runekasting.| ¤ |.Døden.| ¤ |.Blot.| ¤ |.Guddomsbevis.| ¤ |.Volvene.| ¤ |.Religionskiftet.| ¤ |.Fedrekult.| ¤ |.Drikkekultur.| ¤ |.Nidstang.| ¤ |.Primsigning.| ¤ |.Eventyr.| ¤ |.Reiseruter.| ¤ |.Handelsvarer.| ¤ |.Vikingskipene.| ¤ |.Navigasjon.| ¤ |.Mål.tid.vekt.| ¤ |.Våpen.| ¤ |.Boplasser.| ¤ |.Husdyr.| ¤ |.Familieliv.| ¤ |.Klassedelingen.| ¤ |.Lov&Rett.| ¤ |.Idrett.| ¤ |.Spill.| ¤ |.Navn.| ¤ |.Gloser.| ¤ |.Riker.| ¤ |.Konger.| ¤ |.Sagaklipp.| ¤ |.Hvordan.lage.| ¤ |.Fornminner.| ¤ |.Norrønt.språk.| ¤ |.Håndverk.| ¤ |.Tekstil.| ¤ |.Stavkirker.| ¤ |.Goterne.| ¤ |.Herulerne.| ¤ |.Folk.i.Europa.| ¤ |.Oslo.| ¤ |.Helleristninger.| ¤ |.Bilder.i.berg.| ¤ |.Film.| ¤ |.Kunst.| ¤ |.Musikk.| ¤ |.Litteratur.| ¤ |.Mjød.| ¤ |.Kultur.| ¤ |.Referanser.| ¤ |.Download.| ¤ |.Linker.| ¤ |.Kildetekster.| ¤ |.Odins.Trollsanger.| ¤ |.Webmaster.|

  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :>
  A| ¤ ; B| ¤ ; C| ¤ ; D| ¤ ; E ¤ F| ¤ ; G| ¤ ; H| ¤ ; I| ¤ ; J| ¤ ; K ¤ L| ¤ ; M| ¤ ; N ¤ O| ¤ ; P| ¤ ; Q| ¤ ; R| ¤ ; S| ¤ ; T| ¤ ; U ¤ V| ¤ ; W| ¤ ; X| ¤ ; Y| ¤ ; Z| ¤ ; Æ| ¤ ; Ø| ¤ ; Å


  Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2006


  Referanser - Kildelitteratur

  Opdateret d. 23.10.2021