RUNEINNSKRIFTER FRA SMÅLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/


SM 1 - ARINGSÅS KIRKEGÅRD, ARINGSÅS SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av grovkornet graanit , og er datert til vikingtid. Runeristeren er Åsmund/Åsgöt. Plasseringen er ved kirkegårdsmuren. Sm 3 står ved siden av.

Innskriften lyder (Källström 2007:218f, 341):

[uih]i[k]utr : resti : sten (:) ef(t)r : ru[mu]nt : faþ[ur : sin] : (k)uþ : hialbi : selu : bunta : uirskum : hiuk : askutr : [þuni]

Vigniutr(?) ræisti stæin æftiR Hromund(?), faður sinn. Guð hialpi salu! Bonda virðskum hiogg Asgautr runaR/Þunni(?).

Norsk: "Vígnjótr(?) reiste sten etter Hromund(?), sin far. Gud hjelpe sjel. Ásgautr hogg runene / Ásgautr Þunni(?) hogg for husbonden fra Virðskr.".

English: "Vígnjótr(?) raised the stone in memory of Hróðmundr(?), his father. May God help (his) soul. Ásgautr cut the runes / Ásgautr Þunni(?) cut for the husbandman from Virðskr."

eller (Salberger 2000)

[uih]i[k]utr : resti : sten (:) ef(t)r : ru[mu]nt : faþ[ur : sin] : (k)uþ : hialbi : selu : bunta : uirskum : hiuk : askutr : [þuni]

Vigniutr ræisti stæin æftiR Hromund, faður sinn - Guð hialpi salu! - bonda virðskum. Hiogg Asgautr runaR.

Norsk: "Vigniutr reiste sten etter Hromund, sin far - Gud hjelpe sjel - for Värendish husbonden. Ásgautr hogg runene".

Engelsk: "Vígnjótr raised the stone in memory of Hróðmundr, his father, for the Värendish husbandman (= from the district of the virðar). May God help his soul! Ásgautr cut the runes."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1270
¤ Fornlevningsnr.: 0699 (Aringsås)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Magnus Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.) 2007 side 218f og side 341
¤ Evert Salberger, Aringsås-stenen Sm 1. Dativfrasen och ristarnamnet. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 2000 side 20-31.
¤ Jansson, Sven B. F., 1973: Mellby kyrkas runsten. I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle. Stockholm (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48) 1973, side 1-15.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-3756-2004

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 2 - ARINGSÅS KIRKEGÅRD, ARINGSÅS SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[abiori : lit · risa : stin ·· eftir : toki · uniþint]

Abiorn let ræisa stæin æftiR Toka Oniðing

Norsk: "Ábjôrn lot reise sten etter Tóki Óníðingr".

English: "Ábjôrn had the stone raised in memory of Tóki Óníðingr."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0699 (Aringsås)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 3 - ARINGSÅS KIRKEGÅRD, ARINGSÅS SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til middelalderen eller eventuellt nyere tid. Det er brugt runeliknende tegn. Plasseringen er innved kirkegårdsmuren ved siden av SM 1. Stenen står på sin opprinnelige plass. Antakelig en nonsens innskrift.

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1001, L 1271
¤ Fornlevningsnr.: 0699 (Aringsås)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 4 - BLÄDINGE K:A, BLÄDINGE SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en døpefont av lyssandsten, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

÷ finviþir hiog þæta kar : a : diura:biærh:e

Finnviðr hiogg þetta kar a Dyrabærgi(?).

Norsk: "Finnviðr hogg denne font på Dýraberg(?)".

English: "Finnviðr cut this font on Dýraberg(?)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Evert Salberger, Runsvenska namnstudier. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 13.) 1978 side 190ff tolker innskriften "Finnvid på Djuraberg högg denna funt."
¤ Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002, s. 97.
¤ Tidligere signum: L 1970
¤ Fornlevningsnr.: 0704 (Blädinge)
¤ Kronobergsboken, Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö. side 128f

SM 5 - TRANSJÖ, HJORTSBERGA SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av finkornet rødaktig gneis, og er datert til vikingtid. Det er brukt stungne m-runer, mens l- og k-runene har bistav til venstre

Innskriften lyder:

: kotr : sati : sten : þana : eftR : ketil :
: sun : sin : han : faR :
: mana : mesr o:niþikR : eR a : eklati : ali : tunþi


Gautr satti stæin þenna æftiR Kætil, sun sinn. Hann vaR manna mæstr oniðingR, eR a Ænglandi aldri tynði.

Norsk: "Gautr satte denne sten etter Ketill, sin sønn. Han var dem mest uonde av menn, som tapte sitt liv i England.".

English: "Gautr placed this stone in memory of Ketill his son. He was the most unvillainous of men, who forfeited his life in England."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Bilde av stenen fra wikipedia ved Berig.
¤ Tidligere signum: B 1000, L 1272
¤ Fornlevningsnr.: 0720 (Hjortsberga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra wikipedia

SM 6 - SKATELÖVS GAMLA K:A, SKATELÖVS SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en mursten av finkornet rødaktig gneis, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Skatelövs nye kirk.

Innskriften lyder:

bosi : tlhi
kirki
bosi : ta^lh`þ´i sten
til skatma
kirkiu


Bosi tælgði kirkiu. Bosi tælgði stæin til skatamanna/skathæima kirkiu.

Norsk: "Bósi formet kirken. Bósi formet stenen til Skatelöv s kirkes innbyggere".

English: "Bósi shaped the church. Bósi shaped the stone for the church of the inhabitants of Skatelöv"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Smålands museum, Växjö (nr 123)
¤ Tidligere signum: L 1908
¤ Fornlevningsnr.: 0747 (Skatelöv)
¤ Staffan Fridell, til skatma kirkiu. En inbyggarbeteckning i en småländsk runinskrift. I: SAS 8, 1990 side 19-33.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 7 - ENET, SKATELÖVS SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av grov rødaktig gneis, og er datert tilvikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

þeriþr · ak · þunaki : satu · eftr · rumar · kuþ · ialbi · kuþ at · as

GæiRreðr/GæiRriðr/Þorreðr/Þoriðr ok Þunn-Aki/Þunn-Hnakki sattu æftiR Hroðmar. Guð hialpi Guð and hans.

Norsk: "GæiRreðr/GæiRriðr/Þorreðr/Þoriðr og Þunn(tynn)-Áki/Þunn(Tynn)-Hnakki satte ertter Hróðmarr. Gud hjrlpe... hans ånd".

English: "Geirrøðr/Geirríðr/Þorrøðr/Þóríðr and Þunn(Thin)-Áki/Þunn(Thin)-Hnakki placed (the stone) in memory of Hróðmarr. May God help ... his spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Lena Peterson, Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen starkt böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana 8.) 1981, side 23f
¤ Tidligere signum: B 1002, L 1269
¤ Fornlevningsnr.: 0747 (Skatelöv)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 8 - RÄVAGÅRDEN, DÄNNINGELANDA BY, DÄNNINGELANDA SN, KINNEVALDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av middel til grovkornet rødaktig granit, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

[i-l]þki[R] · auk · roþ[ein · l... s]te[in] · e[ft]iR · heþin · sun · sin ·

ÞiuðgæiRR(?)/FriðgæiRR(?) ok HroðælfR ... stæin æftiR Heðin, sun sinn.

Norsk: "Þjóðgeirr(?)/Friðgeirr(?) og Hróðelfr ... sten etter Heðinn, sin sønn".

English: "Þjóðgeirr(?)/Friðgeirr(?) and Hróðelfr ... the stone in memory of Heðinn, their son."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Evert Salberger, Mansnamn på Mellby-stenar. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 17-3, 1990 side 21ff
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 136f
¤ Tidligere signum: B 1005; L 1274
¤ Fornlevningsnr.: 0708 (Dänningelanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 9 - LUNNAGÅRDEN, NÖBBELE BY, VEDERSLÖVS SN, KINNEVALDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[...--irl-...-...knut- eftir uekra : uei-si- : ...]

... æftiR Vakra(?)/Vafra(?) ... ...

Norsk: "... etter Vakri(?)/Vafri(?) ... ...".

English: ... in memory of Vakri(?)/Vafri(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1004, L 1275
¤ Fornlevningsnr.: 0766 (Vederslöv)
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 138f

SM 10 - VÄXJÖ DOMKIRKE, VÄXJÖ, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirkens østre yttervegg.

Innskriften lyder:

-u[(k)]i (:) reisti : stein (:) eftir : kunar : sun : kirims ×
kuþ healbi sel hans
tyki ×
uikikr


[T]oki(?) ræisti stæin æftiR Gunnar, sun Grims. Guð hialpi salu hans! Toki vikingR..

Norsk: "Toki reiste stenen etter Gunnar, Grims sønn. Gud hjelpe hans sjel. Toki vikingen".

English: "Tóki(?) raised the stone in memory of Gunnarr, Grímr's son. May God help his soul! Tóki the viking."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1273
¤ Fornlevningsnr.: 0773 (Växjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-3757-2004

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 11 - KÅRESTAD, FURUBY SN, KONGA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

· klaka × suniR × letu × hakua · stein · eftiR : -aþur · sin : auk : eftiR : kala : auk : uikik : bryþr : sina

Klakka syniR letu haggva stæin æftiR [f]aður sinn ok æftiR Kala/Kalla/Galla ok Viking, brøðr sina.

Norsk: "Klakkis sønner lot hogge sten etter sin far og Kali/Kalli/Galli og Vikingr, sine brødre".

English: Klakki's sons had the stone cut in memory of their father and in memory of Kali/Kalli/Galli and Víkingr, their brothers."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1278
¤ Fornlevningsnr.: 0711 (Furuby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 12 - KÄLLEHULT, TINGSÅS SN, KONGA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en spinnehjul av sandsten, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Nordiska museet (63069)

Innskriften lyder:

fuþoRkhmi

fuþoRkhmi

Norsk: "fuþoRkhmi".

Engelsk: "fuþoRkhmi"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0757 (Tingsås)
¤ Nordiska museet (63069)

SM 13 - HÖGNALÖV, URÅSA SN, KONGA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[: sbak]R (:) le[t] : kerua : kuml : eftiR : suni : sina : suen : auk : rymik

SpakR let gærva kumbl æftiR syni sina Svæin ok Hrøming.

Norsk: "Spakr lot gjøre monument etter sin sønn Sveinn og Hrśmingr.".

English: "Spakr had the monument made in memory of his sons Sveinn and Hrśmingr."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1006, L 1276
¤ Fornlevningsnr.: 0765 (Uråsa)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-3761-2004

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 14 - TROTTAGÅRDEN, VÄCKELSÅNGS BY, VÄCKELSÅNGS SN, KONGA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet sten som, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Nordiska museet.

Innskriften lyder:

fuþorkhf
þorkhf


fuþorkhf þorkhf

Norsk: "fuþorkhf þorkhf".

Engelsk: "fuþorkhf þorkhf"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0771 (Väckelsång)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 15 - KÅRAGÅRDEN, ÖSTRA TORSÅS SN, KONGA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...ti : lit : kerua : bru : eftiR · suar...

... let gærva bro æftiR Svar[t]...

Norsk: "... lot gjøre bru etter Svart-...".

English: "... had the bridge made in memory of Svart-..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0782 (Östra Torsås)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-3760-2004

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 16 - NÖBBELE, ÖSTRA TORSÅS SN, KONGA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

rostein · auk · eilifR · aki : auk · hakun : reisþu · þeiR · sueinaR · eftiR sin ·
faþur · kubl
keni·likt ·
ftiR · kala · tauþan : þy : mun · ko... ... -m kitit · uerþa · meþ · sin · lifiR · auk · stafiR · run


Hroðstæinn ok ÆilifR, Aki ok Hakon ræisþu þæiR svæinaR æftiR sinn faður kumbl kænnilikt æftiR Kala/Kalla dauðan. Þy mun go[ðs manns u]m gætit verða, meðan stæinn lifiR ok stafiR runa.

Norsk: "Hróðsteinn og Eilífr, Áki og Hákon, de reiste dette bemerkelsesverdige minnesmerke etter sin avdøde far Kali/Kalli. Så den gode mannen vil bli markert under steinen og runestavene lever.".

English: "Hróðsteinn and Eilífr (and) Áki and Hákon, these lads raised the remarkable monument in memory of their father, in memory of Kali/Kalli the deceased. So the good man will be commemorated while the stone and the rune-staves live."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1277
¤ Fornlevningsnr.: 0782 (Östra Torsås)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö 152f

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 17 - KRÅKETORP, ASA SN, NORRVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på 8 fragmenter av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Asa kirkes tårnkammer.

Innskriften lyder:

...n : let ·
-...ru...
...-u ·
þa s- ·
...[(k) · (r)(e)(i)(s)]...
s-... ...
...n :
b[(r)]...
þur · s... ...
...uþ ...
...[(l)u] ...


... let [gæ]rv[a(?) br]o þess[i o]k ræis[a](?) s[tæin](?) ... ... br[o]ður s[inn] ... [G]uð(?) ... [sa]lu(?) ...

Norsk: "... lot gjøre denne bru og reise sten ... ... sin bror ... Gud ... sjel ...".

English: "... had this bridge made(?) and the stone(?) raised(?) ... ... his brother ... God(?) ... soul(?) ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Fornlevningsnr.: 0700 (Asa)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö 154f

Bilde er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

SM 18 - GÅRDSBY K:A, GÅRDSBY SN, NORRVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et dørbeslag, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

[irolios ÷ uari min smi ÷ lrfiriþ e miltanta ÷]

Æirikus(?) vaR minn smiðr. Maria(?) su(?) mildasta(?).

Norsk: "Eiríkus(?) var min smed. Maria den mildeste".

English: "Eiríkus(?) was my smith. Mary(?) the(?) mildest(?)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 1 - Sm 18)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1944
¤ Fornlevningsnr.: 0713 (Gårdsby)

SM 19 - STOJBY, GÅRDSBY SN, NORRVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

· þurluf · raisþi · stain · þana · eftiR · ala · auk · etu · hialbi · kuþ · aut · þaiRa

Þorlof ræisti stæin þenna æftiR Ala/Alla ok Ættu. Hialpi Guð and þæiRa.

Norsk: "Þorlôf reiste denne sten etter Áli/Alli og Etta". Gud hjelpe dem.

English: "Þorlôf raised this stone in memory of Áli/Alli and Etta. May God help their spirits."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1279
¤ Fornlevningsnr.: 0713 (Gårdsby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-4547-2006

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 20 - ROTTNEKVARN, SÖRABY SN, NORRVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runetypene er kortkvistruner.

Innskriften lyder:

[--r-uf--u þaiR iRu --þ--u-u--nb
efr--ai uarin iR uku butr þ(i)u]
[------------------]


þæiR eRu ... "afr--ai" Varin, eR hioggu bøndr "þiu". ...

Norsk: " ... de er ... Varinn, som husbondene hugg ned (?)".

English: "... they were ... ... Varinn, who the husbandmen cut down(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ingrid Sanness Johnsen, Stuttruner i vikingtidens innskrifter. Oslo 1968 side 163
¤ Tidligere signum: B 1007, L 1280
¤ Fornlevningsnr.: 0753 (Söraby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 21 - LIDEKVARN, TOLGS SN, NORRVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

n...u-... : (s)-----(i) : ... : ... : ... : ... : ...(i) : -... : k... : -...(i) : ha...a... : (i)--
-- : -- :
u-


???

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ I Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 163, leses det n...ui ... ...k...i...iha...a...
¤ Fornlevningsnr.: 0759 (Tolg)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Materiale på Runverket, Raä

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 22 - DREVS K:A, DREVS SN, UPPVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en kirkeklokke, og er datert til år 1300-1350.

Innskriften lyder:

afe maria : gracia broþir sbbi : gesus kristus

Ave Maria. Gratia. Broðir Sibbi. Iesus Kristus.

Norsk: "Ave Maria. Nåde. Broder Sibbi. Jesus Kristus".

Engelsk: "Ave Maria. Gratia. Brother Sibbi. Jesus Christ. "

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1991
¤ Fornlevningsnr.: 0706 (Drev)

SM 23 - DÄDESJÖ GAMLA K:A, DÄDESJÖ SN, UPPVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er malet innendørs i tretaket, og er datert til år 1275-1300.

Innskriften lyder:

gabreæl :

Gabriel

Norsk: "Gabriel".

Engelsk: "Gabriel"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 0707 (Dädesjö)

Bildet er fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

SM 23B - DÄDESJÖ GAMLA K:A (KORBÅGEN), DÄDESJÖ SN, UPPVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er malet i korbuen, og er datert til år 1250-1300.

Innskriften lyder:

h-- art(u)...--(s)-----
(s)ihmunder : sk(þ)e
f(u)s


H[ér](?) ... Sigmundr skrifaði oss.

Norsk: "Her ... Sigmindr skrev oss".

English: "Here(?) ... Sigmundr wrote us."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0707 (Dädesjö)

SM 24 - SKÅRTARYD, DÄDESJÖ SN, UPPVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et spinnehjul av sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Dädesjö hembygdsmuseum.

Innskriften lyder:

brubao

???

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0707 (Dädesjö
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 25 - ÄLGHULTS K:A, ÄLGHULTS SN, UPPVIDINGE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et jernsbeslag, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

el kirk þusn
i hakRuþ trn


Æl[giahults] kirkia Þorstæinn(?) i Hagriuð ...

Norsk: "Elgjaholts kirke Þorsteinn(?) i Hagrjóðr ...".

English: "Elgjaholt's church Þorsteinn(?) in Hagrjóðr ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Staffan Fridell, Ortnamn på -/ryd/ i Småland. Uppsala 1992 side 114. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 60. Studier till en svensk ortnamnsatlas 15.)
¤ Tidligere signum: L 1945
¤ Fornlevningsnr.: 0775 (Älghult)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bildet er fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild


SM 26 - ANGELSTADS K:A, ANGELSTADS SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en jernring, og er datert til år 1350-1400.

Innskriften lyder:

mahnus : þehe(u)(s) kiorþe mek guþ shni þen

Magnus Diakonus gærði mik. Guð signi þenn.

Norsk: "Magnús Diakonus gjorde meg. Gud signe ham.".

English: "Magnús Diakonus made me. God bless him."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 0697 (Angelstad)

Bildet er fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild


SM 27 - BERGA KIRKEGÅRD, BERGA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av finkornet gneis, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

--rþr · ris-- · kuml · þe... ... ...-aþis · o · eklanti

[Þo]rðr ræis[ti] kumbl þe[ssi]/þe[tta] ... [ænd]aðis a Ænglandi.

Norsk: "Þórðr reiste dette/disse minnesmonumet(er) .. møtte sin slutt i England".

English: "Þórðr raised this/these(?) monument(s) ... met his end in England."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1255
¤ Fornlevningsnr.: 0702 (Berga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-3762-2004

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 28 - BERGA KIRKEGÅRD, BERGA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... ...-n · (þ)ana : eftiR : oitr · -... ...- tþr :

... [stæi]n þenna æftiR Øynd/Øyind/Øyvind/Vintr/Hvit ... ... dauðr(?).

Norsk: "... denne sten etter Eyndr/Eyindr/Eyvindr/Vetr/Hvítr ... ... døde(?)".

English: "... this stone in memory of Eyndr/Eyindr/Eyvindr/Vetr/Hvítr ... ... died(?)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1260
¤ Fornlevningsnr.: 0702 (Berga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik Williams, Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. (Runrön 3), Uppsala, 1990 side 121f
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-3764-2004

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 29 - INGELSTAD, BERGA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

...r · rsþi · stin · eftiR · þur(k)iR · faþur · sin · saR · (e)(t)aþis · o · -klanti ·

... ræisþi stæin æftiR ÞorgæiR, faður sinn. SaR ændaðis a [Æ]nglandi

Norsk: "... reiste sten etter Þorgeirr, sin far. Fik sin ende i England".

English: "... raised the stone in memory of Þorgeirr, his father. He met his end in England."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Tidligere signum: L 1262
¤ Fornlevningsnr.: 0702 (Berga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side178f
¤ Material på Runverket, Raä

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 30 - TROTTESLÖV, BERGA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

... [it] (u)tulf : sun : sin : mana ...

... at(?) Uddulf(?), sun sinn, manna ...

Norsk: "... etter Oddulfr(?), sin sønn, av menn ...".

English: "... in memory of(?) Oddulfr(?), his son, of men ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1261
¤ Fornlevningsnr.: 0702 (Berga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 180f
¤ Materiale på Runverket, Raä;
¤ Staffan Fridell, Fridell 2013b

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 31 - TOFTAHOLM, DÖRARPS SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

...f · sati · stan · aftiR · bruþur · sin · faua · k(u)(þ) · habi · a(u)t ·

... satti stæin æftiR broður sinn Fava(?)/Fara(?). Guð hialpi and!

Norsk: "... satte sten etter sin bror Fávi/Fari(?). Gud hjelpe sjelen".

English: "... placed the stone in memory of his brother Fávi/Fari(?). May God help (his) spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1010, L 1253
¤ Fornlevningsnr.: 0709 (Dörarp)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 32 - HAMNEDA GAMLA K:A, HAMNEDA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i prestgårdens have.

Innskriften lyder:

... ...bl : þasi : eftiR : sui- faþur : sin

... [kum]bl þessi æftiR Svæi[n], faður sinn.

Norsk: "... dette minnesmerket etter Sveinn, sin far".

English: "... these monuments in memory of Sveinn, his father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0716 (Hamneda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 33 - HAMNEDA GAMLA K:A, HAMNEDA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i prestgårdens have.

Innskriften lyder:

... ...--i : stina : þasi : iftiR : þurmar : bruþur sin : ha... ... uaR : man... ...

... ... stæina þessi æftiR Þormar, broður sinn. Ha[nn] ... vaR mann[a] ...

Norsk: "... denne sten etter Þormarr, sin bror. Han ... var av menn ... ".

English: "... ... these stones in memory of Þormarr, his brother. He ... was of men ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0716 (Hamneda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 186f

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 34 - "SUNNAN LIUNGBY KYRKJA", LJUNGBY SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[-k------ sati · stin : ef(t)iR ka--- ' ...ri sin t-...]

... satti stæin æftiR Ka[rla](?)/Ga[uta](?), ... sinn ...

Norsk: "... Satte sten etter Karli/Gauti(?)... sin...".

English: "... placed the stone in memory of Karli/Gauti(?) ... his ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0735 (Ljungby)

SM 35 - REPLÖSA, LJUNGBY SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

: kutraþr : karþi : kubl : þisi : iftiR : astraþ : faþur : sin : þan : frita : ak : þih:na : bistan : iR a : fin:iþi : forþum : uf| |faRi :

Gautraðr gærði kumbl þessi æftiR Astrað, faður sinn, þann frænda ok þegna bæztan, eR a Finnhæiði forðum of vaRi.

Norsk: "Gautráðr gjorde minnesmerke etter Ástráðr, sin far, den beste frende og klansmann, som i fordums tider var i Finnheiðr.".

English: "Gautráðr made these monuments in memory of Ástráðr, his father, the best of kinsmen and Þegns, who formerly was in Finnheiðr."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 190f
¤ Tidligere signum: L 1265
¤ Fornlevningsnr.: 0735 (Ljungby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 36 - BOLMARYD, NÖTTJA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: uintR : auk : -...[(i)]n : sat : kul : þusi : iftiR : osmr :

Øyndr/Vintr ok [Sv]æinn/[St]æinn sattu kumbl þausi æftiR Assur/Asmar.

Norsk: "Eyndr/Vetr og Sveinn/Steinn satte dette minnesmerke etter Ôzurr/Ásmarr.".

English: "Eyndr/Vetr and Sveinn/Steinn placed these monuments in memory of Ôzurr/Ásmarr."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1009, L 1268
¤ Fornlevningsnr.: 0741 (Nöttja)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö 192f

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 37 - RÖRBRO, NÖTTJA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[:] a[sur] · karþi : kubl : þesi : eftiR : uit : faþur : sin · [h]an uaR : mana : mestr : uniþikR [:] uaR : i[n]tr : mataR : uk umun hats : kuþr · þi(k)[n] kus tru : kuþa : hafþi :

Assurr gærði kumbl þessi æftiR Øynd/Hvit, faður sinn. Hann vaR manna mæstr oniðingR, vaR yndr mataR ok omun hatrs. Goðr þegn Guðs tro goða hafði.

Norsk: "Ôzurr gjorde dette minnesmerke etter Eyndr/Hvítr, sin far. Han var den mest uonde og gjestfrie av menn. En god mann med god tro på Gud".

English: "Ôzurr made these monuments in memory of Eyndr/Hvítr, his father. He was the most unvillainous of men; was liberal with food and oblivious to hate. A good Þegn, (who) had good belief in God."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Tidligere signum: B 1008, L 1267
¤ Fornlevningsnr.: 0741 (Nöttja)
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-4548-2006
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 194f (tolkningen Hvitr)

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Pål-Nils Nilsson

SM 38 - PJÄTTERYDS K:A, PJÄTTERYDS SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til år 1180-1250.

Innskriften lyder:

[a^u^æ : ma^ræi : kra^kia :] plæna : þominus : t^æ^kum : bænæþ[ikta : -^- : in muliæribus -... ... ...-ukt^-(s) : -^æn-^ris tui]

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.

Latin: "Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et ... fructus ventris tui.".

Norsk: "Ave Maria, full av nåde, Herren er med deg. Deg! Og ... ditt livs frukt.".

Engelsk: "Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. You! And ... the fruit of thy womb."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1969
¤ Fornlevningsnr.: 0744 (Pjätteryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 39 - RYSSBY K:A, RYSSBY SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av gneis, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: kuni : sati : stin : þana : iftiR
: suna : faþr : sin : milan : u... ... mataR kuþa... :


Gunni satti stæin þenna æftiR Suna, faður sinn, mildan o[rða ok] mataR goða[n].

Norsk: "Gunni satte denne sten etter Soni, sin far, mild i ord og god med mat".

English: "Gunni placed this stone in memory of Soni, his father, gentle in speech and free with food."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1964 side 227.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornlevningsnr.: 0745 (Ryssby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 40 - RYSSBY KIRKEGÅRD, RYSSBY SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Muligvis hører dette fragment sammen med SM 41. Står nå vest for Sm 39.

Innskriften lyder:

...[r + kiarþi + kuml + þasi ·] -ftiR + kum... ...-a...-...[n +]
...----------...


... gærði kumbl þessi [æ]ftiR Gumm[a](?) ... ...

Norsk: "... gjorde dette minnesmerke etter Gummi(?) ... ...".

English: "... made these monuments in memory of Gummi(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1011, L 1263, Sm 41
¤ Fornlevningsnr.: 0745 (Ryssby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 200f;

SM 41 - RYSSBY KIRKEGÅRD, RYSSBY SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i tårnrummet. Muligvis hører dette fragment sammen med SM 40. Ikke tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Innskriften lyder:

... -ftiR + kum... ...

... [e]ptir Gumm[a](?) ...

Norsk: "... etter Gummi(?) ...".

English: "... in memory of Gummi(?)..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 42 - TUNA, RYSSBY SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Innskriften går i to rette rader på stenens ene smale side. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

tumi × risti : stin : þansi : iftiR × asur :
bruþur × sin × þan : aR : uaR : s^kibari : hrhls : ku
nuks


Tumi/Tummi/Domi ræisti stæin þannsi æftiR Assur, broður sinn, þann eR vaR skipari Haralds kunungs.

Norsk: "Tumi/Tummi/Dómi reiste denne sten etter Ôzurr, sin bror, han som var Kong Haralds skipper".

English: "Tumi/Tummi/Dómi raised this stone in memory of Ôzurr, his brother, he who was King Haraldr's seaman."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: L 1264
¤ Fornlevningsnr.: 0745 (Ryssby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 43 - SÖDRA LJUNGA K:A, SÖDRA LJUNGA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved våpenhusets søndre vegg.

Innskriften lyder:

· anut · ... ...-n · sin · uk ifti(R) ... ...þa ·
...r · s-..


Anundr ... [su]n sinn ok æftiR ... ... ..."

Norsk: "Ônundr ... sin sønn og etter ... ... ...".

English: "Ônundr ... his son and in memory of ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0751 (Södra Ljunga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 204f

SM 44 - IVLA, S. LJUNGA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[: uim]ut[r] : [sa]ti : sten : þana ...
[b]ruþr : s[in ...(i)n mi(l)... ... sina] ...
m[a]tR : kuþan : [i] urþ[l]uf:i : at[ra : m...r]


Vimundr satti stæin þenna ...broður sinn [Svæ]in, mil[dan við] sinna [ok] mataR goðan, i orðlofi allra m[ikl]u..

Norsk: "Vimundr satte denne sten ... sin bror Sveinn, mild ned sine følgere og gavemild med mat, og sterkt rost".

English: "Vémundr placed this stone ... his brother Sveinn, gentle with his followers and free with food, greatly praised."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1012, L 1266
¤ Fornlevningsnr.: 0751 (Södra Ljunga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 45 - BRÄKENTORP, TUTARYDS SN (nå SÖDRA LJUNGA SN), SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

· uest-n · karþ- · (k)ub- · þesi · efteR · esburn · bruþur · sin · uitrik · þesi · a uiki·muti

Vest[æi]nn gærð[i] kumb[l] þessi æftiR Æsbiorn, broður sinn, vitring þessi a vegamoti.

Norsk: "Vésteinn gjorde dette minnesmerke etter Ásbjôrn, sin bror, dette minne på tvers av veier".

English: "Vésteinn made these monuments, this memento at the cross-roads, in memory of Ásbjôrn, his brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 1 - Sm 45)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0751 (Södra Ljunga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 208f
¤ Materiale på Runverket, Raä

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 46 - ERIKSSTAD, VITTARYDS SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[...nui krþi : kubl : þesi : iftiR suin : sun : sin : im ÷ itaþisk ou·tr i krikum]

...vi gærði kumbl þessi æftiR Svæin, sun sinn, eR ændaðis austr i Grikkium.

Norsk: "...-ve gjorde dette minnesmerke etter Sveinn, sin sønn, sommøtte sin ende i Grekerland".

English: "...-vé made these monuments in memory of Sveinn, her son, who met his end in the east in Greece."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961 (Sm 18 - Sm 46)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1254
¤ Fornlevningsnr.: 0769 (Vittaryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 47 - HÅRINGE, BOLMSÖ SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid/middelalder, men kan være forholdsvis ung. Ristningen består av en rektangulær ramme med noen kors. Tre korte rader med runer er ved rektangelens kortsider.

Innskriften lyder:

baiþ-
k(r)ak
-Rr-


???

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1669
¤ Fornlevningsnr.: 0705 (Bolmsö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 212f

SM 48 - TORP, BREDARYDS SN (nå FORSHEDA SN), VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

ufakRs × s[a]ti × stin × þosi × eftiR × uta × sun sin × harþa [k]u...n × tr(i)(k) -u - [f]arþ

OfæigR satti stæin þannsi æftiR Udda, sun sinn, harða go[ða]n dræng. [D]o [i] færð(?).

Norsk: "Ófeigr satte denne sten etter Oddi, sin sønn, en god tapper dreng, som døde på reise(?)".

English: "Ófeigr placed this stone in memory of Oddi, his son, a very good valiant man (who) died on a journey.(?)"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1028; L 1252
¤ Fornlevningsnr.: 0573 (Bredaryd), 0589 (Forsheda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 49 - BURSERYDS K:A, BURSERYDS SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en kirkeklokke, og er datert til år 1238. Runeristeren er Bero.

Innskriften lyder:

+ annus · inkannacionis : domini : millesimus · ducentisimus : tris^cesimus : oktauus : erat : fakta · ak kampana : bero : s^crp·sit

Latin: Anno incarnationis Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. Bero scripsit.

Norsk: "I Herrens år 1238 denne klokken ble gjort. Bero skrev.".

Engelsk: "In the year of our Lord one thousand two hundred thirty-eighth this bell was made. Bero wrote."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1990
¤ Fornlevningsnr.: 0576 (Burseryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 50 - BURSERYDS K:A, BURSERYDS SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til sidt på 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (4.454)

Innskriften lyder:

: arinbiorn ÷ gørthe ÷ mi(k) ÷
uitku^nder ÷ prest^er ÷ skref : m(i)(k) :
ok ÷ hær ÷ skal : um ÷ st^u^nd ÷ stanta ÷


Arinbiorn gærði mik, Viðkunnr præstr skræif mik, ok her skal um stund standa.

Norsk: "Arinbjôrn gjorde meg, Víðkunnr prest skrev meg, og her skal jeg stå en stund".

English: "Arinbjôrn made me, Víðkunnr the priest wrote me, and here shall I stand for a while."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Tidligere signum: L 1968, L 1977
¤ Fornlevningsnr.: 0576 (Burseryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Statens Historiska Muesem, Stockholm (4454)

Foto: Ogneslav

SM 51 - FORSHEDA KIRKEGÅRD, FORSHEDA SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved den gamle kirkegårdsmuren.

Innskriften lyder:

tusti × (r)...(i) ...tin × efti(R) kuno × mak × sin × þ... ...---s × ... × uistar- × uar- ..

Tosti r[æist]i [s]tæin æftiR Gunna, mag sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...

Norsk: "Tosti reiste sten etter Gunni, maken sin, ... ... var i vesterled ...".

English: "Tosti raised the stone in memory of Gunni, his kinsman-by-marriage ... ... ... was westwards ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften (Sm51 og Sm52)
¤ Fornlevningsnr.: 0589 (Forsheda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 52 - FORSHEDA ALLMÄNNING, FORSHEDA SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: rhulf : auk : oskihl : riþu : stin : þo[nsi] : etiR : lifstin : fuþur : sin : es : uarþ : tuþr :: o : skonu : (n) : karþ:stokum : auk : furþu : o :: finhiþi [:]

HrolfR ok Askell ræistu stæin þannsi æftiR Lifstæin, faður sinn, es varð dauðr a Skanøy i Garðstangum, ok førðu a Finnhæiði.

Norsk: "Hrólfr og Áskell reiste denne sten etter Hlífsteinn, sin far, som døde i Skáney i Garðstangir og bragt to Finnheiðr.".

English: "Hrólfr and Áskell raised this stone in memory of Hlífsteinn, their father, who died in Skáney in Garðstangir and (they) brought (him) to Finnheiðr."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: B 1029, L 1251
¤ Fornlevningsnr.: 0589 (Forsheda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 53 - BRØDRAHALLA, ÖLMESTADS BY, REFTELE SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

ru[-]f[-] ...i + stin + þana + eftiR + s... auk [(i)s---] suni sina + tua ...- + silu þ...

Hro[l]f[R](?) [ræist]i stæin þenna æftiR ... ok ... syni sina tva ... salu þ[æiRa]

Norsk: "Hrólfr(?) reiste denne sten etter ... og ..., sine to sønner ... deres sjel".

English: "Hrólfr(?) raised this stone in memory of ... and ... his two sons ... their souls."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Fornlevningsnr.: 0649 (Reftele)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 54 - S. UNNARYDS K:A, S. UNNARYDS SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1200-tallet.

Innskriften lyder:

guþ gøme · h : igibrRhtso(n)
sial : a^n : knutær
hiar likær


Guð gøymi H[erra] EngibriktssunaR sial. Hann Knutr her liggR.

Norsk: "Gud beskytt Herre Engibriktssons sjel Han Knútr ligger her".

English: "God may protect Herra Engibriktsson's soul. He Knútr lies here."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0668 (Södra Unnaryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 55 - ECKERSHOLM, BYARUMS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

: hakR : kulkR : aukR · kuþkurR : riþ : itRn : þan : isunR : auti : Rtin f

Haki(?), Kolki(?), Auki(?), møðguR(?) ræisþu stæin þenna, syniR, æftiR Stæin(?), f[aður](?).

Norsk: "Haki(?), Kolki(?), Auki(?), mor og datter reiste denne sten, etter Steinn(?), faren(?)".

Engelsk: "Haki(?), Kolki(?), Auki(?), mother and daughter(s)(?) raised this stone, the sons, in memory of Steinn(?), the father(?)"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1053, L 1245
¤ Fornlevningsnr.: 0577 (Byarum)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Evert Salberger, Eckersholm-stenen. Ett tydningsförsök. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 2001 side 61-102,

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 56 - RYDAHOLMS K:A, RYDAHOLMS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en mursten, og er datert til 1150-1200-tallet. Plasseringen er i nordre langhusveggs sokkel. Nonsens innskrift med runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 0651 (Rydaholm)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Iwar Anderson
SM 57 - RYDAHOLMS K:A, RYDAHOLMS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en mursten, og er datert til 1150-1200-tallet. Plasseringen er i våpenhusets yttervegg.

Innskriften lyder:

asti ÷ guþ

... Guð"

Norsk: "... Gud".

English: "... God"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: L 1249
¤ Fornlevningsnr.: 0651 (Rydaholm)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 58 - RYDAHOLMS K:A, RYDAHOLMS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en mursten, og er datert til 1150-1200-tallet. Plasseringen er i tårnets søndre vegg. Nonsens innskrift med runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: L 1906
¤ Fornlevningsnr.: 0651 (Rydaholm)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 59 - HORDA, RYDAHOLMS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Upplövs mellomgård.

Innskriften lyder:

: sekmutr : kearþ... ... ...ulf : buruþur : sin

Sigmundr gærð[i] ... Ulf/...ulf, broður sinn.

Norsk: "Sigmundr gjorde ... -ulfr/Ulfr, sin bror".

English: "Sigmundr made ... -ulfr/Ulfr, his brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0651 (Rydaholm)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 60 - SKAFTARP, RYDAHOLMS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av gneis, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

· sen · uku · starki · karþu ·
· kubl · þesi · efeiR · kuþmut · faþur · sin · uitrk · þasi · o ueha·muti ·


Svæinn/Stæinn/Sæinn ok Starki gærðu kumbl þessi æftiR Guðmund, faður sinn, vitring þasi a vegamoti.

Norsk: "Sveinn/Steinn/Seinn and Starki/Óstarki gjorde etter meinnesmerke på tvers av veier etter Guðmundr, sin far".

Engelsk: "Sveinn/Steinn/Seinn og Starki/Óstarki made these monuments, this memento at the cross-roads, in memory of Guðmundr, their father."

eller (Salberger 1979)

sen · uk u·starki · karþu · · kubl · þesi · efeiR · kuþmut · faþur · sin · uitrk · þasi · o ueha·muti ·

Svæinn/Stæinn/Sæinn ok Ostarki gærðu kumbl þessi æftiR Guðmund, faður sinn, vitring þasi a vegamoti.

Norsk: "Sveinn/Steinn/Seinn and Starki/Óstarki gjorde etter meinnesmerke på tvers av veier etter Guðmundr, sin far".

Engelsk: "Sveinn/Steinn/Seinn and Starki/Óstarki made §B these monuments, this memento at the cross-roads, in memory of Guðmundr, their father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1250
¤ Fornlevningsnr.: 0651 (Rydaholm)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik Williams, manus (tolkningen Sæinn)

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 61 - RUNESTENSHOLM, TÅNNÖ SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

kuþuar : let : resa : stein : þana : eftR · auþa : sun : sin auk · karl · eftiR : s(t)in : sun : sin : kuþ hialbi : sau

Guðvarðr/Guðvarr/Guðvar let ræisa stæin þenna æftiR Auða, sun sinn, ok Karl æftiR Stæin, sun sinn. Guð hialpi salu.

Norsk: "Guðvarðr/Guðvarr/Guðvôr lot reise denne sten etter Auði, sin sønn, og Karl etter Steinn, sin sønn. Gud hjelpe deres sjel".

English: "Guðvarðr/Guðvarr/Guðvôr had this stone raised in memory of Auði, his/her son; and Karl in memory of Steinn, his son. May God help (their) souls."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1031, L 1247
¤ Fornlevningsnr.: 0672 (Tånnö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Lena Peterson, þorstæinn gærði bro æftiR kunuar ... ok æftiR asboþ (?). Två problematiska personnamn i en småländsk runinskrift. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15. Lund 1987 s. 199-219.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 62 - ED, VOXTORPS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av gneis, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

tusti : karþi : kubl : þasi : efti : eta : sun s...

Tosti gærði kumbl þessi æftiR Ætta, sun s[inn].

Norsk: "Tosti gjorde dette minnesmerke etter Etti, sin sønn".

English: "Tosti made these monuments in memory of Etti, his son."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1248
¤ Fornlevningsnr.: 0681 (Voxtorp)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-4319-2005

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 63 - VÄRNAMO KIRKEKÅRD, VÄRNAMO, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[...l : sati : s(t)... ...a : ift... ...]

... satti st[æin þenn]a æft[iR] ...

Norsk: "... satte denne sten etter ...".

English: "... placed this stone in memory of ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1565
¤ Fornlevningsnr.: 0684 (Värnamo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 64 - VÄSTHORJA, VÄRNAMO, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

þurun : sati : stin : eftiR : oskil : buta : sin : auk : eftiR · sunu : sina : suin : auk : tufa : kuþ : hialbi : selu : þiRa

Þorunnr satti stæin æftiR Askel, bonda sinn, ok æftiR sunu sina Svæin ok Tofa. Guð hialpi salu þæiRa

Norsk: "órunnr satte sten etter Áskell, sin husbonde, og etter sine sønner Sveinn og Tófi. Gud hjelpe deres sjel".

English: "Þórunnr placed the stone in memory of Áskell, her husbandman and in memory of her sons Sveinn and Tófi. May God help their souls."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex A og Fältex C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Tidligere signum: B 1033, L 1246
¤ Fornlevningsnr.: 0684 (Värnamo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 65 - ÅKERS PRÄSTGÅRD, ÅKERS SN, ÖSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et kors av granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

manurfik kubl * þim

"manurfik" kuml "þim"

Norsk: "... monument ...".

English: "... monument ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1034, L 1612
¤ Fornlevningsnr.: 0685 (Åker)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 66 - ALMESÅKRA K:A, ALMESÅKRA SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til 1150-1250-tallet.

Innskriften lyder:

ku inri

Guð. INRI.

Norsk: "Gud. INRI (=Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum" =Jesus av Nazareth, jødenes konge.".

English: "God. INRI."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0559 (Almesåkra)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 67 - BRINGETOFTA K:A, BRINGETOFTA SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er en murpussinnskrift, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

kum her magnus

... Herra Magnús.

Norsk: "... Herre Magnus".

English: "... Master Magnús."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0575 (Bringetofta)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 68 - BRINGETOFTA K:A, BRINGETOFTA SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er en murpussinnskrift, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

mahno
fuþorkhniastm(l)(R)
k(i)(u)(r)kh---(l)m
frof------


Magno fuþorkhniast[b]mlR ... ...

Norsk: "Magno fuþorkhniastbmlR ... ...".

Engelsk: "Magno fuþorkhniastbmlR ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0575 (Bringetofta)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 69 - FRØDERYDS KIRKEGÅRD, FRØDERYDS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

khiRbiarn : sati : stein : þana : eftiR : suil : bruþur : si(n) :

GæiRbiorn satti stæin þenna æftiR Svæin(?)/Svæll(?), broður sinn.

Norsk: "Geirbjôrn placed this stone in memory of Sveinn(?)/Svellr(?), his brother.".

English: "Geirbjôrn satte denne sten etter Sveinn(?)/Svellr(?), sin bror."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: Dnr 5317/85
¤ Tidligere signum: B 1049, L 1234
¤ Fornlevningsnr.: 0592 (Fröderyd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 5317/85
¤ Evert Salberger, Fröderyd-stenens brödranamn. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 1993 side 36-44.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 70 - HYLLETOFTA K:A, HYLLETOFTA SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en furustokk, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i tårnkammeret.

Innskriften lyder:

...uþor--uþor(b)(h)fu...-rk...þorkh---...
Dvs. flere gjentatte fragmenter av futhark.

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Gjentatte søndagsruner, fuþorkh (Helmer Gustavson, Lära sig och lära ut runor - med hjälp av futharken? I: Situne Dei 2013, s. 31-40).
¤ Fornlevningsnr.: 0606 (Hylletofta)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 71 - N. SANDSJÖ PRÄSTGÅRD, N. SANDSJÖ SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

× erinuorþr × let × reisa × stein × þena × eftiR × heka × faþur × sin × auk × heru × faþur : hans × auk × karl × hans × faþur ... × heru × hans × faþur × auk × þiagn × hans × faþur × auk × eftiR × þe × lagfaþrga × fem ×

Ærinvarðr let ræisa stæin þenna æftiR Hægga, faður sinn, ok Hæru, faður hans, ok Karl, hans faður, [ok] Hæru, hans faður, ok Þiagn/Þegn, hans faður, ok æftiR þa langfæðrga fæm.

Norsk: "Erinvarðr lot reise denne sten etter Heggi, sin far og Hæra, hans far, og Karl, hans far, ... Hæra, hans far, og tegn, hans far og etter disse fem forfedre".

English: "Erinvarðr had this stone raised in memory of Heggi, his father and Hæra, his (i.e. Heggi's) father, and Karl, his (i.e. Hæra's) father and Hæra, his father and Þegn, his father and in memory of these five forefathers."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1240
¤ Fornlevningsnr.: 0638 (Norra Sandsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 72 - RAMKVILLA K:A, RAMKVILLA SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i kirkens søndre yttervegg.

Innskriften er ristet på en

... reisa × stein × auk × k--- ... hialbi × ont × hans ×

... ræisa stæin ok g[æra] ... hialpi and hans.

Norsk: "... reiste sten og gjorde ... hjelpe hans sjel".

English: "... raised the stone and made ... may help his spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0648 (Ramkvilla)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 73 - TERLE, SKEPPERSTADS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.

Innskriften lyder:

: hulmi : let : ka[ra : bro : ift]R : þurkut : fnþr : sia

Holmi let gæra bro æftiR Þorgaut, faður sinn.

Norsk: "Holmi lot gjøre bru etter Þorgautr, sin far".

English: "Holmi had the bridge made in memory of Þorgautr, his father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1050, L 1236
¤ Fornlevningsnr.: 0654 (Skepperstad)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 74 - STOCKARYDS GAMLA K:A, STOCKARYDS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et jernsbeslag, og er datert til begynnelsen 1300-tallet. Plasseringen er i Länsmuseet, Jönköping.

Innskriften lyder:

iag maþr

Ek maðr(?).

Norsk: "Jeg mann(?)".

English: "I man(?)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 0661 (Stockaryd), 0614 (Jönköping)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Länsmuseet, Jönköping (nr. 9094)

Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
SM 75 - MORARP, SVENARUMS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av rød gneis, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

s(i)[k]u(a)rþr · (l)e(t) reisa : stein : eftiR · --... --þur : (s)in : at·menr ---- · uek sin : (b)e-an : kuþ hialbi (o)nt : h(a)ns

Sigvarðr let ræisa stæin æftiR ... [fa]ður/[br]oður sinn. Ættmænn ... veg sinn "be-an". Guð hialpi and hans..

Norsk: "Sigvarðr lot reise sten etter ... sin far/bror. Familie ... hans veg/ære ... Gud hjelpe hans sjel".

English: "Sigvarðr had the stone raised in memory of ... his father/brother. Family ... his road/honour ... May God help his spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1052, L 1243, L 1244
¤ Fornlevningsnr.: 0663 (Svenarum)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 76 - KOMSTAD, SÄVSJÖ (f.d. N. LJUNGA SN), VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av rød granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Gjestgivergårdens have.

Innskriften lyder:

[tufa : risti : stin : þina : eftiR : ura : faþur : sin : stalar]a : hkunaR : [iarls]

Tofa ræisti stæin þenna æftiR Vraa, faður sinn, stallara HakonaR iarls.

Norsk: "Tófa reiste denne sten etter Vrái, sin far, Hákon Jarls offiser".

English: "Tófa raised this stone in memory of Vrái, his father, Earl Hákon's marshal."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1241
¤ Fornlevningsnr.: 3012 (Norra Ljunga); 0665 (Sävsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 77 - SÄVSJÖ VÄSTERGÅRD, SÄVSJÖ (f.d. N. LJUNGA SN), VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

: urai : sati : stin : þonsi : eftiR : kuna : bruþur : sin : han : uaR tauþr : o : iklati

Vrai satti stæin þannsi æftiR Gunna, broður sinn. Hann vaR dauðr a Ænglandi.

Norsk: "Vrái satte denne sten etter Gunni, sin bror. Han døde i England".

English: "Vrái placed this stone in memory of Gunni, his brother. He died in England."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: B 1046, L 1239
¤ Fornlevningsnr.: 3012 (Norra Ljunga), 0665 (Sävsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 78 - UPPÅKRA, SÄVSJÖ (f.d. VALLSJÖ SN), VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

ulafR : sati : stin : þansi : eftiR : siba : sun : sin

OlafR satti stæin þannsi æftiR Sibba, sun sinn.

Norsk: "Ólafr satte denne sten etter Sibbi, sin sønn".

English: "Ólafr placed this stone in memory of Sibbi, his son."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1238
¤ Fornlevningsnr.: 3016 (Vallsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 79 - VALLSJÖ GAMLA KIRKEGÅRD, SÄVSJÖ (f.d. VALLSJÖ SN), VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[: rakR : lakþi : stin : yfiR : þiuk : s...n : sin : s...]

RekkR lagði stæin yfiR Þiokk, s[u]n sinn ...

Norsk: "Rekkr la denne sten over Þjokkr, sin sønn ...".

English: "Rekkr laid the stone over Þjokkr, his son ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1048, L 1668
¤ Fornlevningsnr.: 3016 (Vallsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 80 - VALLSJÖ STOMHEMMAN, SÄVSJÖ (f.d. VALLSJÖ SN), VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Vallsjö herrgård.

Innskriften lyder:

÷ uesti : auk : iuar : auk : s(u)[lfa :] (b)ruþr : þriR : karþu : bru : þasi : (a)uk : satu : stein : þana : eftiR : þialfa : faþur : [sin]

Viseti ok Ivarr/Ioarr ok Sylfa, brøðr þriR, gærðu bro þessi ok sattu stæin þenna æftiR Þialfa, faður sinn.

Norsk: "Véseti og Ívarr/Jóarr og Sylfa, de tre brødre, gjorde denne bru og satte denne sten etter Þjalfi, sin far".

English: "Véseti and Ívarr/Jóarr and Sylfa, the three brothers made this bridge and placed this stone in memory of Þjalfi, their father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1047, L 1237
¤ Fornlevningsnr.: 3016 (Vallsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 81 - VRIGSTADS GAMLA K:A, VRIGSTADS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er en murpussmaling, og er datert til siste del av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

[kuþs : srrs-er : eifin : þnita : skref : a keuk ·]

Guðs præstr(?) Alfvin(?) þetta skræif a "keuk".

Norsk: "Guds prest(?) Alfvin(?) skrev dette på "keuk".".

English: "God's priest(?) Alfvin(?) wrote this on "keuk"."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0682 (Vrigstad)

SM 82 - VRIGSTADS K:A, VRIGSTADS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er en latininnskrift og er ristet på en kirkeklokke, som er datert til 1100-tallets siste halvdel.

Innskriften lyder:

[tika^nt ÷ omaia^n a^ue maria ÷ grazia ÷ plina ÷ tominus ÷ tekum ÷ benetikta t^u ÷ i mulieribus ÷ æþ benetikt^us fruktus ÷ uænt^ris t^ui amæn ÷]

Latin: Dicant omnia: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.

Norsk: "Alle sier: Ave Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Amen.".

Engelsk: "All say: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed among women and blessed is the fruit of thy womb. Amen."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1989
¤ Fornlevningsnr.: 0682 (Vrigstad)

SM 83 - VRIGSTADS KIRKEGÅRD, VRIGSTADS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en kisteformet sten med gavelheller, og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (3450)

Innskriften lyder:

faþiR · ok : moþi- : þrn þr · (n)u-sobr : -k---- sunar : dyþ : hn : ht : guþmundr · guþ : hialbi : sialu · an--

FaðiR ok moði[R] "þrn" "þr" "nu-sobr" ... sunaR dauð. Hann het Guðmundr. Guð hialpi salu han[s].

Norsk: "Far og mor ... ... snns død. Han het Guðmundr. Gud hjelpe hans sjel ".

English: "Father and mother ... son's death. He was called Guðmundr. May God help his soul."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1644
¤ Fornlevningsnr.: 0682 (Vrigstad)
¤ Statens Historiska Muesem, Stockholm (3450)

SM 84 - BISKOPSBO, VRIGSTADS SN, VESTRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[...la : bruþur : sina ...]

..., broður sinn ...

Norsk: "... sin bror ...".

English: "... his brother..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1051, L 1242
¤ Fornlevningsnr.: 0682 (Vrigstad)

SM 85 - ALSEDA KIRKEGÅRD, ALSEDA SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

· ku-k-R auk þiR · bruþr · ristu : s... ...[nsi · ef]tiR · [ma]R(t)in : sin : faþur : sun hurstins

"ku-k-R" ok þæiR brøðr ræistu s[tæin þa]nnsi æftiR Martin(?) sinn faður, sun Þorstæins(?).

Norsk: " "ku-k-R" og hans brødre reiste denne sten etter Marteinn(?), sin farm,Þorsteinns(?) sønn".

English: " "ku-k-R" and his brothers raised this stone in memory of Marteinn(?), their father, Þorsteinn's(?) son."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Henrik Williams, Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002, s. 330.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1020, L 1224
¤ Fornlevningsnr.: 0560 (Alseda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 86 - HOLSBY, ALSEDA SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[su-n ... iftir bruþur : þiR -þkþu han ...]

Sv[æi]nn ... æftiR Broður/broður. ÞæiR [l]agðu(?) hann ...

Norsk: "Sveinn ... etter Bróðir/bror. De la ham ...".

English: "Sveinn ... in memory of Bróðir/brother. They laid(?) him ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1026, L 1225
¤ Fornlevningsnr.: 0560 (Alseda)

SM 87 - REPPERDA, ALSEDA SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Gjenfunnet i 2003. Hører sammem med Sm 88. Ytterligere et fragment av stenen ble funnet på 1930-tallet, nå forsvunnet.

Innskriften lyder:

: haral[t(R)] ... ...ftii : ... [br](u)þur sin

Haraldr ... [æ]ftiR ... broður sinn.

Norsk: "Haraldr ... etter ..., sin bror".

English: "Haraldr ... in memory of ... his brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1018, L 1229, Sm 88
¤ Fornlevningsnr.: 0560 (Alseda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Länsmuseet, Jönköping (nr. 18.058), tidigare i Alseda sockenmuseum (Sm 88)
¤ Nytt om runer 19, 2004, side 21f
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 322-2816-2004

SM 88 - REPPERDA SKATTGÅRD, ALSEDA SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Alseda sockenmuseum. Hører sammen med SM 87. Ikke tatt med Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014

Innskriften lyder:

... ...fti- : ...

... [e]pti[r] ...

Norsk: "... etter ...".

English: "... in memory of ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.

SM 89 - REPPERDA SKATTGÅRD, ALSEDA SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: bui : sati : stin : þana : eftiR : þurkut : bruþur :

Boi satti stæin þenna æftiR Þorgaut, broður.

Norsk: "Búi satte denne sten etter Þorgautr, (sin) bror".

English: "Búi placed this stone in memory of Þorgautr, (his) brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1019, L 1228
¤ Fornlevningsnr.: 0560 (Alseda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 90 - TORSHAG (REPPEKÄLL), ALSEDA SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...(k)arR · st... ...(u)-...

Karr(?)/...karr(?) ... ...

Norsk: "Kárr(?)/...-kárr(?) ... ...".

Engelsk: "Kárr(?)/...-kárr(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1230
¤ Fornlevningsnr.: 0560 (Alseda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 91 - SLÄTTÅKRA, ALSEDA SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Jönköpings stadspark.

Innskriften lyder:

: heli : risti : sin : þesi : eftiR · ausr : sun : sin :

Hælgi/Hæli ræisti stæin þennsi æftiR Assur(?)/Austr(?), sun sinn.

Norsk: "Helgi/Hæli reiste enne sten etter Ôzurr(?)/Austr(?), sin sønn".

English: "Helgi/Hæli raised this stone in memory of Ôzurr(?)/Austr(?), his son."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0560 (Alseda), 0614 (Jönköping)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Tidligere signum: Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 3
¤ Henrik Williams, manus (tolkningarna Hæli och Austr)

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 92 - BJÖRKÖ KIRKEGÅRD, BJÖRKÖ SN, BJÖRKÖ HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...ui : kuþfastr · seti · stia · ha... ...-il · faþu · s·in · suikui · kuþ : þn · iR ... ... : uk : at fiarui : astn :

... Guðfastr satti stæin ... ... faður sinn. Svikvi Guð þann eR [hann svæik] ok at fiorvi "astn".

Norsk: "... Guðfastr satte aten ... ... sin far. Gud forråde den som forrådte ham og til livet ...".

English: "... Guðfastr placed the stone ... ... his father. May God betray the one who betrayed him and to life ... "

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 47 - Sm 92)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1023, L 1213
¤ Fornlevningsnr.: 0568 (Björkö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 93 - NÖMME, BJÖRKÖ SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: rufRa : risti : stin : þansi : aftiR isuni : sina : sin : auk : þurstin :: auk : at : sam : tirika : kuþa : uubiR : at : sin : faþura :

HrolfR ræisti stæin þannsi æftiR syni sina Svæin/Stæin/Sæin ok Þorstæin ok at Sam, drængia goða. ØpiR at sinn faður.

Norsk: "Hrólfr reiste denne sten etter sin sønn Sveinn/Steinn/Seinn og Þorsteinn og Sámr, gode drenger. Śpir til sin far.".

English: "Hrólfr raised this stone in memory of his sons Sveinn/Steinn/Seinn and Þorsteinn and in memory of Sámr, a good valiant man; Śpir in memory of his father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1214
¤ Fornlevningsnr.: 0568 (Björkö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik Williams, manus (tolkningen Sæinn)

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 94 - LANNASKEDE K:A, LANNASKEDE SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

kinfast(r) ...et : lekia ... totu[r] · sina

Ginnfastr [l]et læggia ... dottur sina.

Norsk: "Ginnfastr lot legge ... sin datter.".

English: "Ginnfastr had ... laid ... his daughter."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0623 (Lannaskede)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 95 - LANNASKEDE K:A, LANNASKEDE SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

u... (u)k ... þe^r · (l)(e)tu leka · ufi(R) ...--o-o · -ans ...þ(e) e-- · ...ok

... ok ... þæiR letu læggia yfiR ... [h]ans ... ... ....

Norsk: "... og ... de lot legge over ... hans ... ... ...".

English: "... and ... they had laid over ... their ... ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0623 (Lannaskede)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 96 - BROBYHOLM (LILLEMARK), LANNASKEDE SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND


Bildene er hentet fra Svenska Kulturbilder

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

þurstin : rist · stin þnia : aftR : kuþa : sun · sini :
þurstin : karþi : bu(u) [ef]tiR · kunuar : buþur : sila : ak hftR : asboþ : kunu : sila :
þurstin : karþi : bu(u) [ef]tiR * kunuar : buþur : sila : ak hftR : asboþ : kunu : sila :


Þorstæinn ræisti stæin þenna æftiR Guða, sun sinn. Þorstæinn gærði bro æftiR Gunnvar, broður sinn, ok æftiR Asboð, konu sina.

Norsk: "Þorsteinn reiste denne sten etter Guði, sin sønn. Þorsteinn gjorde bru etter Gunnvarr, sin bror. og etter Ásboð, sin kone".

English: "Þorsteinn raised this stone in memory of Guði, his son. Þorsteinn made the bridge in memory of Gunnvarr, his brother, and in memory of Ásboð, his wife."

eller (Peterson 1987)

þurstin : rist · stin þnia : aftR : kuþa : sun · sin
þurstin : karþi : bu(u) [ef]tiR · kunuar : buþur : sila : ak hftR : asboþ : kunu : sila :


Þorstæinn ræist stæin þenna æftiR Guða, sun sinn. Þorstæinn gærði bro æftiR Gunnvar, moður sina, ok æftiR Asmoð, konu sina.

Norsk: "Þorsteinn reiste denne sten etter Guði, sin sønn. Þorsteinn gjorde bru etter Gunnvôr, sin mor og etter Ásmóð, sin konne".

Engelsk: "Þorsteinn carved this stone in memory of Guði, his son. Þorsteinn made the bridge in memory of Gunnvôr, his mother, and in memory of Ásmóð, his wife."

eller (Salberger 1998)

þurstin : rist · stin þnia : aftR : kuþa : sun · sin
þurstin : karþi : bu(u) [ef]tiR · kunuar : buþur : sila : ak hftR : asboþ : kunu : sila :


Þorstæinn ræisti stæin þenna æftiR Guða, sun sinn. Þorstæinn gærði bro æftiR Gunnvar, broður Silla, ok æftiR Asbôð, konu Silla.

Norsk: "Þorsteinn reiste denne sten etter Guði, sin sønn. Þorsteinn gjorde bru etter Gunnvarr, Sillis bror, og etter Ásbôð, Sillis kone ".

Engelsk: "Þorsteinn raised this stone in memory of Guði, his son. Þorsteinn made the bridge in memory of Gunnvarr, Silli´s brother, and in memory of Ásbôð, Silli´s wife."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1025, L 1235
¤ Fornlevningsnr.: 0623 (Lannaskede)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.


Innskriften lyder (ATA Dnr 5317/85):
¤ Lena Peterson, þorstæinn gærði bro æftiR kunuar ... ok æftiR asboþ (?). Två problematiska personnamn i en småländsk runinskrift. I: Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15. Lund 1987, s. 199-219.
¤ Evert Salberger, Brobyholm-stenen. Pronomen och personnamn. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, 1998 s. 66-91.

SM 97 - MYRESJÖ GAMLA K:A, MYRESJÖ SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i til høyre for portalen på søndre siden av kirken.

Innskriften lyder:

---n-r · sa(t)(i) · (s)(t)in þa... ... ...(a)þur · (s)(i)n

... satti stæin þe[nna] ... [f]aður sinn.

Norsk: "... satte denne sten .... sin far".

English: "... placed this stone ... his father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0634 (Myresjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 98 - MYRESJÖ GAMLA K:A, MYRESJÖ SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Lenet mot langhusets vestre vegg.

Innskriften lyder:

... seti : stin : þansi : eftiR : tuta : su : -... bruþur : kaus :

... satti stæin þannsi æftiR Tota/Dota, sun ..., broður Gauts/Gauss.

Norsk: "... satte denne sten etter Tóti/Dóti, ... sønn, Gautrs/Gaus bror'".

English: "... placed this stone in memory of Tóti/Dóti, son ... Gautr's/Gauss' brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0634 (Myresjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik Williams, manus (tolkningen Gauss)

SM 99 - NEDERBY, MYRESJÖ SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: þurþR · auk · þurbiourn · karþu [b](r)(u) [þas]i [ef]tiR : uersku(l)f · faþur · sin

Þorðr ok Þorbiorn gærðu bro þessi æftiR Værskulf, faður sinn.

Norsk: "Þórðr og Þorbjôrn gjorde denne bru etter Verskulfr, sin far".

English: "Þórðr and Þorbjôrn made this bridge in memory of Verskulfr, their father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1024, L 1231
¤ Fornlevningsnr.: 0634 (Myresjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 100 - GLÖMSJÖ, NÄVELSJÖ SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

× þormar × let × kiara × bro þesi × eftiR × sagsa × sun × sin × kuþ × hialbi × ont hans × uel ×

Þormarr let gæra bro þessi æftiR Saxa, sun sinn. Guð hialpi and hans vel..

Norsk: "Þormarr lot gjøre denne bru etter Saxi, sin sønn. Gud hjelpe hans ånd".

English: "Þormarr had this bridge made in memory of Saxi, his son. May God well help his spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1232
¤ Fornlevningsnr.: 0647 (Nävelsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 101 - NÖBBELESHOLM, NÄVELSJÖ SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

: kun(t)(k)el : sati : sten : þansi : eftiR : kunar : faþur : sin : sun : hruþa : halgi : lagþi : han : i : sten:þr : bruþur : sin : a : haklati : i : baþum

Gunnkell satti stæin þannsi æftiR Gunnar, faður sinn, sun Hroða. Hælgi lagði hann i stæinþro, broður sinn, a Ænglandi i Baðum.

Norsk: "Gunnkell satte denne sten etter Gunnarr, sin far, Hróðis sønn. Helgi, hans bror, la ham i en stenkiste i Bath i England".

English: "Gunnkell placed this stone in memory of Gunnarr, his father, Hróði's son. Helgi laid him, his brother, in a stone coffin in Bath in England. "

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: L 1233
¤ Fornlevningsnr.: 0647 (Nävelsjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se

Bildene er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg

SM 102 - SKEDE K:A, SKEDE SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...imasina...-stinba
...-lr : is


???

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0653 (Skede)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 103 - RÖSA, SKEDE SN, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[utþaki s-ti : stin : þansi eftiR : sun f...]

Utlagi(?) s[a]tti stæin þannsi æftiR Svæin(?) ...

Norsk: "Útlagi(?)satte denne sten etter Sveinn(?) ...".

English: "Útlagi(?) placed this stone in memory of Sveinn(?) ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1021, B 1022, L 1226, L 1227
¤ Fornlevningsnr.: 0653 (Skede)

SM 104 - VETLANDA K:A, VETLANDA, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...(l)ika : uastr · a · i...-ti

... vestr a Æ[nglan]di(?).

Norsk: "... i vest i England(?)".

English: "... in the west in England(?)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 105 - VETLANDA K:A, VETLANDA, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen er innmuret to trapper opp i tårnet.

Innskriften lyder:

he(l)ga : sati : stin : þana : at : eumunt : bur:uþur

Hælga satti stæin þenna at Øymund broður.

Norsk: "Helga satte denne sten etter Eymundr, (sin) bror".

English: "Helga placed this stone in memory of Eymundr, (her) brother.

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1220
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 106 - VETLANDA K:A, VETLANDA, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirkens vestre yttervegg.

Innskriften lyder:

: santar : sati : iftiR : iystin :: bruþur sin

Sandarr satti æftiR Øystæin/Iostæin, broður sinn.

Norsk: "Sandarr satte (sten) etter Eysteinn/Jósteinn, sin bror".

English: "Sandarr placed (the stone) in memory of Eysteinn/Jósteinn, his brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Svanta Lagman, De stungna runorna. Användning och ljudvärden i runsvenska steninskrifter. Uppsala. (Runrön 4.) 1990 side 45

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 107 - VETLANDA KIRKEGÅRD, VETLANDA, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[biur · risti · stn afti... ...starhasbkn kuþ kiuai sil as · a-mi]

Biurr ræisti stæin æfti[R] ... Guð gefi sel hans gaman(?).

Norsk: "Bjórr reiste sten etter ... Gud gi hans sjel hygge(?)".

English: "Bjórr raised the stone in memory of ... May God give joy(?) to his soul."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1016, L 1216
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder. Stenen er en kopi av den tapte sten.

SM 108 - VETLANDA KIRKEGÅRD, VETLANDA, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Stenen er en gravhelle, og er rent ornamental. Den er datert til vikingtid, og står på sin opprinnelige plass.

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1017, L 1217
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 109 - VETLANDA "KLOCKARESTUGA", VETLANDA, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[katil × risti × sten × efti sin broþur : nahhar stens su- +]

Kætill ræisti stæin æftiR sinn broður "nahhar" Stæins su[n]."

Norsk: "Ketill reiste sten etter sin bror "nahhar", Steins sønn".

English: "Ketill raised the stone in memory of his brother "nahhar", Steinn's son."

eller

[katil × risti × sten × efti sin broþur : nah harstens su- +

Kætill ræisti stæin æftiR sinn broður Nag(?), Harðstæins su[n].

Norsk: "Ketill reiste sten etter sin bror Nagr(?), Harðsteinns sønn.

Engelsk: "Ketill raised the stone in memory of his brother Nagr(?), Harðsteinn's son."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1013, L 1215
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik Williams, manus (tolkningen NagR)

Bilde fra Svenska Kulturbilder. Stenen er en kopi av den tapte sten.

SM 110 - TORGET, VETLANDA, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Apoteksparken.

Innskriften lyder:

· arinmu(n) : sati s(t)in : þansi : eftiR : heru : fþur : s-- · a-- · bruþr : sina : þurbun : auk : nfa :

Arinmundr satti stæin þannsi æftiR Hæru, faður s[inn] o[k] brøðr sina Þorbiorn ok Nefa."

Norsk: "Arinmundr satte denne sten etter Hæra, sin far og brødrene sine Þorbjôrn og Nefi".

English: "Arinmundr placed this stone in memory of Hæra, his father and (in memory of) his brothers Þorbjôrn and Nefi."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1014, L 1221
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 111 - FAGERÄNG, VETLANDA LANDSFÖRSAMLING, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runrekkefølgen aku- plasseres under utolket belegg i NRL, s. 297. Larsson (SAS 26 s. 135) foreslår at det kunne tolkes Agvi eller Hakon.

Innskriften lyder:

: uikutr : risti · stin · þasi · e(f)tiR kiRfast · bruþur sin · aku- : hiu-

Vigautr ræisti stæin þannsi æftiR GæiRfast, broður sinn. Agau[tr](?) hio[gg](?).

Norsk: "Végautr reiste denne sten etter Geirfastr, sin bror. Ágautr(?) hogg(?).".

English: "Végautr raised this stone in memory of Geirfastr, his brother. Ágautr(?) cut(?)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1015, L 1222
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002, s. 358
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 5317/85
¤ Larson, Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning, 26 side 135. Uppsala .
¤ Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgåvan. Uppsala 2007.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 112 - STOREBRO, VETLANDA LANDSFÖRSAMLING, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Bäckseda kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

...ku-...

???

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda), 0580 (Bäckseda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 113 - TÅNGERDA, VETLANDA LANDSFÖRSAMLING, ÖSTRA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

o(s)bakR · (l)e(t) ...sa : kubl : eftiR : faþur : stiubsun : sin :

OspakR let [ræi]sa kumbl æftiR Faður, stiupsun sinn.

Norsk: "Óspakr lot reise minnesmerke etter Faðir, sin stesønn.".

English: "Óspakr had the monument raised in memory of Faðir, his stepson.

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1223
¤ Fornlevningsnr.: 0677 (Vetlanda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 114 - ANGERDSHESTRA K:A, ANGERDSHESTRA SN, Mo hd, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en trestokk, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (14.119)

Innskriften lyder:

krist[us o-n ÷ kristus ÷ kon ÷ kristus ÷ (s)on]
iokis srif mik a ÷ o^la^fs ÷ tah ÷ l
ærækomræ-þium ÷ f[il] ÷ þisræ-þium(i)
guþ mik signi
[gu]ri
[siæ-t^u^kbis m]illæs[æ^sæ^s]m[o] t^usska^nnti(s)(s)æ... ...


Kristus Do[mi]nus(?), Kristus kon[ungR](?), Kristus sunn "iokis" skræif mik a Olafs dagi ... ... ... Guð mik signi ... ... millesimo ducentesi[mo] ..

Norsk: "Kristus Dominus(?), Kristus konge(?), Kristus sønn "iokis" skrev meg på Olavs dag ... Gud signe meg ... herrens år ...".

English: "Christ Dominus(?), Christ the king(?), Christ the son "iokis" wrote me on Ólaf's day ... ... ... God may bless me ... ... millesimo ducentesimo (AD) ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0562 (Angerdshestra)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Statens Historiska Museum, Stockholm (14119)

SM 115 - ÖRERYDS KIRKEGÅRD, ÖRERYDS SN, MO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1100-tallet. Stenen står på sin opprinnelige plass. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (22.518)

Innskriften lyder:

{HIC ÷ IA[C]ET MAGNUS ET ÷ HELENA LEGE ÷ A} au(æ) [mauia krakia ÷ klænt ÷] (d)om(i)(u)s ÷ tekum ÷ bænætikta ÷ tu ÷ in ÷ muliæribus

Latin: {Hic iacet Magnus et Helena. Lege A[ve]}. Ave Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.

Norsk: "{Her ligger en viktig og Helen. Ave lov}. Ave Maria, full av nåde. Herren er med deg. Du!.".

Engelsk: "{Here lies an important and Helen. Hail law}. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. You."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tjäder, Jan-Olof, 1993, Den latinska inskriptionen på runestenen Sm 115 från Öreryds kirkegård. Kungl. Hum. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Årsbok 1991-1992.
¤ Tidligere signum: L 2030
¤ Fornlevningsnr.: 0692 (Öreryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Statens Historiska Museum, Stockholm (22518)

SM 116 - ÖRERYDS KIRKEGÅRD, ÖRERYDS SN, MO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1100-tallet. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

[...sus nasareius]

[Ie]sus Nazareius

Norsk: "Jesus av Nasaret".

English: "Jesus of Nazareth"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0692 (Öreryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 117 - ÖRERYDS KIRKEGÅRD, ÖRERYDS SN, Mo hd, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1100-tallet.

Innskriften lyder:

[...s kud : mariu ÷ son ÷ signæ ÷ hustru : mariu
iæu : af : asl÷boþum]


... Guð, Mariu sunn, signi hustru Mariu sal af Aslaboðum.

Norsk: "... Gud, Marias sønn, signe hustru Maria av Áslabúðs sjel".

English: "... God, Mary's son, may bless housewife Maria's of Áslabúð soul."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 2029
¤ Fornlevningsnr.: 0692 (Öreryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 118 - BARKERYDS KIRKEGÅRD, BARKERYDS SN, TVETA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

æstreþ

Æstriðr

Norsk: "Astrid".

English: "Ástríðr"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0565 (Barkeryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 119 - JÄRSTORPS K:A, JÄRSTORPS SN, TVETA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en mursten, og er datert til 1500-tallet (Agertz 2002).

Innskriften lyder:

ia^rnsto^rp

Iarnstorp

Norsk: "Jarnstorp".

Engelsk: "Jarnstorp"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: L 1905
¤ Fornlevningsnr.: 0613 (Järstorp)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Jan Agertz, Småländska ortnamn i runskrift och ortnamn i småländska runinskrifter. I: Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002. Jönköping, s. 93-102

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Harald Faith-Ell

SM 120 - LEKERYDS K:A, LEKERYDS SN, TVETA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på jernblekk på sakristiedøren, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

ioha=n

Iohan

Norsk: "Johan".

English: "Jóhan"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1943
¤ Fornlevningsnr.: 0624 (Lekeryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 121 - ROGBERGA KIRKEGÅRD, ROGBERGA SN, TVETA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er 60 m vest for kirkegården. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 20

Innskriften lyder:

: ketil : resþi : kuml : [þ]usi : eftiR : le- · [muþ]ur[:]bruþur : sin :

Kætill ræisþi kumbl þausi æftiR Læi[k](?), moðurbroður sinn.

Norsk: "Ketill reiste dette minnesmerke etter Leikr(?), sin morbror".

English: "Ketill raised these monuments in memory of Leikr(?), his mother's brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1027, B 1030, L 1203
¤ Fornlevningsnr.: 0650 (Rogberga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 122 - UPPGRÄNNA, GRÄNNA LANDSFÖRSAMLING, VISTA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 45

Innskriften lyder:

: suin : risþi : stina : þesi : eftiR : oslak : auk : eftiR : kuta : sun : hons : en : oslaks : uas : bruþiR : suins :

Svæinn ræisti stæina þessi æftiR Aslak ok æftiR Guta, sun hans, en AslakR vaR broðiR Svæins.

Norsk: "Sveinn reiste denne sten etter Áslakr og etter Goti, sin son. Áslakr var Sveinns bror.".

English: "Sveinn raised these stones in memory of Áslakr and in memory of Goti, his son. And Áslakr was Sveinn's brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1202
¤ Fornlevningsnr.: 0596 (Gränna)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 123 - BRAHEKIRKEN, VISINGSÖ SN, VISTA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et dørbeslag av jern, og er datert til ca år 1200. Døren har sittet i hovedinngangen til Ströja kirke. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 33

Innskriften lyder:

asmutær · kærþi · tRr þa^r · lafri ·

Asmundr gærði dyrr þessaR "lafri".

Norsk: "Asmundr gjorde denne dør "lafri".".

English: "Ásmundr made this door "lafri"."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Tidligere signum: L 1942
¤ Fornlevningsnr.: 0680 (Visingsö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

SM 124 - KUMLABY K:A, VISINGSÖ SN, TVETA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Braheskolan. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 12

Innskriften lyder:

: iskil : auk : kuna : (l)agþu : setn : ...n : bunta sin : kuþ halb : se(l)u has :

Æskell/Askell ok Gunna lagðu stæin ... bonda sinn. Guð hialpi selu hans.

Norsk: "Áskell og Gunna la sten ... sin husbonde. Gud hjelpe hans sjel".

English: "Áskell and Gunna laid the stone ... their husbandman. May God help his soul."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1666
¤ Fornlevningsnr.: 0680 (Visingsö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 125 - KUMLABY K:A, VISINGSÖ SN, TVETA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Braheskolan. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 12

Innskriften lyder:

...n × lit : kaura : stain : þinsi ×: aftir : fiul:muþ : ...

... let gærva stæin þennsi æftiR Fiolmoð ...

Norsk: "... lot gjøre denne sten etter Fjôlmóðr ...".

English: "... had this stone made in memory of Fjôlmóðr ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1032, L 1667
¤ Fornlevningsnr.: 0680 (Visingsö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 126 - KUMLABY K:A, VISINGSÖ SN, TVETA HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[-orþr · auk : askytr : þaiR : satu : k--bl : kuþfast : faþiR · sin : i- uas bofa -
-bri-s-]


[Þ]orðr ok Asgautr þæiR sattu k[um]bl Guðfast, faður sinn, e[R] vaR Bofa ... ...

Norsk: "Þórðr og Ásgautr de satte minnesmerke (etter) Guðfastr, sin far, som var Bófis ... ...".

English: "Þórðr and Ásgautr, they placed the monument (in memory of) Guðfastr, their father, who was Bófi's ... ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1201
¤ Fornlevningsnr.: 0680 (Visingsö)

SM 127 - BONA GÄSTGIVAREGÅRD, BREDESTADS SN, N. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av rød granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...a... ...aR : hakunaR : þ-t : ru-s : far-...

... ... HakonaR, þ[a]t "ru-s" ...

Norsk: "... Hákons, det ...".

English: "... Hákon's, that ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0574 (Bredestad)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 323-4267-2005

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 128 - GÖBERGA, LINDERÅS SN, N. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... ...in × iftiR þ...rlak -...

... [stæ]in æftiR Þ[o]rlak ...

Norsk: "... sten etter Þorlakr ...".

English: "... the stone in memory of Þorlakr ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0626 (Linderås)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 129 - SÄBY K:A, SÄBY SN, N. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[þurþR risþi : stin : þansi : aftiR · kiRmun : faþur sin -...]

Þorðr ræisþi stæin þannsi æftiR GæiRmund, faður sinn ...

Norsk: "Þórðrreiste denne sten etter Geirmundr, sin far ...".

English: "Þórðr raised this stone in memory of Geirmundr, his father ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1036, L 1204
¤ Fornlevningsnr.: 0671 (Tranås), 3013 (Säby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ SmR side 274, 339

SM 130 - EKSJÖ K:A, EKSJÖ SN, N. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: (i)arbR : let : resa ... ...-fti : siba : broþur : sin : auk : br- : kiara : hla-R--...--... sibi : ...r...

IarpR let ræisa ... [æ]ftiR Sibba, broður sinn, ok br[o] gæra ... Sibbi ...

Norsk: "Jarpr lot reise ... etter Sibbi, sin bror, og gjorde bru ... Sibbi ...".

English: "Jarpr had ... raised in memory of Sibbi, his brother, and the bridge made ... Sibbi ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 0584 (Eksjö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg

SM 131 - HJORTHOLMEN, FLISBY SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: tu-iR : resþi : sta... ... unþik : bru-ur : sin :

To[l]iR/Do[tt]iR ræisti stæi[n] ... Oniðing, bro[ð]ur sinn.

Norsk: "Tólir/Dóttir reiste sten ... Óníðingr, sin bror ".

English: "Tólir/Dóttir raised the stone ... Óníðingr, his/her brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0586 (Flisby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 132 - RICKELSTORP, FLISBY SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

(h)ilhi : raisti [:] s(t)(e)[i]n [:] (þ)eni : eftiR : fin : faþur · sin

Hælgi ræisti stæin þenna æftiR Finn, faður sinn.

Norsk: "Helgi reiste enne sten etter Finnr, sin far".

English: "Helgi raised this stone in memory of Finnr, his father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: B 1035, L 1208
¤ Fornlevningsnr.: 0586 (Flisby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 133 - SUNNERÄNGA, FLISBY SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

: klakR : risþi : stin : þaisi : aftR : su[n] :
sin : þur:biaurn :


GlæggR/KlakkR ræisþi stæin þannsi æftiR sun sinn Þorbiorn.

Norsk: "Glôggr/Klakkr reiste denne sten etter sin sønn Þorbjôrn.".

English: "Glôggr/Klakkr raised this stone in memory of his son Þorbjôrn."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Tidligere signum: L 1207
¤ Fornlevningsnr.: 0586 (Flisby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 134 - SANDSHULT, HULTS SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: kuþfastr : raisti : sain : þina : eftiR · kunar faþur sin

Guðfastr ræisti stæin þenna æftiR Gunnar, faður sinn.

Norsk: "Guðfastr reiste denne sten etter Gunnarr, sin far".

English: "Guðfastr raised this stone in memory of Gunnarr, his father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Fornlevningsnr.: 0603 (Hult)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 4991/84

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 135 - ÖSTERBY, HULTS SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[hesrrrsiþam stain : if+... ...]

... stæin æf[tiR] ...

Norsk: "... sten etter ...".

English: "... the stone in memory of ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1041, L 1212
¤ Fornlevningsnr.: 0603 (Hult)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 136 - ÖSTERBY, HULTS SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[tuerketil : raista : stein : þini : eftir : u...]

"Dværg-Kætill ræisti stæin þenna æftiR ...

Norsk: "Dverg-Ketillreiste denne sten etter ...".

English: "Dverg-Ketill raised this stone in memory of ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1042, L 1211
¤ Fornlevningsnr.: 0603 (Hult)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Evert Salberger, Tuerketil. Ett mansnamn i runsvenskan. I: Namn och Bygd 53, 1965, side 144-151

SM 137 - KVARNARP, HÖREDA SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Ornamentikk og ortografi peker på oppsvensk innflytelse. Plasseringen er nå i Vattenledningsparken i Eksjö.

Innskriften lyder:

× s... × kiara × bro × þes- ...ftiR × klint × sun × sin × kuþ × hialbi × ont × hans

... gæra bro þess[a æ]ftiR Klint, sun sinn. Guð hialpi and hans.

Norsk: "... gjorde denne bru etter Klint, sin sønn. Gud hjelpe hans ånd".

English: "... made this bridge in memory of Klettr, his son. May God help his spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0609 (Höreda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 138 - MARKESTAD, HÖREDA SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[· irfR · ka^rþi ·· kuml · ef-... ...-kutm kabur sia nufs]

" "irfR" gærði kumbl æf[tiR] ... faður(?) sinn "nufs" ".

Norsk: " "irfR" gjorde minnesmerke etter ... sin far(?) ...".

English: " "irfR" made the monument in memory of ... his father(?) ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1037, L 1210
¤ Fornlevningsnr.: 0609 (Höreda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 139 - MARKESTAD, HÖREDA SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Länsmuseet i Jönköping. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 51

Innskriften lyder:

[kunulfR · karþi : k-]... ... uk · s[iksin · broþur · sin]

GunnulfR gærði k[umbl] ... ok Sigstæin, broður sinn.

Norsk: "Gunnulfr gjorde minnesmerke ... og Sigsteinn, sin bror".

English: "Gunnulfr made the monument ... and Sigsteinn, his brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1038, L 1209
¤ Fornlevningsnr.: 0609 (Höreda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 140 - RYNINGSHOLM, HÖREDA SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[: eun:iutr : r... ... ...asa : eftiR suain : faþ... ...]

Øyniutr r[æisti stæina þ]essa(?) æftiR Svæin, fað[ur] ...

Norsk: "Eynjótr reiste disse stener etter Sveinn, (sin) far ...".

English: "Eynjótr raised these stones(?) in memory of Sveinn, (his) father ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1044, L 1205
¤ Fornlevningsnr.: 0609 (Höreda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 141 - MEDALBY, MELLBY SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

· ---ki : rei... ...ka · broþur ·

... ræi[sti] ... broður.

Norsk: "... reiste ... bror".

English: "... raised ... brother"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0632 (Mellby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 142 - VÄRNESLÄTT, MELLBY SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

· suin : garþi : kuml : efti... ...as(t)munt : faþur : sin ·

Svæinn gærði kumbl æfti[R] Fastmund(?)/Vestmund(?), faður sinn.

Norsk: "Sveinn gjorde minnesmerke etter Fastmundr(?)/Vestmundr(?), sin far".

English: "Sveinn made the monument in memory of Fastmundr(?)/Vestmundr(?), his father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0632 (Mellby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Sven B. F. Jansson, 1973: Mellby kyrkas runsten. I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle. Stockholm (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48) s. 1-15.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Evert Salberger, Mansnamn på Mellby-stenar. I: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift, s. 17-33.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 143 - VÄRNESLÄTT, MELLBY SN, S. VEDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av grønnsten, og er datert til vikingtid. Runeristeren er den samme som har gjort SM SvS1973;4. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

keiRmu...(r) : (l)e(t) × k...ra × kuml af(t)(i)R : --(þ)(k)--R : (f)aþur × sin : kuþ : hialbi : ont : hans :

GæiRmu[nd]r let g[æ]ra kumbl æftiR ...g[æi]R, faður sinn. Guð hialpi and hans.

Norsk: "Geirmundr lot gjøre minnesmerke etter ...-geirr, sin far. Gud hjelpe hans ånd".

English: "Geirmundr had the monument made in memory of ...-geirr, his father. May God help his spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 92 - Sm 143)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0632 (Mellby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 144 - GURSTEN, LOFTA SN, N. TJUSTS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til sist på 800-tallet. Runetypene er kortkvistruner. Plasseringen er ved folkhøgskolen i Gamleby. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 393

Innskriften lyder:

sunuR na
ut smiþ
a kata
uifrþaR ...un...
kuþaskaki faþi


SunR naut smiða Kata, VifriðaR/VifrøðaR [s]un[aR]. Guða-Skæggi/Skakki/Skagi faði.

Norsk: "Sønnen nød bruk av Káti Véfríðarsons/Véfrøðarsons håndtverk. Guða-Skeggi/Skakki/Skagi farget".

English: "The son made good use of Káti Véfríðarson's/Véfrøðarson's handiwork. Guða-Skeggi/Skakki/Skagi coloured."

eller (Åkerström 2011)

kuþaskaki faþi
sunuR na
ut smiþ
a kata
uif siþaR un...


Guða-Skæggi faði. SunR naut smiða Kata. Vif siðaR unn[i].

Norsk: "Guða-Skeggi farget. Sønnen nød godt av Kátis håndtverk. Konen ga/tillot senere".

Engelsk: "Goða-Skeggi (i.e. Skeggi of the goði or goðar) coloured. The son got (or: made good use of) Káti's handiwork. The wife later granted (or: permitted)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Fornlevningsnr.: 0837 (Lofta), 0806 (Gamleby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Hanna Åkerström, Sm 144 Gursten : En småländsk runsten från tidig vikingatid. Masteruppsats i svenska språket. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2011

Bildene er hentet fra Svenska Kulturbilder

SM 145 - UKNA ÖDEKIRKE, UKNA SN, N. TJUSTS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til sist på 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet. Plasseringen er i Ukna kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

{HIC : IACET : TURGILLUS} : hærræ : guNmuNdæ : sun : gas : gak : ei : fra : stat : o^k : sia : o^k : læsin : iðræR : bøniR : firi : þyrhilsær : siæl : a:ve : ma:ria : graccia : ple:na : do:mi:nus : te:kum : benedikta : tu in mulieribus : æð benediktus : fruktus væNtris : tui : amn : in manus tuas : d

{Hic iacet Turgillus}, Herra GunnmundaR sunn Gas. Gakk æi fra, statt ok se ok lesin iðraR bøniR fyriR ÞorgislaR sial. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].

Norsk: "{Her ligger Turgillus), Herre Gunnmundrs sønn Gás. Gå ikke her fra, bli og se og les bønner for Þorgis sjel. Ave Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner og velsignet er ditt livs frukt. Amen. I dine hender, Herre.".

English: "{Here lies Turgillus}, Master Gunnmundr's son Gás. Do not go from here, stay and look (at this) and read your prayers for Þorgisl's soul. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. Amen. Into your hands, Lord. "

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Rungravhällen, Ukna ödekyrka, Norra TJust hd, Småland, Björn Helmfrid, Fornvävennen 1939
¤ Fornlevningsnr.: 0876 (Ukna)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 146 - KOLSEBRO, UKNA SN, N. TJUSTS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[halft- : lit raisa stain : þina : eftiR : saba : faþur :]

Halfd[an] let ræisa stæin þenna æftiR Sæbba, faður.

Norsk: "Halfdan lot reise denne sten etter Sebbi, (sin) far".

English: "Halfdan had this stone raised in memory of Sebbi, (his) father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 930, L 1281
¤ Fornlevningsnr.: 0876 (Ukna)

SM 147 - V. EDS ÖDEKIRKE, V. EDS SN, N. TJUSTS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av kalksten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

iar-eiR risti · stin þ... ...--r--- · stRalr · k(a)(r)- uniþik(r)

Iar[g]æiRR ræisti stæin þ[ennsa] ... "stRalr" "kar-" oniðingR.

Norsk: "Jargeirr reiste denne sten ... uskyldig".

English: "Jargeirr raised this stone ... unvillainous."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0885 (Västra Ed)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 148 - LILLA HÄLLEBERG, V. EDS SN, N. TJUSTS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[akoft : auk : kaira · auk : ketil : li... rita : st^ein : eftiR : sin : faþur : ekil : -rnfastr : rusti : auk : ...]

"akoft" ok GæiRa ok Kætill le[tu] retta stæin æftiR sinn faður Ægil. [A]rnfastr risti ok ...

Norsk: " "akoft" og Geira og Ketill lot rette denne sten etter sin far Egill. Arnfastr ristet og ...".

English: " "akoft" and Geira and Ketill had the stone erected in memory of their father Egill. Arnfastr carved and ... "

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 931, L 1282
¤ Fornlevningsnr.: 0885 (Västra Ed)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 149 - LILLA HÄLLEBERG, V. EDS SN, N. TJUSTS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i kirken.

Innskriften lyder:

... [+ faslaug :] þaun : [hion × litu : i]ftiR · þial[fa : sun s]...

... Fastlaug, þau hion, letu æftiR Þialfa, sun s[inn].

Norsk: "... og Fastlaug, ekteparret, lot etter Þjalfi, sin sønn ...".

English: "... (and) Fastlaug, the married couple, had (the stone raised) in memory of Þjalfi, their son."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170).
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1283
¤ Fornlevningsnr.: 0885 (Västra Ed)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 150 - MÖRLUNDA K:A, MÖRLUNDA SN, ASPELANDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[kusta × auk × þoraiþi- × þir × raisa × iftiR × ...]

"kusta" ok "þoraiþi-" þæiR ræisa æftiR ...

Norsk: " "kusta" and "þoraiþi-" de reiste etter ...".

English: " "kusta" and "þoraiþi-", they raise in memory of ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1045, L 1286
¤ Fornlevningsnr.: 0850 (Mörlunda)

SM 151 - MÖRLUNDA K:A, MÖRLUNDA SN, ASPELANDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[... ...itu × raisa × staina × þisa × iftiR × ...]

... [l]etu ræisa stæina þessa æftiR ...

Norsk: "... lot reise disse sten etter ...".

English: "... had these stones raised in memory of ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1287
¤ Fornlevningsnr.: 0850 (Mörlunda)

SM 152 - SINNERSTAD, MÖRLUNDA SN, ASPELANDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirken.

Innskriften lyder:

...fi · karþ... ... [afti × hk]rulf × faþur sin [uk asr ×] uk · ikir

... gærð[i](?) ... æftiR Hæriulf(?), faður sinn, ok Assur/Asu ok Ingigærði/Ingigærðr.

Norsk: "... gjorde ... etter Herjulfr(?), sin far, og Ôzurr/Ása og Ingigerðr.".

English: "... made(?) ... in memory of Herjulfr(?), his father, and (in memory of) Ôzurr/Ása and Ingigerðr."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1288
¤ Fornlevningsnr.: 0850 (Mörlunda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Lena Peterson, Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen starkt böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana 8.) 1981 side 51

SM 153 - HÖGSBY K:A, HÖGSBY SN, HANDBÖRDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[tosti : auk : k... ...ftiR : bofi faþur : s...]

Tosti ok ... [æ]ftiR Bofa, faður s[inn].

Norsk: "Tosti og ... etter Bófi, sin far".

English: "Tosti and ... in memory of Bófi, their father."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1039, L 1289
¤ Fornlevningsnr.: 0823 (Högsby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 154 - HÖGSBY K:A, HÖGSBY SN, HANDBÖRDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i våpenhuset.

Innskriften lyder:

(s)igtrykR × let × setia × stein × þena × ef(t)iR × haltan × faþur × sin × kuþ × hia(l)... -nt × hans ×

SigtryggR let sætia stæin þenna æftiR Halfdan, faður sinn. Guð hial[pi a]nd hans.

Norsk: "Sigtryggr lot sette denne sten Halfdan, sin far. Gud hjelpe hans ånd".

English: "Sigtryggr had this stone placed in memory of Halfdan, his father. May God help his spirit."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1971 side 205.
¤ Tidligere signum: B 1040, L 1566
¤ Fornlevningsnr.: 0823 (Högsby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 155 - BÖTTERUM, LÅNGEMÅLA SN, HANDBÖRDS HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

uti : lit : s... ... faþur sin : ku... ...

Uddi let s[ætia] ... faður sinn. Gu[ð]/go[ðan] ...

Norsk: "Oddi lot sette ... sin far. Gud/god".

English: "Oddi had placed ... his father, a good / God ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0840 (Långemåla)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 156 - KLÄCKEBERGA K:A, KLÄCKEBERGA SN, N. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er en murpussinnskrift, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i nordre kirkeveggen.

Innskriften lyder:

[fuþorkhni... ...þor-...]

fuþorkhni[as] ...

Norsk: "fuþorkhnias ...".

Engelsk: "fuþorkhnias ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 2004a
¤ Fornlevningsnr.: 0829 (Kläckeberga)

SM 157 - RYSSBY GAMLA K:A, RYSSBY SN, KALMAR, NORRA MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av sandsten, og er datert til vikingtid. Stenen er innmuret i korets østre mur. Gjenfunnet i 2003.

Innskriften lyder:

ilugi · ... [bro iftiR ka]... ...þur · sin| |nytan

Illugi ... bro æftiR ... [fa]ður/[bro]ður sinn nytan.

Norsk: "Illugi ... bru ette] ... sin duglige [fa]er/[bro]r.”".

English: "Illugi ... bridge in memory of ... his capable father/brother."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1290b
¤ Fornlevningsnr.: 0861 (Ryssby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Nytt Om Runer nr. 19, 2004 side 23f

SM 158 - RYSSBY GAMLA K:A, RYSSBY SN, N. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er en murpussinnskrift, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

[-- + suni ÷ risti runiR
ti(u)u {VN}]


... Suni risti runaR ... {...}

Norsk: "... Suni ristet runer ... {...}".

English: "... Soni carved the runes ... {...}"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: L 1908a
¤ Fornlevningsnr.: 0861 (Ryssby)

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

SM 159 - ÅBY GAMLA K:A, ÅBY SN, N. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[a(k)--...-... ...---s... ...-an-... sin]

... ... ... sinn.

Norsk: "... ... ... sin".

English: "... ... ... his"

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1290
¤ Fornlevningsnr.: 0887 (Åby)

SM 160 - KALMAR SLOTT, KALMAR, N. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i det konglige kjøkkenet.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastblmR ...

fuþorkhniastblmR ...

Norsk: "fuþorkhniastblmR ...".

Engelsk: "fuþorkhniastblmR ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0826 (Kalmar)

SM 161 - KALMAR SLOTT, KALMAR, N. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av kalksten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... ...astu × stain · ...

... [r]æistu stæin ...

Norsk: "... reiste sten ...".

English: "... raised the stone ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0826 (Kalmar)

SM 162 - KALMAR SLOTT, KALMAR, N. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en knivskaft av ben/horn, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens Historiska Museum, Stockholm.

Innskriften lyder:

kkæRbiar : a mik

GæiRbiorn a mik.

Norsk: "Geirbjôrn eier meg.".

English: "Geirbjôrn owns me."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0826 (Kalmar)
¤ Fornvännen 1969 side 300.

SM 163 - ARBY KIRKEGÅRD, ARBY SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av ölandskalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Arby k:a.

Innskriften lyder:

...- × r--sa × kuml × iftiR × bofa × ...

... r[æi]sa kuml æftiR Bofa ...

Norsk: " ... reiste minnesmerke etter Bófi ...".

English: "... raised the monument in memory of Bófi ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1974 side 209.
¤ Tidligere signum: L 1290a
¤ Fornlevningsnr.: 0786 (Arby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 164 - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (6004)

Innskriften lyder:

iak : biþ : þik : b...-- : at : þu : biþ : na^fnleka : fyrer : þæn : man : s^um : m...k : gio^rþe : ia^ko^b : het : h-...

Iak bið þik ... at þu biðr nafnliga fyriR þenn mann, sem m[i]k gærði. Iakob het h[ann].

Norsk: "Jeg ber deg .. at du navnlig ber for denne mann, som gjorde meg. Jajob het han".

English: "I beg you ... that you pray for that man, and mention his name, who made me. Jakob was his name."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1971
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Statens Historiska Museum, Stockholm (6004)

SM 165 - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en trestokk, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i lysgluggen i kirkens vestgavel.

Innskriften lyder:

...fuþokrhtamiskmtm... ...fuþokrhlamisam ÷ tifuofi...


Innskriften er et forsøk på en futhark

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)

SM 166 - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i våpenhuset.

Innskriften lyder:

... : þena : yfi... ... salu : k-...

... þenna yfi[R] ... salu ...

Norsk: "... denne over ... sjel ...".

English: "... this over ... soul ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 167 - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... le[t] ....

... lé[t] ...Stenen har ornamentikk i relief.

Norsk: " ... lot ...".

English: "... had ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 168 - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...s----u · --...

???

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM 169 - LJUNGBY K:A, LJUNGBY SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i tårnets vestre vegg.

Innskriften lyder:

(f)iatr · ouk · rakn · þu · letu · risþa · stina · iutiR · uitlþa

Fæitr(?)/Fiatr(?) ok Ragna(?) þau letu rista stæina æftiR Vintrliða(?).

Norsk: "Feitr(?)/Fetr(?) og Ragna(?) de lot reise sten etter Vetrliði(?)".

English: "Feitr(?)/Fetr(?) and Ragna(?), they had the stones carved in memory of Vetrliði(?)."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Fornlevningsnr.: 0835 (Ljungby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik Williams, Ljungby kyrkas runsten. I: Kalmar län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 76, Kalmar 1991 s. 161-172.
¤ Henrik Williams, manus (tolkningen Fiatr)

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM 170 - LJUNGBY, LJUNGBY, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i parken Skansen. Stenen har trolig vært innmurt i Ljungby gamla kirke.

Innskriften lyder:

· uefus · s(a)ti · stin · ef... ... ...biurk · þiRa · sustur ...--...

Vefuss satti stæin æf[tiR] ... ...biorg, þæiRa systur ...

Norsk: "Véfúss satte stene etter ... ...-bjôrg, sin søster".

English: "Véfúss placed the stone in memory of ... ...-bjôrg, their sister ..."

Litteratur:
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander, R. H. 1–2. 1935, 1961. (Sm 144 - Sm 170)
¤ Smålands runinskrifter, granskade och tolkade av Kinander. (Plansjer Sm 47 - Sm 170)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0735 (Ljungby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM ATA4278/31 - TRÅNGHALLA, BANKERYDS SN, JÖNKÖPING, TVETA HD, SMÅLAND


Innskriften er på et hånteinlodd av sten. Ble funnet i 1929, 500 m fra gården. Datert til middelalder.

Innskriften lyder:

fnsutlR
þia hor


???
¤ Fornlevningsnr.: 0564 (Bankeryd)
¤ Statens Historiska Museum, Stockholm (19775)
¤ Inventariehandlingar på Statens Historiska Museum, Stockholm

SM ATA344/37 - HAMNEDA ÖDEKYRKA, HAMNEDA SN, LJUNGBY, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er på et et fragment av horn/ben (kam?) og er datert til 1200-tallet. Funnet i 1936. Lest etter foto.

Innskriften lyder:

...miko
...(n)us


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Inventariehandlingar på Statens Historiska Museum, Stockholm (21742:1)
¤ Tidligere signum: Sm ATA/FOTO.
¤ Fornlevningsnr.: 0716 (Hamneda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Statens Historiska Museum, Stockholm (21742:1)
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: Foto

SM ATA423-2541-1996 - KALMAR?, KALMAR, KALMAR, NORRA MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er på en terningslignende gjenstand av skiffer(?). Usikker datereing. De seks sidene har runelignende tegn og figurer
Innskriten lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0826 (Kalmar)
¤ Kalmar läns museum (KLM 17772)

SM ATA351-3596-2013 - KALMAR?, KALMAR, KALMAR, NORRA MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er på et fragment av en runsten av grå kalksten og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...au...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0826 (Kalmar)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Kalmar läns museum (KLM 45050)
¤ Undersökning av oregistrerat runstensfragment från Kalmar(?) i Kalmar läns museum

SM FRIDELL2004;11 - GRIMSLÖV, SKATELÖVS SN, ALVESTA, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er på et spinnehjul av sandsten og er datert til middelalderen.


Innskriften lyder:

ma ÷ skref ÷ mik

Ma skræif mik.

Norsk: "Mey skrev meg".

Engelsk: "Mey wrote me."

Litteratur:
Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Sm IVOS1990;19B
¤ Fornlevningsnr.: 0747 (Skatelöv)
¤ Smålands museum, Växjö (16974)

SM FV1959;104 - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND
Stenen er rent ornamental, og er datert til vikingtid. Det er snakk om et fragment av en gravhelle av lys hård kalksten. Plasseringen er i koret.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1959 side 104.
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM FV1959;105A - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND
Stenen er rent ornamental, og er datert til vikingtid. Det er snakk om et fragment av en gravhelle av kalksten.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1959 side 105.
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM FV1959;105B - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND
Stenen er rent ornamental, og er datert til vikingtid. Det er snakk om et fragment av en gravhelle av kalksten.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1959 side 105.
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM FV1959;105C - HOSSMO K:A, HOSSMO SN, S. MÖRE HD, SMÅLAND
Stenen er rent ornamental, og er datert til vikingtid. Det er snakk om et fragment av en gravhelle av kalksten.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1959 side 105.
¤ Fornlevningsnr.: 0818 (Hossmo)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM IK339 - UKJENT STED, FORSHEDA SN (?), VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er skrevet på en brakteat av gull (C-type), og er datert til urnordisk tid.


Innskriften lyder:

alweuiuiluuþ(þ)(a)uuuaewdaluuu

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Knutsson, Christer, Okända småländska runinskrifter, I Värend och Sunnerbo, Kulturspridare i Kronoberg 1990 side 18-20.
¤ Bilde av brakteaten. Foto: Ogneslav.¤ Fornlevningsnr.: 0589 (Forsheda)
¤ Statens Historiska Museum, Stockholm (8430)
¤ IVOS1990:18
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: /www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Ogneslav

SM IVOS1990;18 - MJÄRYD, SÖDRA LJUNGA SN, LJUNGBY, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er på et fragment av runsten.


Innskriften lyder:

... : ufti- ...

... æfti[R] ...

Norsk: "... norsk ...".

Engelsk: "... in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Sm SMus.
¤ Fornlevningsnr.: 0751 (Södra Ljunga)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Smålands museum, Växjö (21742:1)
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 218f

SM IVOS1990;19A - ?, GÖTERYDS SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en stenmeisel, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Smålands museum, Växjö (14739). Signumet er ikke med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Innskriften lyder:

nnt(i)na
...-þo--h--...-blmR


... [fu]þo[rk]h[niast]blmR

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
¤ Knutsson, Christer, Okända småländska runinskrifter, I Värend och Sunnerbo, Kulturspridare i Kronoberg 1990 side 19.
¤ Smålands museum, Växjö (14739)

SM IVOS1990;19 - ?, GÖTERYDS SN, ÄLMHULT, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en stenmeisel, og er datert til middelalderen.


Innskriften lyder:

nnt(i)na
...-þo--h--...-blmR


... [fu]þo[rk]h[niast]blmR

Norsk: "... fuþorkhniastblmR".

Engelsk: "... fuþorkhniastblmR

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Sm IVOS1990;19A
¤ Fornlevningsnr.: 0714 (Göteryd)
¤ Smålands museum, Växjö (14739)
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 220f

SM KALM1986;119 - KALMAR, KV. BJÖRKEN, KALMAR, KALMAR, NORRA MÖRE HD, SMÅLAND

Innskriften er på et runeben /-horn og er dayert til sist på 1300-tallet.


Innskriften lyder:

fuor

fu[þ]or[k]

Norsk: "fuþork"

Engelsk: "fuþork"

Litteratur: Projektet
¤ Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0826 (Kalmar)
¤ Kalmar läns museum (KLM 32633:1)
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 423-2541-1996

SM IVOS1990;19B - GRIMSLÖV, SKATELÖVS SN, ALLBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et spinnehjul, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Smålands museum, Växjö (16974) Ikke tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas 2014. Se Sm FRIDELL2004;11

Innskriften lyder:

mai skrefi mik

Mey skrifaði mik.

English: "Mey wrote me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Knutsson, Christer, Okända småländska runinskrifter, I Värend och Sunnerbo, Kulturspridare i Kronoberg 1990, side 19.
¤ Andre signum: SM FRIDELL2004;11

SM NOR1994;25 - FOLKHÖGSKOLAN, MARKARYD, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en jordfast stenblokk, og er mest sannsynelig falsk, dvs at den er ristet 1960-61.


Innskriften lyder:

???

I følge Markarydsbygden 6 (1996) fra 1960-61 lyder innskriften:

rui * risti : runum : iftiR : hastain : bruþur

Rói risti rúnum eptir Hástein, bróður.

Norsk: "Rói ristet runer etter Hásteinn, bror".

English: "Rói carved the runes in memory of Hásteinn (his) brother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
¤ Fornlevningsnr.: 0736 (Markaryd)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Markarydsbygden 6, Markaryd 1996, s. 129f
¤ Runor i Kronobergs län. Kronobergsboken 2008. Växjö side 222f
¤ Nytt om Runer årg. 1994, side 25..

SM NOR1997;24 - HEDENSTORP, SANDSERYD, TVETA, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et beslag av bronse, og er datert til år 400-500. Plasseringen er i Jönköpings läns museum.

Innskriften lyder:

ffuu----þofiñw
d


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 3010 (Sandseryd)
¤ Nytt om Runer, årg. 1997, side 24.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM NOR1997;25 - JÖNKÖPING, KV HARVEN, JÖNKÖPING, TVETA, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en fløyte av ben/horn, og er datert til middelalderen (1300-tallet?). Plasseringen er i Jönköpings länsmuseum.

Innskriften lyder:

kuþ : ...l-al^an

Guð/Guð- ...

Norsk: "Gud/Gud- ...".

English: "Guð/Guð- ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer, årg. 1997, side 25.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 0614 (Jönköping)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg

SM NOR2001;25 - TUNNERSTAD, VISINGSÖ SN, JÖNKÖPING, VISTA HD, SMÅLAND

Innskriften er på en runsten av mørkgrå til grønn kvartsitisk sandsten og er datert til 800 - 900-tallet.


Innskriften lyder:

hana uilik
(i) sakum þat liki hal...


Hana/Hana veli'k/villi'k. I sakum þat liki hal[i](?).

Norsk: "Jeg bedrog Hana. Det kan passe mannen i de juridiske tvister".

Engelsk: "I betray/deceive her/Hani. It may suit the man in the legal disputes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0680 (Visingsö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Nytt om Runer årgang 2001, side 25.
¤ Magnus Källström, Runstenen från Tunnerstad på Visingsö - ännu en runologisk gåta. I: Bo65 : festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning 39, Göteborg, s. 80-88.

SM NOR2002;25 - TOVHULT, BREDARYDS SN, VÄRNAMO, VÄSTBO HD, SMÅLAND

Innskriften er på et fragment av runsten av grå gneis. Plassereingen er i Jönköpings läns museum.


Innskriften lyder:

... ...tin knut... ...

... [s]tæin/...[s]tæinn, Knut[r] ...

Norsk: "... Sten/...-sten, Knut ...".

Engelsk: "... stone/...-steinn, Knútr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 0573 (Bredaryd)
¤ Nytt om Runer årgang 2002, side 25.

SM SHM6819:691 - UKJENDT STED, SMÅLAND

Innskriften er på et stykke ben/horn og har usikker datereing.


Innskriften lyder:

...bimfRkþ...
...-iaira + fm-...


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Statens Historiska Museum, Stockholm (6819:691)

SM SMK2002;208 - BRAHEKYRKAN, VISINGSÖ SN, JÖNKÖPING, VISTA HD, SMÅLAND

Innskriften er på et fragment av gravhelle av kalksten. Det er bevart en farge i gråaktig fargetone.


Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Sm OMRUNSTJÖNK;208.
¤ Fornlevningsnr.: 0680 (Visingsö)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

SM SVS1973;4 - MELLBY K:A, MELLBY SN, VIDBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til vikingtid. Runeristeren er den samme som har gjort SM 143. Plasseringen er på kirkegården.

Innskriften lyder:

ke(r)munt(r) × let kiara × kiara × kum(l) : þeta : eftiR × auþelfi × auk × uarin × uiniutr × iftiR × trykulf × faþur sin × kuþ hialbi × ont × þeiRa ×

GæiRmundr let gæra gæra kumbl þetta æftiR Auðælfi ok Varin, Viniutr æftiR Tryggulf, faður sinn. Guð hialpi and þæiRa.

Norsk: "Geirmundr lot gjøre dette minnesmerke etter Auðelfr og Varinn, Vénjótr etter Tryggulfr, sin far. Gus hjelpe deres sjel".

English: "Geirmundr had this monument made in memory of Auðelfr and Varinn; Vénjótr in memory of Tryggulfr, his father. May God help their spirits."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jansson, Sven B. F., Mellby kyrkas runsten, Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle, Stockholm 1973 (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 48) side 4.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornlevningsnr.: 0632 (Mellby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder

SM SMUS - MJÄRYD, S. LJUNGA SN, SUNNERBO HD, SMÅLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Smålands museum, Växjö (21742:1). Ikke med i Projektet Samnordisk runtextdatabas 2014. Se Sm IVOS1990;18

Innskriften lyder:

... : ufti... ...

... epti[r] ...

English: "... in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
¤ Mjäryd, runstensfragment i Smålands museum, Växjö.
¤ Tegning av S. Fridell, Växjö.
¤ Annet signum: Sm IVOS1990;18

---- 000 ----


LITTERATUR TIL SVENSKE RUNEINNSKRIFTER


Johan Göransson, Bautil:
¤ "alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen : uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750": Bautil del 1 - Bautil del 2 - Bautil del 3 - Bautil del 4 - Bautil del 5 - Bautil del 6 - Bautil del7 - Bautil del 8 - Bautil del 9


Sveriges Runinskrifter Bind I - XV

Sveriges Runinskrifter, Bind I: Ölands runinskrifter granskade och tolkade af Sven Söderberg och Erik Brate, 1900—1906
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 1, hefte 1 - Øland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 1, hefte 2 - Øland

Sveriges Runinskrifter, Bind II: Östergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate, 1911
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 1 - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 2, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 2 - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 3, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 3 - Östergötland

Sveriges Runinskrifter, Bind III: Södermanlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate och Elias Wessen, 1924 — 1936
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, plancher 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, Text 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, Text 2 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 2, plancher - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 3, plancher 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 3, plancher 2 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, plancher - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 1a, Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 1b - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 2a - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 2g - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 3a - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 3b - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 4 - Södermanland

Sveriges Runinskrifter, Bind IV: Smålands runinskrifter granskade och tolkade av Ragnar Einander, 1935 — 1961
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, plancher 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 2 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, plancher 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, Text 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, Text 2 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 3 - Småland

Sveriges Runinskrifter, Bind V: Västergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Hugo Jungner och Elisabeth Svärdström, 1940 - 1970
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 1, plancher - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 2, plancher - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 1 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 2 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 3 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 4, Text - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 5, Text 1 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 5, Text 2 - Västergötland

Sveriges Runinskrifter, Bind VI: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessen och Sven B. F. Jansson, 1940 — 1943
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, plancher 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, plancher 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 5 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 6 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 7 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind VII: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, 1943 — 1946
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 1, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte, Text 3 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind VIII: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessen och Sven B. F. Jansson, 1949-1951
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, hefte 1, planche - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, hefte2, planche - Uppland<
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, herfte 3, planche - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 5 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 6 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 7 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 8 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 9 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 10 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind IX: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, 1953 — 1958
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, planvher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, Text 2 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind X: Kun i digital utgave
¤ Ekstern link: Wikipedia: (Volume X is under preparation, see (in Swedish) Upplands runinskrifter del 5, digital supplement.)

¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 1037 Tensta kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 132 Rinkeby, Danderyds sn (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 196 Vada kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 197 Vada kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 387 Sigtuna, vid S:t Olofs ruin (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 560 Malsta kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 982 Bredåker, Gamla Uppsala sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA322-326-2000 Eds kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA4753/75 Sigtuna, Klosterområdet (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5735/59 Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5856/75 Bona, Munsö sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60A Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60B Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60C Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60D Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60E Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(a) Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(b) Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(c) Eds kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1953;274 Skånela kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;212B Vada kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;213B Hammarby kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1973;198B Uppsala, Kv. Rådhuset 2–3 (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1990;42 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;167B Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;168A Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;168B Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv2012;59, Gamla Uppsala kyrka (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U-NOR199827A Spånga kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U THS30;83 Hagby, Täby sn (0.5) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5733/59 Skånela kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5735-59 Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA6263-56 Skånela - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60A Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60C Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60D Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60E Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(a) Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(b) Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(c) Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;212A Vada by, Vada sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U NOR1998;27A Spånga kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60B Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 158 Löttinge, Täby sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 387 Sigtuna - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 1037 Tensta kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 556 Husby-Sjuhundra kyrka (0.1)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, Giresta sn (0.4) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U Fv1979;243A Husby-Sjuhundra kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U 557 Prästgården, Husby-Sjuhundra sn (0.1)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U NOR1996;18F Kv. Kyrkolunden (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA2999/50 Skederids kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA3500/43 Stora Valla, Skepptuna sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U U ATA5734/59 Skånela kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 63 Spånga kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv2012;60 Vaksala kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 213 Vallentuna kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 216 Vallentuna kyrka (0.2)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, Nytt runestensfunn 2017 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, Nytt runestensfunn 2017 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind XI: Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson och Elias Wessen, 1962
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1, Planscher - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1 - Text 1, Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1 - Text 2 - Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 2 - Text 3 - Gotlands

Sveriges Runinskrifter, Bind XII: Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, Elias Wessén och Elisabeth Svärdström, 1978
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 1 - Planscher - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 2 - Text, Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter Bind 12 del 2 - Planscher
¤ Sveriges Runinskrifter, Runinskrifter Bind 12 del 2 - Text 2 - Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 2 - Text 3 - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter - Gotlands Runinskrifter Bind 12 del 2 - Text 4

Sveriges Runinskrifter, Bind XIII: Västmanlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B.F.Jansson, 1964
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13, Planscher - Västmanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13 - Text 1 - Västmanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13 - Text 2 - Västmanland

Sveriges Runinskrifter, Bind XIV-1: Närkes runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1975
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1, Planscher - Närke
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1 - Text 1 - Närke
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1 - Text 2 - Närke

Sveriges Runinskrifter, Bind XIV-2: Värmlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1978
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2, Planscher - Värmland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2 - Text 1 - Värmland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2 - Text 2 - Värmland<

Sveriges Runinskrifter, Bind XV: Gästriklands runinskrifter runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1981
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15, Planscher - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - GästriklandAM 28 8vo Codex Runicus
¤ Håndskrift av den Skånske Lov skrevet med runer fra ca 1300


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 21.1.2022